SF afviser de massive nedskæringer

Oplægget til budget for 2015 indeholder massive nedskæringer og forringelser af den lokale velfærd. 1 % generel besparelse på rammebudget videreføres i 2015. Det famøse sparekatalog fra foråret er nu indarbejdet. I alt besparelser på 17 mio. kr.

Dertil kommer som nye forslag om besparelser på Medborgerhuset, Børnenaturcentret Kildegården, feriekolonier og socialpsykiatrien.

SF afviser oplægget til de massive nedskæringer og peger på to andre veje.

Dels forekommer det grotesk, at der læg­ges op til, at kommunens kassebeholdning over to år skal øges fra 46 til 80 mio. kr. i en økono­misk trængt situation.

Dels har Herlev et af landets laveste skat­teniveauer. Derfor foreslår SF en moderat skattestigning i 2015, så de værste ned­skæringer kan undgås.

Vil vi bevare og udvikle vores lokale velfærd, må vi også have vilje til alle at betale lidt mere til fællesskabet.

Samtidig bliver der plads til udvikling af velfærdsen som fx gratis psykologhjælp til unge under 26 år med psykiske problemer.

SF vil også arbejde hårdt på, at den lokale indsats for at skaffe flere i arbejde, praktik­pladser til de unge og uddannelse intensi­veres, så den generelle tendens i det øvrige land også slår igennem i Herlev. En indsats, som ud over at hjælpe arbejdsløse herlevborgere, vil betyde færre udgifter for kommunekassen.

Kommunerne, som står for en meget stor del af den borgernære velfærd, udsultes økonomisk i disse år med massive ned­skæringer til følge. Det mærker vi helt tæt på i Herlev. Derfor stiller vi krav om, at regeringen og folketinget sikrer et større økonomisk råderum til kommunerne.

SF arbejder også for, at kommunalbestyrelsens beslutninger og prioriteringer foregår i fuld åbenhed og i dialog med borgerne.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, politisk leder (SF)

 

Nej til sparekatalog og uoplyst enevælde

SF har i kommunalbestyrelsen afvist sparekataloget med besparelse i 2014 på 2,6 mill. kr. og med fuld virkning i 2015 (helårsvirkning) på 8,4 mill. kr. Et besparelseskatalog, som kommer oven i en 1% rammebesparelse på 8,7 mill. kr.

SF er imod flytningen af Hjortespring Bibliotek og besparelsen på 2,5 mill. kr – det er reelt en lukning af en velfungerende biblioteksfilial, som har en hel unik kulturel og social betydning for det nordlige Herlev.

SF er imod forringelsen af kvalitetsstandarderne på dagtilbud på handicapområdet, hvor man nedjusterer de ugentlige dagtilbud fra 4 til 3. En klar livskvalitetsforringelse.

SF er imod nedskæringen af det fokuserede sundsfremmende arbejde. Det kommer til at koste kassen på den lange bane, er kortsigtet og betyder fald i livskvalitet.

SF er imod, at indsatsen på det grønne område, miljørådets tilskudsbeløb til grønne projekter og ungdomsrådets aktivitetsbeløb halveres.

SF er imod besparelse på Herlev Festuge og lukningen af Hannes Minde.

Sparekataloget har samlet en virkning i 2014 på 2,6 mill. kr. og en helårsvirkning, når besparelserne er fuldt ud gennemført, med 8,4 mill. kr. i 2015. Det tager tid at gennemføre besparelser – derfor er det helårsvirkningen, som er interessant at forholde sig til for kommunalbestyrelse og Herlevs borgere. Det er manipulation med kommunalbestyrelse og borgerne, når helårsvirkningen ikke publiceres i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af sparekataloget.

På forrige uges kommunalbestyrelsesmøde afslørede borgmesteren sit eget spin, da han klandrede SF for ikke at skaffe besparelser i 2015 i en størrelsesorden svarende til den omtalte helårsvirkning af sparekatalogets gennemførelse.

