SF siger NEJ til et nyt Rådhus i Bymidten

SF ser ikke nogen grund til at smide omkring os med pengene eller flytte Rådhuset ind i det nye Bymidte-center på grundlag af tvivlsomme beregninger. Det kommer kommunen ikke nødvendigvis tættere på borgerne af.

For SF er det vigtigt, at vi udvikler kommunens service og velfærdsydelser i en åben dialog med borgerne, med vægt på helhedsorientering i sagsbehandlingen, tæt på borgerne, rettidigt, lovmedholdeligt og respektfuldt. Det kan udmærket foregå i de nuværende rammer.

Et nyt rådhus er spild af penge. Der er ikke fremlagt en rapport som dokumenterer, at det eksisterende Rådhus er ubrugeligt.

Beregningsgrundlaget opererer kun med såkaldte økonomisk dynamiske effekter ved lukning af nuværende Rådhus, og ikke hvis vi udvikler det nuværende Rådhus.

Der indregnes tomgangsudgifter for det nedlagte bibliotek i Hjortespring Center i 25 år – helt urealistisk.

Vi går fra at være ejer til lejer af rådhusfunktionen, som kan vise sig at blive meget dyrt på den lange bane.

Processen været lukket om evt. flytning af det nuværende Rådhus. Udviklingsselskabet NPV kunne allerede i april 2017 på deres hjemmeside skrive som en kendsgerning, at Herlev Rådhus flytter ind i det nye Bymidtecenter. Hele planprocessen er siden januar gået i stå. Mon NPV afventer et formelt tilsagn fra en stor lejer?

Stem SF d. 21. november og få indflydelse på beslutningen om nyt Rådhus.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, spidskandidat (SF)

Tvivlsomt beslutningsgrundlag for nyt Rådhus

En lukket proces, skift af formål, tvivlsomt beregningsgrundlag – det er essensen af hele forløbet indtil nu omkring planerne for flytning af kommunens rådhus til adresser i Hjortespring og det nye Bymidteprojekt.

Først foregik processen for lukkede døre. Dernæst skiftede projektet fra et formål om at komme tættere på borgerne i helhedsorienteret sagsbehandling til et spørgsmål om at flytte hele forvaltninger ud til henholdsvis Hjortespring og ind i det nye Bymidte-projekt.

Thomas Gyldal reagerer nu voldsom på SF og DF’s indlæg med beskyldninger om fejlinformation. Det sker efter afsløringerne af, at udviklingsselskabet NPV, som står bag det nye Bymidteprojekt, for en måned siden skrev på deres hjemmeside som en kendsgerning, at Herlev Rådhus var en del af det nye projekt. Det bedste forsvar er et angreb. Men her er Thomas Gyldals udfald pinligt.

Kendsgerningen er jo, at Thomas Gyldal udtalte til Herlev Bladet 5. april, at det er oplagt at tænke det ind i det nye bymidte-projekt

Kendsgerningen er, at dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet i april måned på samme måde var forfattet, så det kun gav mening, hvis en udflytning af dele af Rådhuset ind i bymidte-projektet var en given ting, nemlig advokatbistand til forhandlinger om lejeaftale for Bymidten og indretningsrådgivning.

Så kom afsløringen af omtalen af Herlev Rådhus indflytning i Bymidtecentret som en kendsgerning.

Og nu er dagsordenen kommet til kommunalbestyrelsesmødet i juni, hvor der lægges op til ”reelle forhandlinger om leje af lokaler i Herlev Bymidte til rådhusfunktioner” med NPV. Ovenikøbet krydret med nogle økonomiske tal, som der ikke føres noget som helst belæg for. Kommunalbestyrelsen har fortsat ikke fået en analyse, som kunne afdække om en fortsat brug og udvikling af de eksisterende rådhusbygninger er økonomisk ansvarligt.

SF vil fortsat sætte spørgsmålstegn ved det indholdsmæssige og økonomisk ansvarlige i borgmesterens nye prestigeprojekt og kræve et ordentligt beslutningsgrundlag.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, politisk leder (SF)

 

Nyt rådhus – penge ud af vinduet?

Udviklingsselskabet NPV, der står bag det kommende Bymidte-projekt, skriver på deres hjemmeside: ”Den nye markante hjørnebygning, som indeholder Herlev Kommunes nye Rådhus, vil visuelt markere Herlev Bytorv som en helhed”.

