Igen igen socialdemokratisk facon at afvise borgerkritik

Vi har prøvet det før. Som kommunalbestyrelsesmedlemmer at følge op på en kritik fra borgere, hvad vi som ansvarlige politikere har pligt til. Og igen og igen at blive mødt med det samme reflekssvar fra socialdemokraterne: Det er kritik og mistillid til kommunens ansatte.

Det gælder i spørgsmålet om anvisning af børn til daginstitutionerne, hvor loven præcist kræver af kommunerne at have plads nok, så pladsgarantien kan opfyldes, men også, at tildelingen skal foregå efter anciennitet og efter ønsker fra forældrene. Det er det princip, som De konservative og SF er tilhænger af, fordi pladsgarantien gælder om alle omstændigheder og fordeling efter anciennitet giver flest småbørnsforældre optimale muligheder for at få en plads i en daginstitution i nærområdet, så de pressede småbørnsfamilier ikke skal bruge unødig tid på ekstra transporttid til og fra institutionen.

Det gælder, når vi som kommunalbestyrelsesmedlemmer af kommunens revision eller borgere bliver gjort opmærksom på mindre god eller uheldig sagsbehandling på fx handicapområdet, familieafdelingen eller i Jobcentret. Stort set hver gang bliver vi skudt i skoene, at vi ikke har tillid til kommunens ansatte eller at vi rejser en urimelig kritik. Vi har tillid til kommunens ansatte, men de ansattes vilkår for en god og effektiv borgerbetjening er ikke altid optimal. Og det sidste har kommunalbestyrelsen ansvaret for.

SF’s position er alene at arbejde for en bedre og ordentlig sagsbehandling, hvor der aldrig kan rejses spørgsmål ved borgernes retssikkerhed, manglende partshøring, manglende inddragelse af pårørende eller al for sen hjælp og støtte til børn og familier med sociale udfordringer.

Hvor ville det være skønt, hvis vi kunne blive fri for automat-reaktionen fra det socialdemokratiske flertal i kommunalbestyrelsen, så vi sammen kunne gøre det bedre for kommunens borgere.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Højkvalitet i daginstitutionerne

Vi ved fra dansk og international forskning, at gode normeringer og fokus på et inspirerende udviklingsmiljø er med til at give vores børn det bedste afsæt for deres senere voksenliv. Og det ved vi jo også fra egne oplever.

Når jeg er sammen med mine to børnebørn på halvanden og fem år, så oplever jeg, hvordan de er nysgerrige og undersøgende fx krible-krable insekter, at de hele tiden spørger ind til, hvad der er dit og hint fx i forhold til fodbold eller om noget der sker omkring os. Jeg oplever også, hvordan den store, som er børnehavebarn, med fornøjelse leger en forståelse af tal og bogstaver ind gennem gættelege og spil – det kommer helt naturligt. Dertil kommer hyggestunderne med læsning af bøger, som vi alle ved er vigtig.

Vi kan som forældre og bedsteforældre støtte vores børn i deres udvikling. Rigtig meget endda. Men betydningen af højkvalitetsdaginstitutioner er også helt afgørende for børnene afsæt i livet. Derfor kommer vi ikke udenom at tale normeringer og dermed økonomi, hvis vi vil det godt for børnene i Herlev.

Med budgetaftalen for 2018 har vi fået en reel mindre opnormering via fuld kompensation på barselsorlov. Men vi skal videre. SF’s mål er en opnormering af daginstitutioner, SFO og Klub Herlev, så personalet har tid til at sige sig af alle børn og i særlig grad de indsatskrævende børn og dermed bidrage til at modvirke konsekvenserne af den negative sociale arv og social ulighed. Målet er max 3 vuggestuebørn/6 børnehavebørn pr. pædagog, hvilket vil kræve godt 30 ekstra fuldtidspædagoger/medhjælpere.

Dertil kommer indsatsen på at fortsætte det pædagogiske udviklingsarbejde og sikre ordentlige fysiske indendørs- og udendørs rammer, så børnene oplever spændende, kreative og motoriske udfordrende omgivelser.

Herlevs børnefamilier har krav på høj kvalitet i kommunens daginstitutioner.

Arly Eskildsen
Spidskandidat og kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Bedre normeringer i børnepasningen

Forskning viser, at gode normeringer er den vigtigste enkeltfaktor for børnenes trivsel og læring. Der er en klar sammenhæng mellem veluddannet personale og dagtilbuddets kvalitet.