Kommunalbestyrelsen skal træffe sine beslutninger på et fuldt oplyst grundlag – uden opgørelse af helårsvirkningen af sparekataloget træffes der beslutninger i blinde. Det er ikke kun snyd af kommunalbestyrelsen, men mere alvorligt: Af Herlev-borgerne. Der er tale om uoplyst enevælde.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF), politisk leder

SF-indflydelse på Budget 2014

Budgettet for 2014 er i sit udgangspunkt noget der nærmere sig en total fremskrivning af Budget for 2013 – med ganske tydelige SF-fingeraftryk.

Jeg vil gerne fremhæve, at prisen på pasning af børnene i daginstitutionerne fastholdes og er uden pris/løn-fremskrivning. Fremragende!

Det helt centrale fokusområde for det kommende års politiske arbejde er gennemførelsen af den nye folkeskolereform med fagligt løft og øget trivsel. Vi er i Herlev allerede nu er gang med at tage afgørende skridt, hvor vi har øget timetallet og indført undervisningsstøttende aktiviteter og motion – populært kaldt ”aktivitetstimer” inklusiv tilbud om lektiecafé og faglig fordybelse.  Det vil styrke børnenes trivsel og læring og medvirke til at fremme, at alle børn uanset baggrund for en chance for at tage en ungdomsuddannelse. SF ser frem til at deltage i udfoldelsen af de nye muligheder.

Indsatsen for uddannelse, job, praktik- og lærepladser til de unge styrkes. Det er en af de vigtigste udfordringer for lokalsamfundet i disse år.

Forebyggelse på sundhedsområdet og opgradering af tilbuddene til mennesker med kroniske sygdomme prioriteres med 1 mio. kr.

Budgettet indeholder også en forbedring af den kollektive trafikbetjening med opgradering af vores ringbybus linje 167/168 med ekstra afgange, så køreplanen kan overholdes. Det har været efterspurgt i mange år.

Genbrug og kildesortering i form af det succesfulde Madam Skrald-koncept udvikles nu og indføres i etageboligområderne – i tæt dialog med borgere og boligafdelinger.

SF har i mange år efterspurgt mere omfattende investering i energibesparelse og etablering af vedvarende energianlæg i vores kommunale bygninger, institutioner mv. Nu kommer senere på året et oplæg til et meget omfattende Esco-projekt, som virkelig rykker. Det ser vi frem til at sætte i gang i det kommende år.

Alt i alt: Trods en alt for snævre økonomisk ramme for kommunerne generelt og i særdeleshed for Herlev Kommune, så er der også i budgettet for 2014 tale om rigtig mange positive tiltag med tydelige SF-indflydelse.

Arly Eskildsen
Spidskandidat, gruppeformand SF’s kommunalbestyrelsesgruppe

 

Budget 2013 – tale ved kommunalbestyrelsesmødet 10. oktober 2012

Udgangspunktet var særdeles ugunstigt, idet Herlev er pålagt en økonomisk ramme, hvor vi i 2013 får 10-15 mio. kr. mindre fra staten. Derfor er der også tale om et sparebudget.

SF har forsøgt at rejse debatten om, at Herlev har landets 7. laveste skatteniveau, hvilket betyder, at Herlev i forhold til gennemsnittet har 46 mio. kr. mindre til drift og anlæg år for år. Det har vi ikke fundet gehør for i Kommunalbestyrelsen, men vi vil fortsætte denne debat i de kommende år, fordi Herlev er skåret helt ind til benet (nogle vil sige helt ind i knoglen), og det har stor betydning for kvalitet og service i kommunens tilbud på børnepasningen, skoler, ældreomsorg, sundhed, fritidsliv, miljøindsats osv.

Når vi alligevel har indgået en budgetaftale skyldes det, at det er lykkedes for SF at komme igennem med en række punkter, som peger fremad for børnepasning, folkeskoler, borgerbetjening, miljø, sundhed og trafik , og at aftalen indeholder en række punkter, som peger fremad:

  • Børnepakke, hvor regeringens midler til højere kvalitet og normeringer i daginstitutionerne udmøntes målrettet til styrket arbejde med udsatte børn og sårbare familier i dagtilbuddene.
  • En IT-strategi for Herlevs folkeskoler, som tager højde for behovet for investeringer i IT-udstyr, software og efteruddannelse af medarbejder – for at medvirke til et fagligt løft ved anvendelse af IT i undervisningen.
  • Den gode borgerbetjening og borgerdialog styrkes – det første en mærkesag, som SF rejste i foråret, det andet erfaringerne med mislykkede processer om lokalplanforslag.
  • Den aktive beskæftigelsesindsats skal styrkes – udvikling af Jobcentrets arbejde (også en SF-mærkesag), uddannelsesindsats, brug af løntilskud, jobrotation og indsats for unge arbejdsløse.
  • Ny boligsocial indsats, kriminalitetsforebyggende indsats og friholdelse af besparelser på børn og unges fritidsaktiviteter, samt styrkelse af det frivillige arbejde i forhold til børn og familier.
  • Ny klimastrategi udarbejdes med fokus på energieffektivisering af kommunale bygninger, reduktion af CO2-udledning og plan for overgang til el-biler i kommunens bilpark.
  • Analyse af boligbehovet for Herlevborgere med handicap.
  • Analyse af udviklingen af det nære sundhedsvæsen, herunder et kommunalt sundhedshus.
  • Strategi samt handlingsplan for udvikling af Herlevs erhvervs- og handelsliv.
  • Plan for genopretning og forbedret vedligeholdelsesstandard af veje, cykelstier og fortove, trafiksikring og støjbekæmpelse langs Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade, hvis lånefinansiering af indskud i Letbanen bliver muligt.

Vi kæmpede hårdt for at undgå afskaffelsen af børnekonsulentstillingen, men kunne ikke komme igennem med det. Også andre punktet måtte vi leve med, at vi ikke kunne komme igennem med på nuværende tidspunkt.

Alt i alt mener vi, at resultatet trods det dårlige udgangspunkt er acceptabel og peger fremad.

Arly Eskildsen
Gruppeformand SF’s kommunalbestyrelsesgruppe

Kvalitet og service har førsteprioritet

SF ønsker at imødekomme befolkningens ønsker om høj kvalitet og service i det offentliges tilbud til borgerne. Det får vi ikke gratis – derfor er der et reelt politisk valg, om vi prioriterer lavt skatteniveau eller højt kvalitetsniveau i børnepasningen, skoler, ældreomsorg, sundhed, fritidsliv, miljøindsats osv.

Herlev har landets 7. laveste skatten niveau – det svarer til ca. 46 mill. kr. mindre i kommunekassen om året i forhold til gennemsnittet for hele landet. Det summer sig op år for år. Det siger sig selv, at det har indflydelse på, hvor mange pædagoger vi kan ansætte i daginstitutionerne, hvor mange undervisningstimer vi kan give eleverne i vores folkeskoler, om vi har råd til tidssvarende it i skolerne, om vedligeholdelsesstandarden i vores institutioner, skoler og fritidsanlæg, om vi har råd til at understøtte vores børnekultur, om vi har råd til at investere i energibesparende tiltag i vores kommunale bygninger osv.

Man kan også spørge, om vi har råd til at lade være. Dårligt vedligeholdte institutioner og skoler kan hurtig komme til at koste kassen – og har allerede gjort det. Hvis vi skal opfylde vores målsætning om, at vores børn og unge skal have en uddannelse kræver det også, at vi har midlerne til at øge kvaliteten og timetallet i vores folkeskoler. Og skal vi spare på energiudgifterne, er det nødvendigt, at vi har pengene til at investere i energioptimering. Det er der på den lange bane også økonomisk fornuft i.

Det er naturligvis altid et valg om en balance mellem det politiske valgte skatteniveau og kvalitet i ydelserne til borgerne i det offentlige. Mange kommuner (91 kommuner) har et højere skatteniveau end Herlev. Det lever de fleste borgere i disse kommuner ganske udmærket med, bl.a. fordi det også giver mulighed for en højere kvalitet, som mange borgere helt berettiget efterspørger. Derfor er et lavt skatteniveau ikke et mål for SF. Vi sætter kvaliteten højere. Men det ændre ikke på, at vi altid skal optimere og effektivisere brugen af de penge, som der til enhver tid er til rådighed.

Arly Eskildsen
Gruppeformand SF’s kommunalbestyrelsesgruppe

 

Hul i kommunekassen på 20 mio. kr.

Et hul i kommunekassen på 20 mio. kr. medfører nu en spareplan for at opnå balance ved årets udgang, en udviklings- og indsatsplan for Jobcentret og indskrænkning af kommunens forvaltning.

Jobcentret vil uden en udviklings- og indsatsplan generere 20 mio. kr. i budgetoverskridelse, og efter planen en vurderet overskridelse med 13,5 mio. kr. Noget er konjunkturbestemt og VK-regeringens omlægning af aktiveringssatsen i nov. 2010. Det et er slet ikke det hele.

Manglende rettidig opfølgning på sygedagpenge har foreløbig kostet Herlev Kommune 16 mio. kr. over årene 2010-12. Der er vel op mærke alene tale om opgjorte ekstraomkostninger. Herlev Kommunes Jobcenter har i en periode haft noget der lignede en sjællandsrekord i lange sygedagpengeforløb, hvor kommunen ender med at stå med regningen alene og uden refusioner. Revisionen har både i 2010 og 2011 haft anmærkninger vedr. Jobcentret. SF har i Arbejdsmarkedsudvalget og Kommunalbestyrelsen rejst sagen mange gange i løbet af 2010 og 2011 – og trods forskellige positive tiltag, må vi nu konstatere, at området reelt har været helt ude af kontrol og med en dybde, som ikke tidligere har været erkendt af den politiske ledelse og forvaltning.

SF har i forbindelse med Økonomi- og Planlægningsudvalgets hastebehandling ønsket en grundigere analyse og redegørelse for, dels udgiftsudviklingen på Jobcenterområdet og de sociale overførsler, dels hvilke stillinger i kommunens administration, som påtænkes nedlagt, og hvilken indflydelse nedlæggelse af disse stillinger – 5-6 stillinger – vil kunne få for betjeningen af borgerne, herunder udvikling og effektivisering af kommunens velfærdsydelser til Herlevs borgere.

Det er godt, at der hurtig tages politisk handling på hullet i kommunekassen, som er ved at opstå, hvis der ikke blev taget handling nu. Men det er ikke i orden, at vi i kommunalbestyrelsen ikke kan få et ordentligt oplyst grundlag at træffe beslutningerne på.

Arly Eskildsen
Fmd. SF’s kommunalbestyrelsesgruppe

 

Vej- og Park-området i fremtiden

Herlev skal fortsat være en ren, grøn og trafiksikker by. Derfor bør der ikke gambles med udlicitering af kommunens Vej- og Parkafdeling.

Med Budgetaftalen for 2011 og 2012 lægges der op til, at der gennemførers en undersøgelse af kommunens gartner- og vejområde – en undersøgelse med særlig fokus på bl.a. ledelse, effektivitet og økonomi.

Enhver kommunal driftsenhed kan fra tid til anden underkastes et service-tjek. Men timingen og prioriteringen hos forslagsstilleren, Socialdemokratierne, overrasker os lidt i SF. Det overrasker os, fordi Vej- og Parkafdelingen jo gennemgik et stort Udviklingsprojekt i 2005 – et projekt der endnu ikke er fulgt op eller er blevet evalueret.

Budgetreduktioner, betinget ansættelsesstop, overtagelse af de tidligere amtsopgaver, byjubilæum og sidst en meget streng vinter – det er faktorer der uundgåeligt har belastet Vej- og Parkafdelingen arbejdsmæssigt det sidste års tid.

SF imødeser et konstruktivt samarbejde omkring kortlægning og analyse af gartner- og vejområdet. Vi ser frem til en løbende udvikling af Vej- og Parks opgaveløsninger, dokumenteret synligt i Herlev og positivt tilkendegivet af borgerne som ved seneste brugerundersøgelse.

I SF har vi bestemt ikke lagt os fast på nogen forhåndskonklusioner om hel eller delvis udlicitering af gartner- og vejområdet i modsætning til andre partier i kommunalbestyrelsen.

Arly Eskildsen
Gruppeformand for SF’s kommunalbestyrelsesgruppe

Budget 2011 – lavere takststigninger og nye udviklingsprojekter

SF har tilsluttet sig Budgetaftalen for 2011 og 12, fordi der tydeligvis er blevet lyttet til vores synspunkter.

Det er lykkedes at reducere de foreslåede takststigninger på børnepasning fra 5 til 3 % ogældremad fra 10 til 5 %. De foreslåede takststigninger ramte børnefamilierne og de ældre på et helt uacceptabelt niveau.

Ansættelsesstoppet bliver med Budget 2011 ophævet og det betyder, at der nu genopslås 20 stillinger og ansættes 20 varme hænder på ny i bl.a. daginstitutioner, på skoler og Vej- og gartnerområdet.

Derudover indeholder Budgetaftalen en række punkter om udvikling af de borgernæreydelser. SF vil særligt fremhæve punktet om udvikling af ældreområdet, hvor der nu skal foretages en analyse af muligheden for at etablere en hjemmetræningsordning. Erfaringerne fra andre forsøgskommuner med Projekt Længst muligt i eget liv har både givet de ældre en øget livskvalitet og samtidig givet en betydelig økonomisk besparelse. Et andet område er oplægget til skoleudviklingsplanen, som skal forhandles færdig af partierne, når høringsprocessen er gennemført.

Også byens udvikling står centralt i Budgetaftalen – med baggrund i udvidelsen af Herlev Hospital, etablering af nyt boligområde på Hørkær og kommende Letbane på Ring 3 – her sættes der fokus på, hvordan vi får områderne til at hænge bedre sammen og omformes under de nye vilkår.

Vedligeholdelsen af daginstitutionerne styrkes med 1 mio. kr. Det er også værd at notere sig, at aftalen indeholder et punkt om, at ressourcerne i Jobcenteret skal prioriteres til fordel for videreførelse af mentorordninger for psykisk syge og svage unge.

Aftalen indebære også, at der i løbet af 2011 vil blive fremlagt et forslag til etablering af et bofællesskab for yngre handicappede i Herlev.

Budgetaftalen skal ses i lyset af, at Herlev Kommune er økonomisk klemt mellem regeringens krav til kommunerne om økonomisk nulvækst og et urealistisk lavt skatteniveau i Herlev, som til sammen presser den lokale økonomi. Derfor må Budget 2011 desværre karakteriseres som et sparebudget. Indenfor de økonomiske rammer er der blevet lyttet til SF’s synspunkter, og derfor har vi valgt at være en del af budgetsamarbejdet trods de barske økonomiske vilkår.

Arly Eskildsen
Gruppeformand SF’s kommunalbestyrelsesgruppe

Nej til takstforhøjelser på børnepasning og ældreområdet og besparelser på det sociale område

Budgettale ved kommunalbestyrelsens 1. behandling af Budget 2011 d. 8. september 2010:

Budgetoplægget er kendetegnet af takststigninger på børnepasning og ældreområdet på hhv. 5% og 10%. Endvidere må udsatte børn, handicappede og psykisk syge betale prisen i form af forringelser.

Det er med andre ord børnefamilierne, de ældre og de mest udsatte grupper i vores samfund, som må bøde for konsekvenserne af regeringens fortsatte og forstærkede udhulning af kommunernes økonomi. Det er V-K og O’s fortjeneste – eller retter mangel på samme.

Men det er også en konsekvens af, at Herlev Kommune har et urealistisk lavt skatteniveau, som presser den lokale økonomi, specielt i en nedgangstid. Forskellen mellem Herlevs skatteniveau og kommunerne i Region Hovedstaden og på landsplan giver Herlev en mindreprovenue på årsbasis på hhv. 33 mio. kr. og 46 mio. kr. Det betyder i sparetider, at det er ekstrasvært at opretholde et rimeligt serviceniveau på velfærdsydelserne.

Et nyt flertal i folketinget med S-SF som udgangspunkt vil sikre kommunerne en økonomisk ramme, som ikke blot vil fastholder det nuværende serviceniveau, men også give flere midler til bedre folkeskoler, mere forebyggelse, anstændig udvikling på det sociale område og fornuftige investeringer indenfor bl.a. energiområdet og velfærds-teknologi.

Oplæg til Budget 2011 for Herlev indeholder som sagt takststigning på børnepasning, så en institutionsplads stiger med 5% fra 1.800 kr. til 1.900 kr. pr. måned. Det er SF meget betænkelig ved.

På ældreområdet stiger taksterne for ældremad, tøjvask og rengøring stiger med 10%. Fx, stiger et middagsmåltid fra 48 kr. til 53 kr. Det mener SF ikke er rimeligt.

Oplægget indeholder besparelse på 700.000 kr. på indkøbsordningen for ældre ved ændret eller forringet visitationskriterier.

Der sker besparelse på anbringelse af børn og unge i socialpædagogiske opholdssteder mv.

Der spares 1,5 mio. kr. på tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (på handicapområdet).

Oplægget placerer besparelser på 2% eller ca. 900.000 kr. af lønbudgetterne på 4 sociale institutioner for handicappede og psykisk syge.

SF vil gerne lægge afstand til den stigende tendens til at stigmatisere handicappede. SF kan ikke acceptere tonen og kravene om nedskæringer i tilbudene til udsatte børn og unge, voksne og handicappede og andre udsatte grupper over én kam. Her må vi gerne vise lidt social samvittighed.

Anlægsbudgettet reduceres fra 64 og 55 mio. kr. i de forudgående år til 32 mio.kr i 2011 og faldende til 23 mio. kr. 2013 – vil betyde fald i bygningsstandarden, ekstraordinære vedligeholdels, renovering og nybygning på den lange bane.

Forvaltningen reduceres med 8 medarbejdere eller 3 mio. kr. Hvilke konsekvenser det vil få for borgerbetjening og faglig opbakning til kommunens borgerrettede servicevirksomheder vides ikke. Det er stærkt betænkeligt, men når det er et forslag, som kommer fra kommunens administration, må vi gå ud fra, at reduktionen opvejes af øget effektivitet.

SF har taget afstand fra ansættelsesstoppet. Det fremadrettede omkring ansættelsesstoppet er, at vi ønsker det ophævet. I stedet ønsker vi en grundig analyse af, hvor evt. besparelser gør mindst ond, og hvor det evt. kan undgå at forringe servicen på de borgernære områder. Herefter er det os som politikere, som bør træffe beslutningen om, hvor og hvordan besparelse skal foretages, hvilke stillinger der skal nedlægges og hvilke øvrige besparelser der kan findes.

SF stiller til Budget 2011 forslag om omstilling og udvikling af ældreområdet: Projekt længst muligt i eget liv. Det handler om via hjemmetræner på ældreområdet at motivere ældre på frivillig basis til undervisning og træning i at klare sig selv længst muligt i eget liv. Der laves en rehabiliteringsplan i samarbejde mellem den enkelte borger og terapeuter. Det giver en bedre livskvalitet og øget selvværd for den enkelte borger at kunne klare de daglige gøremål selv. Et sådan projekt er i gang i Fredericia og den foreløbige evaluering forestået af Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og analysefirmatet Itrack viser overraskende stor succes – både for borgerne, men også økonomisk i form af en besparelsee på 15 mill. kr. – omregnet til Herlev ca. 8 mio. kr.

SF ønsker også at intensivere projektet “egne vikarer i faste stillinger frem for køb hos vikarbureauer”.

SF ønsker også, at vi fremmer energiinvesteringerne i kommunens bygninger, hvilket vil give driftbesparelser i de kommende år. Forslaget i Budget 2011-oplægget om forøgelse af Energi- og ressourcepuljen med 1,2 mio. kr. ved at overføre 5% af energibudgetterne på alle områder er i denne sammenhæng meget positivt.

SF ønsker også en hurtig effektivisering af Jobcentrets arbejde med øget jobskabelse og bedre håndtering af bl.a. sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, herunder personer der er psykisk sårbare – det vil både betyde øget livskvalitet for borgerne og økonomisk besparelser.

SF ønsker også en faglig styrkelse af folkeskolen – bl.a. ved at gøre brug af tolærerordninger, undervisningsassistenter og pædagoger, tidlig læseindsats og efteruddannelse af lærerne.

Det er så her, at borgmesterens udpspil til skoleudviklingsplan kom ind over budgetforhandlingerne. Det kan indledningsvis  undre, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne intet har hørt om oplægget – heller ikke på budgetseminaret d. 26. august 2010 og at vi først fik det efter, at det var forelagt for de ansatte på skolerne dagen i forvejen.

Overordnet er forslaget til skoleudviklingsplan positivt, fordi det giver mulighed for at hæve elevernes timetal – fra i dag at ligge under Undervisningsministeriets vejledende timetal til at ligge over, flere timer med to lærerordninger, bedre udnyttelse af IT i undervisningen og mere efteruddannelse af lærerne.

Dog bør der være mere fokus på indsatsen for at løfte de 20% fagligt svageste elever, styrkelse af lærernes dansk som andet sprog- og vejledningskompetencer, præcisering af 7.-9. klassernes særlige profiler (internationalt, men også fx. naturfagligt, kreativitet, sprog mv.), samt at strukturændringen af fritidstilbudet for hhv. 4.-6.kl., 7.-8.kl. og op til 18 år giver anledning til spørgsmål og betænkelighed.

SF ser frem til at blive inviteret til de kommende budgetforhandlinger og hvis vi får indflydelse på udformningen af Budget 2011, så løfter SF naturligvis også ansvaret, sådan som vi har gjort det mange gange – således også med de toårige budgetforlig i både 2005/06 og senest i 2009 og 2010.

Arly Eskildsen
Gruppeformand for SF’s kommunalbestyrelsesgruppe

Hvem skal nu betale, hvem …

Naturligvis skal vi handle økonomisk ansvarligt i disse tider, men vi skal ikke gå regeringens ærinde så tæt på, at forhandlingerne skydes i gang om økonomiaftalen for kommunerne i 2011. Regeringen har skabt krisen og bør stå til ansvar for den tilstand, vi befinder os i. Hullet i statskassen er skabt ved igennem 9 år at have ført en uansvarlig økonomisk politik, bl.a. ved at give skattelettelser til de højst lønnede. Den pris er landets kommuner nu sat i udsigt til at betale … Pudsigt nok er der ingen bankdirektør, som endnu har fået et nej til en bankpakke … men når kommunerne beder, er svaret et rungende nej.

Ansættelsesstop og reduktion af medarbejdere kan ikke undgå at betyde forringelser af kommunens serviceydelser til Herlevs borgere. Med det betinget ansættelsesstop – og den måde det skal administreres på, ved vi ikke, om det er børnepasningen, folkeskolen, ældreomsorgen eller vejvedligeholdelsen, der kommer til at holde for.

Det er muligt, at vi i Herlev er nødt til at indføre et betinget ansættelsesstop i Herlev, når og hvis det lykkedes for regeringen at presse en nulvækstaftale med Kommunernes Landsforening igennem i midten af juni, men vi mener, at signalværdien i at gøre det nu er helt forkert, idet vi netop viser, at vi kan spare, og alle Herlev borgere ved, at vi i forvejen er skåret pænt ind til benet på langt de fleste områder.

Lad os ikke rive med af stemningen her i Herlev og gå regeringens ærinde. I stedet for at resignere, bør vi deltage i den offentlige debat op til økonomiforhandlingerne, som jo ligger lige rundt om hjørnet. Oppositionen står stærkere og mere samlet end længe, fagbevægelsen er også vågnet op og klar til kamp. Og alt taler for, at det er investeringer, der skal til, hvis vi vil holde hjulene i gang. Og vi har penge i Herlev til at renovere og modernisere vores bygninger og veje, så vi kan holde gang i de vigtige byggefag, og vi har en aftale om at miljøforbedre alle offentlig bygninger – så lad os være offensive frem for defensive.

SF har ikke reageret på borgmesterens mail til kommunalbestyrelsen af 22. april 2010, da det udtrykkeligt IKKE var en forespørgsel om SF’s tilslutning til et forslag om at indføre et betinget ansættelsesstop i Herlev Kommune, men en orientering om, at ”jeg (borgmesteren) har besluttet, at der med virkning fra i dag indføres et generelt, betinget ansættelsesstop på samtlige kommunens arbejdspladser”.

Et ansættelsesstop vedrører jo i høj grad budgettet for 2010. SF melder sig ikke ud af budgetaftalen, men forventer tværtimod, at aftalen overholdes, Hverken mere eller mindre!

Kære Kjeld Hansen, lad os mødes og forhandle om Herlevs fremtid. Langt hen af vejen vil vi det samme, nemlig det bedste for den enkelte borger i Herlev.

Arly Eskildsen, kommunalbestyrelsesmedlem for SF
Betina Skovby, formand for SF-Herlev