Indeholder Herlev Kommunes nye Rådhus! Det rejser unægtelig nogle spørgsmål omkring hele processen omkring en evt. beslutning om at lukke det nuværende Rådhus og flytte dele heraf ned i Bymidten.

På kommunalbestyrelsesmødet i april måned hed det sig, at det kun var forundersøgelser, der var sat i gang, selv om dagsordenspunktet kun talte om forundersøgelser af en placering i Bymidten og slet ikke muligheden for at blive i og udvikle de eksisterende Rådhusbygninger. Det sidste blev først påført efter foranledning af SF og Enhedslisten.

Før handlede dagsordenspunktet bl.a. om advokatbistand til forhandlinger om lejeaftale for Bymidten og indretningsrådgivning – som om der allerede var truffet en beslutning om at lukke det nuværende Rådhus og flytte dele deraf til Bymidten.

Ovenstående citat fra NPV’s hjemmeside rejser spørgsmålet om borgmesteren og hans parti allerede har lagt sig fast på lukning af det eksisterende Rådhus og flytning ind i det nye Bymidteprojekt?

For SF er det vigtigt, at vi udvikler kommunens service og velfærdsydelser i en åben dialog med borgerne, med vægt på helhedsorientering i sagsbehandlingen, gerne tæt på borgerne, rettidigt, lovmedholdeligt og respektfuldt. Det kan foregå i de nuværende og udviklede rammer eller i nye. Men vi ser ikke nogen grund til at smide omkring os med pengene for at kunne flytte Rådhuset ind i det nye Bymidtecenter. Det kommer kommunen ikke nødvendigvis tættere på borgerne af.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, politisk leder (SF)

Bymidten skal udvikles

En levende og driftig bymidte er helt afgørende for Herlev som lokalsamfund – det er og skal være det naturligt handelsmæssigt, kulturelt og socialt mødested. En hensygnende bymidte vil være en katastrofe for byen og kommunen. Og Bymidten har været udfordret gennem mange år – med perioder med tomme butikslokaler som et af de klarest krisetegn.

For 20 år siden samlede vi ti tusinde underskrifter imod planerne om et Bilka i Herlev, som ville have lagt Bymidten øde. Det blev heldigvis forhindret. Men det var også udtryk for en opbakning til en udvidelse af Bymidten. Den gang kom der en lille udvidelse, men det er slet ikke nok i dag, hvis Bymidten skal overleve konkurrencen fra BIG.

Derfor er det meget glædeligt, at der nu er alvorlige planer for en kraftig modernisering og udbygning af hele området med et styrket handelsliv og mange nye boliger. I det første projektoplæg var der mange kritisable forhold, som vi i SF, beboere og borgere har påpeget.

Rigtig mange af disse indvendinger er der taget højde for i det nye, andet oplæg til hørringsproces. Blandet er der taget hensyn til skyggeproblemer fra naboboligblokke, som nu er inddraget i det samlede projekt. Muligheden for at forlænge gågaden hen over Herlev Bygade er også kommet på banen efter at være blevet afvist i mere end 10 år. Det bliver rigtig interessant læse borgernes input i den videre hørringsproces.

Der har altid været store kapitalinteresser i Bymidten. Det er der ikke noget nyt i. Det nye er, at projektudviklerne synes at have forståelsen for, at det er nødvendigt at indgå i en konstruktiv dialog med borgerne i Herlev om udformning af projektet. Det modsatte har vi desværre oplevet i forbindelse med andre projekter i kommunen.

Derfor er SF meget positive over for projektet, sådan som det tegner lige nu.

Arly Eskildsen, politisk leder, kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

 

Hvorfor tillade superkompakt og 11 etagers højt boligbyggeri?

Det er positivt med byudvikling og bygning af nye boliger og ny daginstitution på Hørkær 17-19.

Men det er jo ikke helt ligegyldigt, om det nye byggeri kommer til at fungere – både i forhold til naboer og for de nye beboere, som skal bo og leve i det.

Det er (måske) forståeligt, at bygherrer ønsker at presse så mange kvadratmeter ind på byggegrunden som muligt, for det giver dem den størst mulige profit ud af projektet. Men kommunalbestyrelsen har både ret og pligt til at varetage et helhedssyn, hvor man også tager skyldige hensyn til naboerne på Glødelampegrunden og i Musikkvarteret og sikrer, at byggeriet ikke bliver så super kompakt, at sol, lys, udsyn og luft bliver en by i russisk.

