Omprioriteringsbidraget forringer den borgernære velfærd

Egentlig er overskriften forkert, fordi regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag betyder i den virkelige verden i kommunerne nedprioritering af den borgernære velfærd. I Herlev skal der spares 1 % hvert år eller 13 mio. kr. i 2017, 26 mio. kr. i 2018 og 39 mio. kr. i 2019. i alt 76 mio. kr.

Hvis det ikke lykkes kommunerne at forhandle ”omprioriteringsbidraget” ud af verden i forbindelse med de forestående økonomiforhandlinger mellem Kommunernes Landsforening og regeringen, vil det i Herlev ramme bredt og alle områder.

Der lægges op til besparelser på børnepasning (fælles sommerpasning, fælles ledelse), folkeskole (svømmeundervisning, arbejdstidsaftaler), udsatte børn og familier(specialpædagogiske fripladser), kontanthjælpsmodtagere(tandpleje), ungeindsatsen i forhold til uddannelse, ældreområdet(nedjustering af ekstrarengøring og klippekort), kulturområdet(færre kvadratmeter, fælles ledelse) og miljøområdet(nedlæggelse af Natur- og klimaråds pulje).

En lang række fagforeninger har taget initiativ til demonstrationer foran landets rådhuse torsdag d. 12. maj – også i Herlev. Det er dejligt, men det bør være en fælles sag, hvor alle borgere, som ønsker at værne omkring den borgernære velfærd, bakker op om protesterne og møde frem for at sende et klart signal til regering og folketing om, at ”nedprioriteringsbidraget” af bordet.

Vi ses foran Herlev Rådhus torsdag d. 12. maj kl. 17.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, politisk leder (SF)

 

Herlev skal spare 78 mio. over 3 år

Regeringen og dens tre støttepartier har vedtaget en lov om såkaldt omprioriteringsbidrag, som betyder, at vi i Herlev Kommune skal spare i alt 78 mio. kr. over tre år. Eller helt præcis 13 mio. kr. i 2017, 26 mio. kr. i 2018 og 39 mio. kr. i 2019.

Det vil uundgåelig kommer til at ramme den lokale velfærd med serviceforringelser og mere ulighed til følge. Nu må vi have nogle bud fra de lokale repræsentanter for Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti om, hvor de forstiller sig, at disse besparelser skal ske.

Er det normeringerne og kvaliteten i vores børnepasning, der skal holde for? Er det folkeskolerne der skal spare – her er ellers udfordringer nok i forhold til faglig og social trivsel? Er det på de sociale område forringelserne skal ske – handicappede, psykiske syge og udsatte familier, der skal betale prisen (hvad der i forvejen så rigeligt gør i forvejen)? Er det de ældre som skal bidrage til regeringens fest på kommunernes regning? Eller det måske kultur og miljø, som skal holde for nok engang?

Svar udbedes.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, politisk leder (SF)

 

SF’s ændringsforslag til Budget 2016

Med en meget moderat skattestigning på grundskylden, vil de allerværste besparelser på Budget 2016 kunne undgås og nye initiativer vil kunne gennemføres.

SF har følgende forslag til fjernelse af besparelser i Budget 2016 (og videreførte besparelser fra Budget 2015):