Høj kvalitet i kommunens børnepasningstilbud handler altså om antal voksne i forhold til antal børn. Der skal være mere tid til det enkelte barn i vores vuggestuer og børnehaver. Dét er kernen i SF’s nye børneudspil, som vil sikre 5000 flere voksne i landets daginstitutioner. Og flere hænder er lig med mere tid til omsorg og en bedre hverdag for alle børn.

I Herlev er de midler, som bl.a. SF har sikret i finanslovsforligene til børnepasningsområdet, også gået til at løfte området. Men det ændrer desværre ikke på, at Herlev Kommune har en relativ lavere normering end vores nabokommuner. For SF er det helt afgørende, at vi investerer mere i vores børn. Alle børn fortjener at få den bedst mulige start på livet, og det kræver, at der er tilstrækkeligt med voksne til at passe på dem, mens mor og far er på arbejde.

Med de 5000 ekstra voksne vil der fremover være tre børn pr. voksen i vuggestuerne og seks børn pr. voksen i børnehaverne. Det er en markant fremgang, der vil give børnene en bedre hverdag, pædagogerne et bedre arbejdsliv og forældrene mere ro i sindet. SF vil i den kommende valgperiode afsætte to milliarder kroner, som udelukkende skal gå til at sikre flere hænder til børnene.

Børn er vores bedste investering. Derfor vil SF investere mere i daginstitutionerne, så alle børn får mere omsorg og den bedst mulige start på livet.

Arly Eskildsen
Folketingskandidat for SF i Rødovre-kredsen

 

Et reelt frit valg af børnepasning

Der er både fordele og ulemper i valget af børnepasning i enten daginstitution eller dagpleje. Det afgørende er, at småbørnsfamilierne får et reelt frit valg af daginstitutions- eller dagplejeplads ud fra deres individuelle ønsker og behov. Men fakta og den virkelige verden i Herlev er desværre en anden.

Pladsgarantien i Herlev fungerer på den måde, at en småbørnsfamilie, som ønsker plads i daginstitution, kan få anvist plads i dagplejen – og dermed er pladsgarantien opfyldt. Det betyder, at når småbørnsfamilien står og mangler en børnepasning ved barselsorlovens udløb, så kan forældre blive presset af pasningsbehovet til at tage imod tilbudet om en plads i dagplejen. Det er ikke et frit valg og det er der naturligvis forældre, som er meget lidt tilfredse med.

Derfor arbejder SF for, at kommunen stiller det nødvendige antal pladser i daginstitu­tionerne til rådighed, så ingen forældre mod deres ønske tvinges til at sige jatak til en dagplejeplads.

I øvrigt arbejder SF også for, at der indføres en egentlig søskendegaranti, så travle børnefamilier med to småbørn ikke risikerer at skulle bringe og hente i deres børn i to forskellige daginstitutionerne. Småbørnsfamilierne er tidspresset nok i forvejen.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

 

Bedre normeringer i daginstitutionerne

SF vil i de næste fire år arbejde for, at normeringerne i Herlevs daginstitutionerne bliver bedre. I en række analyser foretaget af BUPL af de københavns omegnskommuner slås Herlev om at indtage bundskaberpositionen.

Det gælder når der sammenlignes på en lang række paramenter (næstsidsteplads). Men også når det gælder forholdet mellem antal børn pr. personale: For børn på 0-2 år ligger Herlev på tredjesidstepladsen og for børn på 3-5 år indtager Herlev desværre suveræn sidstepladsen med over 8 børn pr. ansat.

Ikke så mærkelig, at forældre og ansatte oplever, at situationen i kommunens institutioner er presset.

Børnenefamilierne har krav på en høj kvalitet i børnepasningen. Der er heller ingen tvivl om, at det samfundsøkonomisk på det lange sigt kan betale sig. Både danske og internationale undesøgelser peger entydigt på, at der er en sammenhæng mellem gode normeringer, plads, uddannelse af personalet og muligheden for at give børnene en god start på livet.

Ja, faktisk konkluderer en netop udkommet forskningsoversigt fra Det nationale Forskningscenter for velfærd (SFI), at højkvalitetsdaginstitutioner har afgørende effekt på børns trivsel og fremtidsudsigter. Børn, som har gået i en højkvalitetsdaginstitution får en bedre skolestart, flere får en erhvervsuddannelse, færre får overførselsindkomster, færre bliver arbejdsløse, færre misbrugsproblemer og færre bliver kriminelle.