Forslaget til lokalplaner – og som flertallet i kommunalbestyrelsen nu indstiller til endelig vedtagelse – tillader byggeri i op til 11 etager og en byggeprocent på 220%. Det er uhørt massivt og højt i Herlev-sammenhæng. Hvis det bliver vedtaget, betyder det, at der er stor risiko for, at de kommende beboers trivsel i området bliver væsentligt nedsat.

SF håber, at de øvrige partier i kommunalbestyrelsen når at besinde sig og lytte bare lidt til de mange naboer og borgere, som opfordrer til at reducere byggeriets volumesyge. Da vi havde høringen om Posthusgrunden blev der også lagt op til et 11 etagers højt byggeri. Her lyttede kommunalbestyrelsesflertallet til sidst til naboprotesterne og byggeriet blev reduceret til 4-7 etager som max. Lad det være en godt eksempel til efterfølgelse.

Arly Eskildsen,kKommunalbestyrelsesmedlem, politisk leder (SF)

Ideer og forslag til Bymidte

Udvikling og fornyelse af Herlev Bymidte er helt centralt for Herlev som bysamfund og kommune. Bymidten er og skal i fremtiden være lokalsamfundets handelsmæssige, sociale og kulturelle samlingspunkt – uden det går Herlev en krank skæbne i møde.

Det er derfor særdeles positivt, at der nu er en investor, som vil påtage sig ansvar og risiko for at udvikle og fornye Bymidten – et initiativ, som mange har sukket efter i mange år.

Der er sikkert mange gode ideer til, hvordan Bymidten kan komme til at se ud i fremtiden – her er SF’s ideer og forslag til den kommende VVM-redegørelsen for Herlev Bymidte:

 • Forlænge gågaden hen over Herlev Bygade, dvs. lukning ved pavillionen/Paletten-bygningen. Burde være en mulighed, når der åbner en ny tilkørselsvej til centret fra Herlev Hovedgade.
 • Byggehøjden i det nordøstlige hjørne bør begrænses. Relevante skyggediagrammer ønskes udarbejdet.
 • Det arkitektoniske udseende: Vi ønsker ikke en betonklods – mulighed for at kræve bygningens facade beklædt med røde mursten.
 • Sikre åbne butiksfacader ud mod gågaden og Herlev Torv.
 • Genbrug af regnvand fra tagene – kan bruges i toiletskyld og til vanding af beplantningen i den nye taghave.

 Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF), politisk leder

 

Mindretal undertrykkes i høringsperioden

På borgermødet om lokalplanen for det nye byggeri Hørkær 17-19 var hørringsmaterialet optrykt til mødedeltagerne. Men SF og Enhedslistens mindretalsudtalelse imod et byggeri af op til 11 etager og 36 meters højde var ikke med. Hvorfor?

Det er ganske enkelt undertrykkelse af et mindretal og et synspunkt i kommunalbestyrelsen, som det politiske flertal finder meget ubelejligt kommer frem i høringsperioden. Jeg ved godt, at man kan undskylde sig med uheld osv., men det samme skete for år tilbage, da der var en intensiv debat om fortætningen af Eventyrkvarteret.

Undskyldninger eller ej? Mask hammerende udemokratisk er det!

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

 

Nej til byggeri i 11 etager og op til 36 meters højde

SF og Enhedslistens mindretalsudtalelse til:

 • Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2013-2025.
 • Forslag til Lokalplan 99 for en boligbebyggelse på Hørkær 17-19 og Kantatevej 1.
 • Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2013-2015, Stationsnære kerneområder.

Vi bakker op om planerne for byudvikling af Hørkær 17-19 med bl.a. boligbyggeri og ny daginstitution.

Men vi undrer os over forslaget om at ville tillade byggeri i 11 etager og op til 36 meters højde. Ikke mindst på baggrund af, at et afsnit i Debatoplæg – Stationsnære områder i Herlev Kommune om byggeri i op til 11 etagers højde blev taget ud af Økonomi- og Planlægningsudvalget (ØPU 14. januar 2015). Og på samme måde i forbindelse med diskussionen om byggehøjden på Posthusgrunden, hvor byggehøjden blev reduceret fra 11 etager til max. 7 etager.

Den eksisterende bebyggelse på Hørkær ned mod det nye boligområde er på max. 4 etager. Derfor forekommer det vildt nu at ville tillade op til 11 etagers byggeri på det nye område.

SF og Enhedslisten stiller derfor forslag om ændring af nuværende formulering:

“Bebyggelsesprocent må være max. 220 % og der må bygges i op til 11 etager i max. 36 meters højde.”

