Igen igen socialdemokratisk facon at afvise borgerkritik

Vi har prøvet det før. Som kommunalbestyrelsesmedlemmer at følge op på en kritik fra borgere, hvad vi som ansvarlige politikere har pligt til. Og igen og igen at blive mødt med det samme reflekssvar fra socialdemokraterne: Det er kritik og mistillid til kommunens ansatte.

Det gælder i spørgsmålet om anvisning af børn til daginstitutionerne, hvor loven præcist kræver af kommunerne at have plads nok, så pladsgarantien kan opfyldes, men også, at tildelingen skal foregå efter anciennitet og efter ønsker fra forældrene. Det er det princip, som De konservative og SF er tilhænger af, fordi pladsgarantien gælder om alle omstændigheder og fordeling efter anciennitet giver flest småbørnsforældre optimale muligheder for at få en plads i en daginstitution i nærområdet, så de pressede småbørnsfamilier ikke skal bruge unødig tid på ekstra transporttid til og fra institutionen.

Det gælder, når vi som kommunalbestyrelsesmedlemmer af kommunens revision eller borgere bliver gjort opmærksom på mindre god eller uheldig sagsbehandling på fx handicapområdet, familieafdelingen eller i Jobcentret. Stort set hver gang bliver vi skudt i skoene, at vi ikke har tillid til kommunens ansatte eller at vi rejser en urimelig kritik. Vi har tillid til kommunens ansatte, men de ansattes vilkår for en god og effektiv borgerbetjening er ikke altid optimal. Og det sidste har kommunalbestyrelsen ansvaret for.

SF’s position er alene at arbejde for en bedre og ordentlig sagsbehandling, hvor der aldrig kan rejses spørgsmål ved borgernes retssikkerhed, manglende partshøring, manglende inddragelse af pårørende eller al for sen hjælp og støtte til børn og familier med sociale udfordringer.

Hvor ville det være skønt, hvis vi kunne blive fri for automat-reaktionen fra det socialdemokratiske flertal i kommunalbestyrelsen, så vi sammen kunne gøre det bedre for kommunens borgere.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Trist beslutning om nyt Rådhus

Det kan undre, at Herlev Kommune er så fattig, at det er nødvendigt at sælge en ellers velfungerende rådhusbygning – til fordel for at blive lejer i Bymidtecentret. En almindelig vedligeholdelse af det eksisterende rådhus vil belaste anlægsrammen og dermed begrænse kommende investeringer i de andre kommunale bygninger, lyder argumentet. Men at skrive under på en 30-årig uopsigelig huslejekontrakt er en meget usikker sejlads med stor risiko for kommende huslejestigninger. Hele projektet begrundes i meget tvivlsomme beregninger baseret på såkaldte dynamiske effekter af et stigende befolkningstal.

Omvendt vil beslutningen om at flytte Rådhuset i Bymidtecentret på en lejekontrakt belaste servicerammen med 4 mio. kr. om året, hvilket alt andet lige vil betyde færre penge til den borgernære service de næste 30 år – eller i alt 120 mio. kr. på de lokale velfærdsydelser på fx børn, skole og ældreomsorg.

Jeg håber, at borgerne i Herlev historisk vil holde Socialdemokratiet, Venstre og Konservative – som stemte det nye Rådhus igennem – ansvarlige for beslutningen, når konsekvenserne af stigende huslejer kommer om 15-20 år og usikkerheden om lejemålet udløber efter de 30 år.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Et børnenes budget

Det nye budget har en klar profil til fordel for børnene og folkeskolerne. Derfor er SF med i budgetaftalen for 2019.

Det er et budget som betyder et markant løft af hele børneområdet med mere end 17 mio. kr. til børne- og skoleområdet. Markant bedre normeringer i daginstitutionerne, som tilgodeses med 3 mio. kr. ekstra i årene fremover. Markant løft af folkeskolerne både drift og vedligeholdelse, som tilgodeses med 7 mio. kr. til driften og bedre fysiske rammer med 4 mio. kr. om året.

Vi får også en styrkelse af den forebyggende indsats for udsatte børn og familier med en ekstra sagsbehandler til børneområdet for en hurtigere indsats og tæt opfølgning og støtte til børn i udsatte positioner og deres familier.

Vi får gratis psykologbistand til de helt unge. En tidlig indsats for sårbare unge er vigtig for de unges sociale kompetencer og videre forløb i livet. Indsatsen målrettes terapi- og gruppebehandlingsforløb for unge 12-18 årige. SF ønsker gratis psykologhjælp til unge under 25 år, men dette her er en begyndelse.