 1. Kvalitetsstandarder dagtilbud handicapområdet                                                   1,5 mio. kr.
 2. Væk med takststigning børnepasning                                                                       1,3 mio. kr.
 3. Væk med 1% takstreduktion spec.sociale institutioner                                      0,76 mio. kr.
 4. Udviklingspuljen, naturpuljen, tværfaglig kursusvirksomhed
  kompetenceudvikling – nedskæringer droppes                                                     0,4 mio. kr.
 5. Ungecafeerne – nuværende struktur opretholdes                                                  1,3 mio. kr.
 6. Socialpsykiatrien/Aktivitetsteamet – niveau 2014                                               0,5 mio. kr.
 7. Bofællesskaber/bemanding – niveau 2014                                                             0,2 mio. kr.
 8. Fokuseret sundhedsfremmende arbejde – niveau 2014                                      1,0 mio. kr.
 9. Vintertjenesten – fastholdelse af standard 2014                                                   0,5 mio. kr.
 10. Grønne områder – niveau 2014                                                                                 0,1 mio. kr.
 11. Grønne områder                                                                                                           0,2 mio. kr.
 12. Natur- og Klimaråd – niveau 2014                                                                         0,15 mio. kr.
 13. Ungdomsrådets aktivitetsbeløb – niveau 2014                                                  0,102 mio. kr.
 14. Herlev Festuge – niveau 2014                                                                                    0,1 mio. kr.
 15. Medborgerhuset – genoprette stilling                                                                    0,51 mio. kr.
 16. Børnenaturcentret Kildegården – niveau 2014                                                   0,36 mio. kr.
 17. Feriekoloniophold – fastholde samme antal koloniophold niveau 2014     0,158 mio. kr.

SF har følgende nye forslag til Budget 2016:

18.  Gratis psykologhjælp til unge under 26 år                                                           0,55 mio. kr.
19.  Forældrenetværksgrupper for familier med børn med
psykiske vanskeligheder                                                                                             0,3 mio. kr

Total                                                                                                                         9,99 mio. kr

Finansiering af SF’s forslag:

20.  Grundskyd + 1,6 promille                                                                                       10,0 mio. kr.

SF-forslag til anlægsbudgettet (finansieres over kassebeholdningen):

21.  Skøjtetræningshal forundersøgelse droppes (anlæg)                                         -0,3 mio. kr. 22.  Renovering af Herlev Stadion (anslået)                                                                 5,0 mio. kr.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Ankestyrelsens underkendelse af Herlev Kommune skal adresseres politisk

Det er ikke svært at forstå, hvorfor Ankestyrelsen har underkendt Herlev Kommune i 16 ud af 25 ankesager om omfanget af bevilliget beskyttet beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud.

Det skyldes alene en politisk beslutning truffet af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Det konservative Folkeparti i maj 2014 om at ville spare 1,5 mio. kr. ved at nedjusterer de ugentlige dagtilbud fra 4 til 3. Det er en klokkeklar forringelse af livskvaliteten for nogle af vores mest underprivilegerede borgere. Det er samtidig den mest kritisable besparelse, som de fire partier har gennemført i 2014.

Når de fire partier vedtager en besparelsesramme på 1,5 mio. kr., så lægges der jo indlysende en vist pres på de enkelte sagsbehandler i deres visitation på området. Derfor er det heller ikke de kommunale sagsbehandlere, som har foretaget de omtale fejlbehæftede indstilling, som skal stå for skud. Pilen peger alene på et politisk ansvar.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF), politisk leder

Konservativt hykleri

Det er et fantastisk konservativt hykleri, at klandre SF for at kæmpe imod besparelserne og forringelser af den lokale velfærd og service over for borgerne. Besparelser som rammer bl.a. handicappede, hvor dagtilbuddene reduceres fra fire til tre dage om ugen (besparelse på 1,5 mio. kr.) – på sundhedsfremmeområdet, hvor indsatsen i forhold til meget udsatte borgere reduceres med 1 mio. kr. – på biblioteksområdet, hvor vigtige sociale aktiviteter for udsatte borgere risikere at forsvinde (besparelse på 2,5 mio. kr.) – og på socialpsykiatrien, hvor der spares en halv mio. kr.

Hvad er det helt præcist Det konservative Folkeparti står for – er det beskyttelse af de svageste i vores samfund? Overhovedet ikke: Det konservative har de sidste 10-15 år medvirket til at fjerne formueskatten, at give massive skattelettelser til de højestlønnede, at indføre de såkaldte fattigdomsydelser i 00’erne og at indgå i flertallet for de nuværende dagpengeregler, som sender en masse mennesker ud af dagpengesystemet og over på kontanthjælp.

Til de konservative i Herlev: I varetager først og fremmest de velbjergedes interesser (det er jo en ærlig sag), men social samvittighed har I ingen af. Stop jeres hykleri.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF), politisk leder

Politik vilje til velfærd eller nedskæringer

Diskussionen om Herlevs budget, nedskæringer på den lokale velfærd og kommunens tilbagevendende økonomiske underfinansiering handler i bund og grund om, hvorvidt vi har politisk vilje til at undgå de massive nedskæringer gennem en moderat skattestigning.

Herlev har en af landets laveste skatteniveauer (kommuneskat og grundskyld til sammen). Derfor er det – hvis man som SF har social forståelse og indignation – både ret og rimelige at foreslå en moderat skattestigning for at undgå nedskæringer på handicappede og psykisk syge, og på områder som sundhedsforebyggelse og kulturelle aktiviteter.

Det rejser til gengæld problemet med overholdelse af folketingets vedtagne budget- og sanktionslovgivning – hvor urimelig den end er, vil det være helt hul i hovedet at aflevere størstedelen af de ekstra penge til staten. I modsætning til hvad Socialdemokraterne i Herlev ynder at føre til torvs, så har Herlev to muligheder: At ansøge en pulje om lov til en moderat skattestigning eller at byde ind i det kommunale samarbejde i KL-regi om, at andre kommuner med langt højere skatteniveauer tilsvarende sænker deres skat. Det har faktisk været en mulighed i de senere år og for 2015 kender vi allerede nu tre kommuner i hovedstadsområdet, som åbner op for denne mulighed.

Så til Socialdemokraterne i Herlev: Har I vilje til velfærd eller ej? Hvis ja – så kom i gang!

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF), politisk leder

SF afviser de massive nedskæringer

Oplægget til budget for 2015 indeholder massive nedskæringer og forringelser af den lokale velfærd. 1 % generel besparelse på rammebudget videreføres i 2015. Det famøse sparekatalog fra foråret er nu indarbejdet. I alt besparelser på 17 mio. kr.

Dertil kommer som nye forslag om besparelser på Medborgerhuset, Børnenaturcentret Kildegården, feriekolonier og socialpsykiatrien.

SF afviser oplægget til de massive nedskæringer og peger på to andre veje.

Dels forekommer det grotesk, at der læg­ges op til, at kommunens kassebeholdning over to år skal øges fra 46 til 80 mio. kr. i en økono­misk trængt situation.

Dels har Herlev et af landets laveste skat­teniveauer. Derfor foreslår SF en moderat skattestigning i 2015, så de værste ned­skæringer kan undgås.

Vil vi bevare og udvikle vores lokale velfærd, må vi også have vilje til alle at betale lidt mere til fællesskabet.

Samtidig bliver der plads til udvikling af velfærdsen som fx gratis psykologhjælp til unge under 26 år med psykiske problemer.

SF vil også arbejde hårdt på, at den lokale indsats for at skaffe flere i arbejde, praktik­pladser til de unge og uddannelse intensi­veres, så den generelle tendens i det øvrige land også slår igennem i Herlev. En indsats, som ud over at hjælpe arbejdsløse herlevborgere, vil betyde færre udgifter for kommunekassen.

Kommunerne, som står for en meget stor del af den borgernære velfærd, udsultes økonomisk i disse år med massive ned­skæringer til følge. Det mærker vi helt tæt på i Herlev. Derfor stiller vi krav om, at regeringen og folketinget sikrer et større økonomisk råderum til kommunerne.

SF arbejder også for, at kommunalbestyrelsens beslutninger og prioriteringer foregår i fuld åbenhed og i dialog med borgerne.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, politisk leder (SF)

 

Nej til sparekatalog og uoplyst enevælde

SF har i kommunalbestyrelsen afvist sparekataloget med besparelse i 2014 på 2,6 mill. kr. og med fuld virkning i 2015 (helårsvirkning) på 8,4 mill. kr. Et besparelseskatalog, som kommer oven i en 1% rammebesparelse på 8,7 mill. kr.

SF er imod flytningen af Hjortespring Bibliotek og besparelsen på 2,5 mill. kr – det er reelt en lukning af en velfungerende biblioteksfilial, som har en hel unik kulturel og social betydning for det nordlige Herlev.

SF er imod forringelsen af kvalitetsstandarderne på dagtilbud på handicapområdet, hvor man nedjusterer de ugentlige dagtilbud fra 4 til 3. En klar livskvalitetsforringelse.

SF er imod nedskæringen af det fokuserede sundsfremmende arbejde. Det kommer til at koste kassen på den lange bane, er kortsigtet og betyder fald i livskvalitet.

SF er imod, at indsatsen på det grønne område, miljørådets tilskudsbeløb til grønne projekter og ungdomsrådets aktivitetsbeløb halveres.

SF er imod besparelse på Herlev Festuge og lukningen af Hannes Minde.

Sparekataloget har samlet en virkning i 2014 på 2,6 mill. kr. og en helårsvirkning, når besparelserne er fuldt ud gennemført, med 8,4 mill. kr. i 2015. Det tager tid at gennemføre besparelser – derfor er det helårsvirkningen, som er interessant at forholde sig til for kommunalbestyrelse og Herlevs borgere. Det er manipulation med kommunalbestyrelse og borgerne, når helårsvirkningen ikke publiceres i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af sparekataloget.

På forrige uges kommunalbestyrelsesmøde afslørede borgmesteren sit eget spin, da han klandrede SF for ikke at skaffe besparelser i 2015 i en størrelsesorden svarende til den omtalte helårsvirkning af sparekatalogets gennemførelse.

Kommunalbestyrelsen skal træffe sine beslutninger på et fuldt oplyst grundlag – uden opgørelse af helårsvirkningen af sparekataloget træffes der beslutninger i blinde. Det er ikke kun snyd af kommunalbestyrelsen, men mere alvorligt: Af Herlev-borgerne. Der er tale om uoplyst enevælde.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF), politisk leder

SF-indflydelse på Budget 2014

Budgettet for 2014 er i sit udgangspunkt noget der nærmere sig en total fremskrivning af Budget for 2013 – med ganske tydelige SF-fingeraftryk.

Jeg vil gerne fremhæve, at prisen på pasning af børnene i daginstitutionerne fastholdes og er uden pris/løn-fremskrivning. Fremragende!

Det helt centrale fokusområde for det kommende års politiske arbejde er gennemførelsen af den nye folkeskolereform med fagligt løft og øget trivsel. Vi er i Herlev allerede nu er gang med at tage afgørende skridt, hvor vi har øget timetallet og indført undervisningsstøttende aktiviteter og motion – populært kaldt ”aktivitetstimer” inklusiv tilbud om lektiecafé og faglig fordybelse.  Det vil styrke børnenes trivsel og læring og medvirke til at fremme, at alle børn uanset baggrund for en chance for at tage en ungdomsuddannelse. SF ser frem til at deltage i udfoldelsen af de nye muligheder.

Indsatsen for uddannelse, job, praktik- og lærepladser til de unge styrkes. Det er en af de vigtigste udfordringer for lokalsamfundet i disse år.

Forebyggelse på sundhedsområdet og opgradering af tilbuddene til mennesker med kroniske sygdomme prioriteres med 1 mio. kr.

Budgettet indeholder også en forbedring af den kollektive trafikbetjening med opgradering af vores ringbybus linje 167/168 med ekstra afgange, så køreplanen kan overholdes. Det har været efterspurgt i mange år.

Genbrug og kildesortering i form af det succesfulde Madam Skrald-koncept udvikles nu og indføres i etageboligområderne – i tæt dialog med borgere og boligafdelinger.

SF har i mange år efterspurgt mere omfattende investering i energibesparelse og etablering af vedvarende energianlæg i vores kommunale bygninger, institutioner mv. Nu kommer senere på året et oplæg til et meget omfattende Esco-projekt, som virkelig rykker. Det ser vi frem til at sætte i gang i det kommende år.

Alt i alt: Trods en alt for snævre økonomisk ramme for kommunerne generelt og i særdeleshed for Herlev Kommune, så er der også i budgettet for 2014 tale om rigtig mange positive tiltag med tydelige SF-indflydelse.

Arly Eskildsen
Spidskandidat, gruppeformand SF’s kommunalbestyrelsesgruppe

 

Budget 2013 – tale ved kommunalbestyrelsesmødet 10. oktober 2012

Udgangspunktet var særdeles ugunstigt, idet Herlev er pålagt en økonomisk ramme, hvor vi i 2013 får 10-15 mio. kr. mindre fra staten. Derfor er der også tale om et sparebudget.

SF har forsøgt at rejse debatten om, at Herlev har landets 7. laveste skatteniveau, hvilket betyder, at Herlev i forhold til gennemsnittet har 46 mio. kr. mindre til drift og anlæg år for år. Det har vi ikke fundet gehør for i Kommunalbestyrelsen, men vi vil fortsætte denne debat i de kommende år, fordi Herlev er skåret helt ind til benet (nogle vil sige helt ind i knoglen), og det har stor betydning for kvalitet og service i kommunens tilbud på børnepasningen, skoler, ældreomsorg, sundhed, fritidsliv, miljøindsats osv.

Når vi alligevel har indgået en budgetaftale skyldes det, at det er lykkedes for SF at komme igennem med en række punkter, som peger fremad for børnepasning, folkeskoler, borgerbetjening, miljø, sundhed og trafik , og at aftalen indeholder en række punkter, som peger fremad:

 • Børnepakke, hvor regeringens midler til højere kvalitet og normeringer i daginstitutionerne udmøntes målrettet til styrket arbejde med udsatte børn og sårbare familier i dagtilbuddene.
 • En IT-strategi for Herlevs folkeskoler, som tager højde for behovet for investeringer i IT-udstyr, software og efteruddannelse af medarbejder – for at medvirke til et fagligt løft ved anvendelse af IT i undervisningen.
 • Den gode borgerbetjening og borgerdialog styrkes – det første en mærkesag, som SF rejste i foråret, det andet erfaringerne med mislykkede processer om lokalplanforslag.
 • Den aktive beskæftigelsesindsats skal styrkes – udvikling af Jobcentrets arbejde (også en SF-mærkesag), uddannelsesindsats, brug af løntilskud, jobrotation og indsats for unge arbejdsløse.
 • Ny boligsocial indsats, kriminalitetsforebyggende indsats og friholdelse af besparelser på børn og unges fritidsaktiviteter, samt styrkelse af det frivillige arbejde i forhold til børn og familier.
 • Ny klimastrategi udarbejdes med fokus på energieffektivisering af kommunale bygninger, reduktion af CO2-udledning og plan for overgang til el-biler i kommunens bilpark.
 • Analyse af boligbehovet for Herlevborgere med handicap.
 • Analyse af udviklingen af det nære sundhedsvæsen, herunder et kommunalt sundhedshus.
 • Strategi samt handlingsplan for udvikling af Herlevs erhvervs- og handelsliv.
 • Plan for genopretning og forbedret vedligeholdelsesstandard af veje, cykelstier og fortove, trafiksikring og støjbekæmpelse langs Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade, hvis lånefinansiering af indskud i Letbanen bliver muligt.

Vi kæmpede hårdt for at undgå afskaffelsen af børnekonsulentstillingen, men kunne ikke komme igennem med det. Også andre punktet måtte vi leve med, at vi ikke kunne komme igennem med på nuværende tidspunkt.

Alt i alt mener vi, at resultatet trods det dårlige udgangspunkt er acceptabel og peger fremad.

Arly Eskildsen
Gruppeformand SF’s kommunalbestyrelsesgruppe