Bedre normeringer og kvalitet i daginstitutionerne er den bedste investering i vores børn fremtid.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Statsforvaltningen gav SF medhold i klage over borgmesteren

Pressemeddelelse:

Statsforvaltningen har truffet afgørelse i SF’s klagesag over borgmesterens undertrykkelse af SF’s ændringsforslag ved Budgetbehandlingen sidste år i oktober måned. Her indstillede borgmesteren til kommunalbestyrelsen, at SF’s ændringsforslag om en madordning for de 3-6 årige ikke kom til afstemning. Allerede under mødet i oktober protesterede SF, men flertallet i kommunalbestyrelsen vedtog at udelukke SF’s ændringsforslag fra en egentlig afstemning.

Efterfølgende har SF klaget til Statsforvaltningen (som før den kommunale strukturreform hed Statsamtet/Tilsynsrådet). Det er denne klage, som Statsforvaltningen nu har givet SF medhold i. Som det bl.a. hedder i afgørelsen:

“Efter statsforvaltningens opfatte havde SF-gruppen ret til fornøden teknisk bistand i forbindelse med ændringsforslaget…”

Videre hedder det: “Efter statsforvaltningens opfattelse burde enten forvaltningen have gjort SF-gruppen opmærksom på, at forslaget ikke var tilstrækkeligt konkretiseret til at det kunne komme til afstemning og hjulpet gruppen hermed, eller borgmesteren burde have sørget for, at gruppen under mødet fik lejlighed til at konkretisere forslaget, så det kunne komme til afstemning.”

– Det er en klar næse til såvel borgmesteren som forvaltningen over deres håndtering af denne sag. Forvaltningen, fordi den har en klar forpligtelse til at rådgive og servicere hele kommunalbestyrelsen og ikke kun flertalspartiet og borgmesteren. Borgmesteren, fordi han burde have håndteret forløbet i kommunalbestyrelsen på en helt anden anstændig måde og givet SF-gruppen mulighed for at konkretisere forslaget under kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet for 2007, udtaler Arly Eskildsen, kommunalbestyrelsesmedlem for SF.

– Nu afventer SF borgmesterens reaktion på statsforvaltningens klare afgørelse. For det mest betænkelige under hele sager har været, at borgmesteren under kommunalbestyrelsesmødet i oktober udtalte, at SF kunne klage til tilsynsrådet, ombudsmanden, dronningen eller Anders Fogh eller hvem vi ville, men resultatet ville blive det samme. Jeg forventer, at borgmesteren nu vil komme på andre tanker og give udtryk for det, slutter Arly Eskildsen.

Yderligere informationer: Arly Eskildsen tlf. 61 68 82 52.

 

Madordning: Her er forskellen på S og SF

Under valgkampen i efteråret 2005 blev der trykt et læserindlæg i Herlev Bladet, som spurgte, om der egentlig var nogen forskel på S og SF i spørgsmålet om indførelse af madordning for børnene i daginstitutioner og skoler.

Nu ved vi, at der er forskel: SF vil allerede i 2007 sikre, at alle børn i vores daginstitutioner hver dag kan få et sundt måltid mad. Socialdemokraterne vil udarbejde modeller, som tidligst kan blive omsat til virkelighed i 2009.

Og så ved vi nu klart og tydeligt, at Socialdemokraterne er imod at etablere en ordentlig madordning for alle børn og unge på skolerne.

Det er smadder ærgerligt, at Socialdemokraterne er så langsomme i optrækket, men SF vil naturligvis blive ved med at lægge maksimal pres på de andre politiske partier i kommunalbestyrelsen for at få etableret fornuftige madordninger for vores børn. Der er ganske enkelte både indlærings- og sundhedsmæssige vægtige argumenter for at give vores børn et sundt måltid mad hver dag, mens de opholder sig i daginstitution eller skole. Så mon ikke det ad åre må lykkes.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Borgmesteren undertrykker politiske mindretal

Borgmesteren undertrykte på sidste kommunalbestyrelsesmøde SF’s ændringsforslag til budget for 2007, da han indstillede, at SF’s ændringsforslag ikke kunne komme til afstemning. Derved forhindrede borgmesteren, at SF’s forslag om en madordning for de 3-6 årige i at komme til afstemning.

Borgmesterens begrundelse for at afvise forslaget som ukonkret holder ikke. Hvis det var tilfældes, burde borgmesteren have bedt forvaltningen om at hjælpe SF med de konkrete kontobetegnelser og præcise beløb. Men det undlod borgmesteren. SF blev ikke kontaktet af forvaltningen i denne anledning. Derfor kom det også helt bag på SF, da borgmesteren under punktet meddelte, at han indstillede forslaget til afvisning. Borgmesteren havde haft 14 dage til at foranlede, at SF fik denne information – og derved give os i SF mulighed for i samarbejde med forvaltningen at præcisere forslaget.