Vi tilfører flere midler til vores ældreområde og det specialiserede område, hvilket gør, at servicestandarden kan fastholdes og ikke forringes i de kommende år.

Det lykkedes også at få ekstra midler til støjbekæmpelse (0,3 mio. kr) og trafiksikkerhed (0,5 mio. kr.).

Endelig bliver der nedsat et særligt udvalg vedr. grøn strategi og omstilling, samt ESCO 2.0, dvs. investering i energibesparelse og CO2-reduktionsinvestering. Det er et punkt som for alvor peger fremad og kan være med til at sætte en grøn dagsorden i Herlev.

Ovenstående er et udvalg af de væsentlige punkter i budgetaftalen for 2019, som gør, at SF deltager i aftalen. Er vi så i mål? Nej, slet ikke. Alle ved, at SF arbejder for at styrke den lokale velfærd og også anviser mulig finansiering. Men det forudsætter et flertal i kommunalbestyrelsen vil stemme for vores forslag. Hvis SF havde stillet ultimative forslag i den retning i nærværende budgetforhandlinger, kunne vi have risikeret, at den politiske pil svinget over modsat retning og gået i retning af grundskyldsnedsættelse. Og så havde vi ikke fået et budget 2019, som er en markant positivt plus for Herlevs børn og familier.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Nej til byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde.

SF mindretalsudtalelse til

– Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

– Forslag til Lokalplan 103 for en boligbebyggelse på Hørkær 7-9.

Nej til byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde.

Vi bakker op om planerne for byudvikling af Hørkær 7-9.

Men vi er imod forslaget om at ville tillade byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde, samt hæve byggeprocenten fra 100 til 150%.

Det vil give lys og udkigsproblemer på Sønderlundsvej.

Samtidig mener SF, at der skal stilles krav om faciliteter til fælles beboerlokaler til styrkelse af fællesskaber.

SF stiller derfor forslag om ændring af formuleringerne om byggehøjde og byggeprocent:

“Bebyggelsesprocent må være max. 140% og der må bygges i op til 7 etager i max. 24 meters højde.”

Forslag til Tillæg 14 og Lokalplan 103 skal konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

I forslaget til lokalplan stilles der krav om fælles beboerlokaler.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Beboernes indsigelser mod byggehøjder skal høres

Det er fuldt forståeligt, at nabobeboerne op til Posthusgrunden kraftigt protesterer over de nye planer for det kommende byggeri og ikke mindst byggehøjderne på den inddraget parkeringsplads ved siden af de gamle posthus.

Med byggehøjde på 25 meter og 8 etager kan det ikke undgå at give alvorlige skygge- og udsigtsgener for mange beboer på den sydlige ende af Tornerosevej.

Kommunalbestyrelsen kender udmærket borgernes synspunkt på den problematik.  Vi har set det igen og igen ved behandling af lokalplaner rundt om i Herlev – den første lokalplan for Posthusgrunden, Bymidten og Den grønne Fatning.

Et flertal stiller igen og igen forslag om byghøjder, som overskrider grænserne for et godt boligmiljø. Og det bliver vedtaget, hvis forslagene ikke imødegås af omfattende borgerprotester.

I kommunalbestyrelsen er det kun SF og Enhedslisten, som stemmer imod lokalplaner med de urimelige høje byggehøjder – også den nye lokalplan for Posthusgrunden. Det gør vi igen, fordi forslaget går ud over sol, lys, udsyn og luft. Vi ved også fra Rambøll, at borgerne generelt ønsker byudvikling, som tager langsigtede hensyn til boligmiljøet. Det kan flertallet i kommunalbestyrelsen begynde at lære af.

Vi bakker beboerne op og håber, at deres indsigelser vil blive hørt.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, politisk leder (SF)

Folkeskolerne trænger alle til et økonomisk løft

Hvor er det skønt, at der nu for alvor er gang i debatten om, hvordan vi får en bedre folkeskole i Herlev. Det er også tiltrængt. Selv om det går fremad på mange paramenter, så viser de senere års trivselsmålinger og opgørelser over faglige resultater, at Herlev er langt fra målet om en folkeskole, hvor ingen eller næsten ingen børn mistrives, og hvor vi løfter vores børn og unges faglige niveau op, så alle får godt afsæt for ungdoms-, erhvervsfaglig og videregående uddannelse.

Det er klart uacceptabelt, at Herlev Kommunes opgørelser af, hvor meget vi bruger på folkeskoleområdet er så ugennemsigtigt – derfor stiller SF forslag i kommunalbestyrelsen om, at kommunen indberetter de kommunale nøgletal på en troværdig og gennemsigtig facon.

Vi skal både som forældre, borger og politikere kunne vurdere og debattere på et oplyst grundlag, om Herlev Kommune bruger for få eller tilpas med penge på skoleområdet.

SF er ikke i tvivl: Der bruges alt for lidt både på den almindelig drift og investering i udviklingen af bygningerne som rammer for moderne læringsmiljøer. Siden 2014 har folkeskolerne været udsat for besparelser, som har ramt hårdt – vel og mærke alle folkeskoler. Derfor har SF også stillet budgetforslag om en pulje til folkeskolerne for at øge den faglige og sociale trivsel. Vi har også undret os over, at flertallet i kommunalbestyrelsen har prioriteret 37 mio. kr. til en skøjtetræningshal frem for at anvende pengene på renovering og udvikling af vores skoler.

I budgetforliget for 2018 med deltagelse af SF er vi blevet delvis imødekommet med de første skridt til forbedring af folkeskolernes drift og bygningsrenovering. Men det er langt fra nok – vi må kunne løfte folkeskoleområdet endnu mere i budget for 2019.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, politisk leder (SF)

SF siger NEJ til et nyt Rådhus i Bymidten

SF ser ikke nogen grund til at smide omkring os med pengene eller flytte Rådhuset ind i det nye Bymidte-center på grundlag af tvivlsomme beregninger. Det kommer kommunen ikke nødvendigvis tættere på borgerne af.

For SF er det vigtigt, at vi udvikler kommunens service og velfærdsydelser i en åben dialog med borgerne, med vægt på helhedsorientering i sagsbehandlingen, tæt på borgerne, rettidigt, lovmedholdeligt og respektfuldt. Det kan udmærket foregå i de nuværende rammer.

Et nyt rådhus er spild af penge. Der er ikke fremlagt en rapport som dokumenterer, at det eksisterende Rådhus er ubrugeligt.

Beregningsgrundlaget opererer kun med såkaldte økonomisk dynamiske effekter ved lukning af nuværende Rådhus, og ikke hvis vi udvikler det nuværende Rådhus.

Der indregnes tomgangsudgifter for det nedlagte bibliotek i Hjortespring Center i 25 år – helt urealistisk.

Vi går fra at være ejer til lejer af rådhusfunktionen, som kan vise sig at blive meget dyrt på den lange bane.

Processen været lukket om evt. flytning af det nuværende Rådhus. Udviklingsselskabet NPV kunne allerede i april 2017 på deres hjemmeside skrive som en kendsgerning, at Herlev Rådhus flytter ind i det nye Bymidtecenter. Hele planprocessen er siden januar gået i stå. Mon NPV afventer et formelt tilsagn fra en stor lejer?

Stem SF d. 21. november og få indflydelse på beslutningen om nyt Rådhus.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, spidskandidat (SF)

Højkvalitet i daginstitutionerne

Vi ved fra dansk og international forskning, at gode normeringer og fokus på et inspirerende udviklingsmiljø er med til at give vores børn det bedste afsæt for deres senere voksenliv. Og det ved vi jo også fra egne oplever.

Når jeg er sammen med mine to børnebørn på halvanden og fem år, så oplever jeg, hvordan de er nysgerrige og undersøgende fx krible-krable insekter, at de hele tiden spørger ind til, hvad der er dit og hint fx i forhold til fodbold eller om noget der sker omkring os. Jeg oplever også, hvordan den store, som er børnehavebarn, med fornøjelse leger en forståelse af tal og bogstaver ind gennem gættelege og spil – det kommer helt naturligt. Dertil kommer hyggestunderne med læsning af bøger, som vi alle ved er vigtig.

Vi kan som forældre og bedsteforældre støtte vores børn i deres udvikling. Rigtig meget endda. Men betydningen af højkvalitetsdaginstitutioner er også helt afgørende for børnene afsæt i livet. Derfor kommer vi ikke udenom at tale normeringer og dermed økonomi, hvis vi vil det godt for børnene i Herlev.

Med budgetaftalen for 2018 har vi fået en reel mindre opnormering via fuld kompensation på barselsorlov. Men vi skal videre. SF’s mål er en opnormering af daginstitutioner, SFO og Klub Herlev, så personalet har tid til at sige sig af alle børn og i særlig grad de indsatskrævende børn og dermed bidrage til at modvirke konsekvenserne af den negative sociale arv og social ulighed. Målet er max 3 vuggestuebørn/6 børnehavebørn pr. pædagog, hvilket vil kræve godt 30 ekstra fuldtidspædagoger/medhjælpere.

Dertil kommer indsatsen på at fortsætte det pædagogiske udviklingsarbejde og sikre ordentlige fysiske indendørs- og udendørs rammer, så børnene oplever spændende, kreative og motoriske udfordrende omgivelser.

Herlevs børnefamilier har krav på høj kvalitet i kommunens daginstitutioner.

Arly Eskildsen
Spidskandidat og kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Flotte SF-resultater i budgetaftalen for 2018

SF har opnået nogle flotte resultater i budgetaftalen for 2018. Fjernelse af besparelsen på handicapområdet fra 2014, så servicestandarden på dagtilbud på aktivitets- og samværstilbud igen hæves fra 3 til 4 dage. Liftadgang for handicappede og gangbesværede i Frivilligcenter Herlev og en kommende udviklingsplan for kommunens psykiatriske tilbud.

Børne- og skoleområdet får et markant løft. Det er et reelt løft i normeringen i kraft af en bedre refusion for barselsorlov, som hidtil i perioder har ramt meget skævt og urimeligt på ikke mindst daginstitutionsområdet og til dels skoleområdet. Pulje til forbedring af udearealerne ved daginstitutionerne og skolerne fremmer læring, aktivitet og bevægelse. Alle områder i tråd med SF’s valgprogram og forslag.

I budgetaftalen er der afsat penge til en trivselspakke til skolerne, som har til formål at hjælpe et barn eller en klasse med pludselig opstået mistrivsel tilbage i trivsel. En helt afgørende indsats for at øge den faglige og sociale trivsel hos børnene i vores folkeskoler. Det er en opprioritering af skolepolitikken helt i råd med SF’s politik. Dertil kommer penge til renovering af faglokaler, som trænger til et løft.

Arbejdet med at sikre alle et job intensiveres med målrettet indsatser, så bl.a. alle unge kommer i gang. Også indsatsen på at skaffe unge fritidsjob og praktikpladser, samt integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet styrkes. Helt i tråd med SF’s politik.

Ældreområdet får også et løft – med en styrket kvalitet i hjælpen ved at sætte flere ressourcer af til bedre rammer for faglige sparring blandt medarbejderne og en øget fleksibilitet og tillid i ældreplejens opgaveudførsel, så de ældre i højere grad involveres i tilrettelæggelsen af støtte og pleje.

Budgetaftalen indeholder også et punkt om at der skal udarbejdes en ny handleplan med initiativer i forlængelse af kommunens Energi- og Klimastrategi.

Alt i alt kan SF genkende sig selv i rigtig mange punkter i Budgetaftalen for 2018. Indlysende at der er tale om kompromisser og punkter som afspejler den brede forligskreds. I SF er vi stolte over, at vi har sat vores meget markante aftryk på Budgettet for næste år.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF), politisk leder og spidskandidat

Socialdemokraterne afviser forslag om “Demens venlig kommune”

På Sundheds- og Voksenudvalgsmødet d. 29/8 havde Venstre stillet forslag om at Herlev tilslutter sig initiativet “Demens venlig kommune”. Initiativet sætter fokus på Demens området ved ikke kun at støtte demens ramte familier, men også åbne mulighed for at skabe et lokalsamfund og et erhvervsliv, som prøver at tage hensyn til følgevirkninger af demens, ved at have kendskab til sygdommen, så vi undgår at borgere udstødes af fællesskaber og kan færdes i bylivet. Desværre valgt de 5 socialdemokrater i udvalget at stemme imod forslaget. Det gjorde de bl.a. med henvisning til at øvrige ældre ikke skal glemmes. Jeg er som sundhedsperson ikke et sekund i tvivl om, at initiativet ”Demens venlig kommune” også vil komme andre ældre i kommunen til gode.

Herlev mangler en sammenhængende strategi på området.

Enhedslisten og SF stiller sig helt uforstående overfor, at man fra socialdemokratisk side, vælger ikke at støtte forslaget. Det kan da kun være positivt, at andre end de familier der er ramt af demens, bliver bekendte med problematikken, blandt andet fordi sygdommen kan forsinkes med de rette tiltag, og fordi det ser du til, at rigtig mange af os i fremtiden løber ind i sygdommen, i takt med at vi bliver ældre.

”Demensvenlig kommune” er et initiativ fra ”Demens alliancen” som består af FOA, PenSam, Alzheimerforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Ældre Sagen og Bindslev Next Step.

Enhedslisten har sammen med SF taget initiativ til at afholde et dialogmøde d. 11 september kl 19-21 i Medborgerhuset, om demens, hvor alle har mulighed for at komme og dele deres erfaringer uanset partifarve.

Marianne Dithmer           Arly Eskildsen
Enhedslisten                    SF