ændres til:

“Bebyggelsesprocent må være max. 140 % og der må bygges i op til 7 etager i max. 24 meters højde.”

Forslag til Tillæg 3 og Lokalplan 99 skal konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

I Forslag til Tillæg 6 skal rammebestemmelsen for BE5 (Hørkær 17-19) rettes til i overensstemmelse hermed.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Willi Bjerregaard
Kommunalbestyrelsesmedlem (Enhedslisten)

11 etagers byggeri i hele bykernen?

Mulighed for byggeri i op til 11 etager i hele bykernen – det var, hvad der blev lagt op til i et nyt debatoplæg om udviklingen langs Ring 3 og tilstødende områder.

Heldigvis besluttede Økonomi- og Planlægningsudvalget at tage netop denne passage ud af debatoplægget. Det er dejligt, fordi det lyder ikke særligt opløftende for udviklingen af Herlev Bykerne i de kommede år. SF siger ligesom i sagen om Posthus-grunden nej til byggeri i 11 etager – højst 7 etager og gradueret nedad i forhold eksisterende bygninger, så skygge-generne begrænses.

Nu melder sig imidlertid spørgsmålet: Er sletningen af passagen om 11 etagers byggeri udtryk for, at man ikke senere har intention om at tillade et så højt byggeri i fremtiden, eller ønsker man blot ikke denne væsentlige debat på nuværende tidspunkt?

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF), politisk leder

 

SF og Enhedslistens mindretalsudtalelse til Forslag til Kommuneplan 2013-2025

Forslaget til Kommuneplan 2013-2025 indeholder en lang række mål og forslag til handlinger mv., som SF og Enhedslisten altovervejende er enige i. Men på nogle enkelte punkter er SF og Enhedslisten ikke enig i målsætningen, og på andre punkter ønsker SF og Enhedslisten mere præcise og klare mål, herunder angivelse af retning for nye handlinger, initiativer mv.

Mål for boliger

Herlevs boligområder skal være smukke, indbydende og attraktive at opholde sig i. De bolignære grønne områder har stor betydning for beboernes afstressning, velvære og miljø. Derfor skal de små grønne områder så vidt muligt bevares som rekreative nærområder.

SF og Enhedslisten anerkender ønsket og behovet for etablering af nye boligområder, men afviser, at vi nødvendigvis skal inddrage alle ubebyggede områder.

 • Princippet om mindste grundstørrelse på 700 m2 skal også gælde Eventyrkvarteret (lokalplan 65). Det betyder, at følgende sætning s. 23 udgår: ”Lokalplan 65 for Eventyrkvarteret er heller ikke medtaget, da der her er mulighed for mindre grundstørrelser, end der er i resten af villaområderne.”
 • Boligudlæg ved Dildhaven (”gryderne” nord for Kildegårdskolen Vest – tidl. Hjortespring Skole) opretholdes ikke (s. 26). 1F og B22 udgår.
 • Boligudlæg ved Lindehøjcentret omkring Stadionanlægget udgår helt.
 • Højden på nyt byggeri Herlev gl. Posthus nedsættes til 6-8 etager.

Bæredygtige bebyggelser og indsats mod klimaforandringer

Også i Herlev mærker vi konsekvenserne af de globale klimaforandringer, bl.a. i form af heftige regnskyl, som overbelaster kloaksystemer, moser, åer og lavtliggende boliger med oversvømmelser til følge. Vi må tage vores del af det globale ansvar. Det kan vi bl.a. gøre ved at gøre en indsats for at sikre en bæredygtig udvikling af vores nærmiljø i Herlev. Det bliver dyrt, men det bliver dyrere af at lade være. Jo længere vi venter, jo dyrere bliver det.

Affaldsmængderne skal nedbringes, bl.a. ved øget genbrug og hjemmekompostering. Kildesorteringen skal øges hos den enkelte husstand og virksomhed, så genindvin­ding af forgængelige ressourcer kan forstærkes. Madam Skrald-ordningen er et væsentlig skridt på vejen, som bedrer miljøet og på længere sigt spare borgerne penge.

SF og Enhedslisten ønsker at fremskynde renoveringen af det nedslidte kloaknet og det underdimensionerede vandafledningssystem. En nedbrudt kloak betyder øgede udgifter til pletreparation og ekstraudgifter i afledningsafgift. Derfor er det sund økonomi at investere i genopretning af det nedslidte kloaknet. Det nedslidte vandnet skal renoveres, så spild af ren drikkevand minimeres. Separation af kloak- og regnvandssystemet i kommunens sydøstlige del skal iværksættes.

 • Afsnit om Bæredygtige bebyggelser s. 28, 1. afsnit ændres til:
 • ”Ved nybyggeri og større ombygninger skal klimatilpasning og bæredygtighed inddrages i planlægningen. Herunder skal mulighederne for anvendelse af vedvarende energi eller fjernvarme fremmes.
 • Målsætning om reduktion af CO2-udledningen med 20 % i år 2020 jf. kommunalbestyrelsens beslutning aug. 2009.
 • Plan for etablering af vedvarende solvarme- og energianlæg i Herlev Kommunes bygninger skal konkretiseres og virkeliggøres, samt mål for besparelser på energiforbruget.
 • Affaldsmængderne skal nedbringes, bl.a. ved at fremme borgernes hjemmekompostering af organisk affald og fortsat udbredelse af Madam Skrald-ordningen.
 • Krav om genbrug af tagvand, som blev indført i Kommuneplan 2009-2021, skal opretholdes i den nye kommuneplan og udarbejdelse af plan for genbrug af regnvand på alle kommunale bygninger såvel ved nybyggeri som ved renovering.
 • Fremskyndelse af renovering af det nedslidte kloaknet og vandafledningssy­stem, samt separering af hele kommunen. Målet er, at vandløbene rundt om Herlev skal leve op til økologiske målsætninger.

Mål for Handels- og centerstruktur

Den handelsmæssige udvikling skal have Herlev Bymidte som omdrejningspunkt for også på længere sigt at fastholde Bymidten som kommunens handelscenter. Samtidig skal grundlaget for lokalcentrene styrkes.

Det nye butikscenter på DISA-grunden skulle være et supplement til den eksisterende bymidte og dens butikker – men nu bliver det et alternativ i kraft af tilladelse til en meget stor dagligvarebutik. Med den kommende udformning viser VVM-analysen, at Bymidten som Herlev handelscentrum bliver fortid – og butikkerne vil lide en langsom død. Det vil være Herlev By som samlingspunkt for vores kommune, som vil lide et alvorligt knæk.

 • En stor dagligvarebutik på 3.500 m2 i DISA-centret (Føtex) vil skævride butiksstrukturen og ikke supplere og komplettere detailhandlen i bymidten, men vil komme til at udgøre en reel konkurrent til Herlev Bymidte.
 • I afsnit om DISA s. 32 udgår sætningen ”Dette kan være med til at give bymidten et løft, da den skal leve op til den øgede konkurrence og samtidig bevare livet i byen”.
 • S. 47: ”Maksimale butiksstørrelser er 3.500 m2 for dagligvarer” ændres til ”Maksimale butiksstørrelser er 2.000 m2 for dagligvarer” (opretholdelse af Kommuneplan 2009-2001’s størrelse på max. 2000 m2).
 • Gågaden i Bymidten skal forskønnes, så den kan opleves som et smukt sted i Herlev. Herlev Torv/gågaden skal forlænges over Herlev Bygade, så byens rum bliver et hele.

Mål for trafik og veje

Herlev skal have en velfungerende kollektiv trafikbetje­ning, plads til bløde trafikanter – fodgængere og cyklister – og høj trafiksikkerhed. SF og Enhedslisten ønsker en forbedring af den kollektive trafik – flere busafgange og bedre forbindelser – og en nedsættelse af billetpriserne. Den nuværende betjening skal suppleres i form af en servicebus mellem strategiske punkter i kommunen som fx. stationen, rådhus, uddannelsessteder, bibliotek, hospital og plejehjem.

 • Sikker skoleveje: Behov for en trafiksikkerhedsplan i forhold til skolerne, bl.a. sikker en sikker skolevej for børn og unge på Sønderlundvej og hastighedsnedsættelser omkring skolerne.
 • Hastighedsnedsættelse til 50 km/t på Herlev Hovedgade.
 • Stop for støj fra motor- og ringveje – ja til støjdæmpende foranstaltninger i form af fx. støjsvag asfalt og støjskærme specielt ved til- og afkørselsramperne.
 • Etablering af en letbro over Ring 4 med tilslutning til Skinderskovvej.

Arly Eskildsen, kommunalbestyrelsesmedlem (SF)
Willi Bjerregaard, kommunalbestyrelsesmedlem (Enhedslisten)