Ved at undlade at foranlede informationen til SF og tilbud om den tekniske hjælp har borgmesteren ikke bare brudt en skik i Herlev Kommune, men også tilsidesat sit ansvar som leder af kommunens administration jf. den kommunale styrelseslov. Konsekvensen er, at et politisk mindretal er blevet undertrykt og forhindret i at få sit ændringsforslag til budgettet for 2007 sat til afstemning.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

 

SF-krav til budgettet: Et sundt måltid mad hver dag til alle børn i daginstitutioner og skoler

– SF i Herlev har et hovedkrav til budgettet for 2007: En madordning for alle børn

SF i Herlev vil har kun ét hovedkrav til vedtagelsen af det kommunale budget: At der i 2007 etableres en madordning i daginstitutionerne, så ikke kun vuggestuebørnene men også de 3-5 årige fremover får et sundt måltid mad i daginstitutioner, og at der kommer en aftale om en tilsvarende ordning på skolerne i 2008.

Under valgkampen sidste år tilkendegav de fleste partier i Herlev opbakning til SF’s forslag om et måltid mad til alle børn i institutionerne. Nu er det op til partierne at leve op til deres valgløfter.

– Finansieringen af SF’s forslag kan ske ved at anvende en del af de midler, som Herlev Kommune har tjent på salg af byggegrunde det sidste år, til at dække etableringsudgifterne, og ved forældrebetaling som del af den generelle forældrebetaling af børnepasningen. Det sidste sker i erkendelse af, at det i 2007 kan blive svært af finde pengene i den skattefinansierede del af kommunens budget, udtaler Arly Eskildsen, medlem af kommunalbestyrelsen for SF.

– Alle gode argumenter peger på, at sunde kostvaner skal starte i daginstitutionerne og fastholdes i skolerne, udtaler Arly Eskildsen, kommunalbestyrelsesmedlem for SF. Forældre i Herlev har klart givet udtryk for et ønske om, at daginstitutioner og skoler tilbyder børnene et sundt måltid mad hver dag. Og alt taler for en madordninger: Sundhed, indlæring og praktisk. Mange forældre har en fortravlet hverdag, hvorfor en madordning vil være en stor hjælp til gavn for både børn og voksne.

Yderligere informationer: Arly Eskildsen tlf. 44 84 82 52, mobil 61 68 82 52.

Madordning til børn er en fremsynet nødvendighed

Debatten om madordninger til børn i daginstitutioner og skoler raser. Det er rigtig glædeligt. Og naturligvis er der også nogle, som er skeptiske og stiller spørgsmål ved det betimelige i forslaget. Godt det samme, for det giver anledning til at lade argumenterne brydes.

For som kommunalpolitiker kan jeg ikke se bort fra, at ca. 20 % af Herlevs børn og unge vurderes at være overvægtige. Det er en sundhedsmæssige bombe – under fremtidens livskvalitet for alt for mange mennesker.

Væksten i antallet af overvægtige vil også føre til en voldsom belastning af sundhedsudgifterne.

Flere og flere påpeger også en sammenhæng mellem sund ernæring/kost og indlæring. Alt for mange børn og unge får ikke en sund og nærende kost til morgenmad og frokost. Det giver energiforladte og dårlig fungerende elever i skolen. I disse års skoledebat henvises der ofte til de internationale PISA-undersøgelser, hvor Sverige og Finland opnår bedre faglige måleresultater end Danmark. Det er slående, at disse to lande har skolemadordninger.

Endelig har det været et udtalt forældreønske. Et ønske om fælles madordninger, som jeg ikke mener, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan sidde overhørigt.

Et argument i mod fælles madordninger er, at det indskrænker forældreansvaret. Jeg mener bare ikke, at vi længere kan lukke øjnene for et stigende problem kombineret med et udtalt forældreønske. Og hvad så med forældreansvaret? Det begrænser sig jo slet ikke til spørgsmålet om madpakker, men vil jo også i fremtiden fortsat indeholde et ansvar for, at børnene får et sundt morgenmåltid, et sundt aftenmåltid, at børnene er udhvilede når de kommer i skolen, at børnene motiveres til gode fritidsaktiviteter som motion, kreative aktiviteter som musik, billedkunst og friluftsliv, at børnene stimuleres til gode læsevaner, og at vi som forældre aktivt bakker op om vores børns skoleliv. Derfor: også med en madordning i daginstitutioner og skoler vil der være store udfordringer at løfte i forældreansvaret!

PS. Selvfølgelig bør kommunen være behjælpelig med opkrævning af forældrebetalingen i Mælkebøtten.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF