Nej til uskøn fortætning – ja til byudvikling

De sidste par år har der kørt en debatten en række lokalplaner, som kommunalbestyrelsens flertal har fremlagt, der alle har haft en målsætning om en markant boligfortætning af byen, dels i form af nye boligområder, dels fortætning af eksisterende boligområder.

For SF har det hele tiden været udgangspunktet, at en udvikling af byen i form af nye boligområder og fortætning af de eksterende skal sker under forudsætning af, at Herlevs præg af at være en grøn by, med mange grønne oaser placeret bolignært, ikke må gå tabt i processen. Internationale undersøgelser af udviklingen af sunde bymiljøer understreger netop grønne bolignære oaser som en vigtig forudsætning for beboernes afstressning, trivsel og sundhed.

Derfor vender SF sig også imod uskøn fortætning, hvor kommunalbestyrelsens flertal i disse år vil boligfortætte for næsten enhver pris – på de nuværende beboeres bekostning.

SF er ikke imod nye boliger. Vi har således stemt for hele eller dele af lokalplaner, som indebærer nye boliger, bl.a. dele af Gl. Klausdalsbrovej, Hørkær (Glødelampefabrikkens grund), Engskolevej og J.E. Pitzners Vej.

Men vi har også stemt imod udlægning af et område nord for Hjortespringskolen (“gryderne”), Lindehøj omkring Stadionanlægget og senest rejst debatten om minimumsgrundstørrelsen i Eventyrkvarteret. Her vil kommunalbestyrelsens flertal med Socialdemokraterne og Venstre i spidsen tillade grundstørrelser helt ned til 400/450 m2 i et traditionelt villakvarter – en grundstørrelse, som normalt er minimumsstørrelsen for rækkehusbyggeri.

I den seneste ekstrahøring i Eventyrkvarteret om 400 eller 450 m2 grundstørrelse er SF’s mindretalssynspunkt om et kompromis på minimumsgrundstørrelse på 600 m2 blevet undertrykt af forvaltningen. Så nu kan beboerne kun forholde sig til 400 eller 450 m2 – det er en narresut og demokratisk skandale. Men desværre ingen aprilsspøg!

Diskussionen om fortætningen af Herlev er ikke længere kun et nærlokalt spørgsmål, men et spørgsmål om hele byens udvikling, som alle borgere i Herlev bør forholde sig til. Det handler om den overordnede målsætning om boligfortætning for næsten enhver pris – eller udvikling af Herlev som en fortsat grøn og sund by at leve i for os, som allerede bor i Herlev.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

God lokalplan for Eventyrkvarteret – med skønhedspletter

Der er grund at kippe med flaget og sige “flot arbejde” om det lokalplansforslag for Eventyrkvarteret, som kommunalbestyrelsen nu sender ud i offentlig høring.

Forud er gået en proces, hvor Kommunalbestyrelsen var nødt til at nedlægge §14-forbud for at forhindre yderligere 2-etagers bygninger i kvarteret. Der har efterfølgende været et flot forløb, hvor borgerne er blevet inddraget i overvejelserne, som nu ligger til grund for lokalplanudkastet.

Lokalplanudkastet retter op på en række problemstillinger, som den gamle byplans-vedtægt fra 1958 ikke tog højde for, bl.a. som sagt tilladelse til at bygge i 2 hele etager, men også ønsket om at bevare og fremme de arkitektoniske og æstetiske værdier i området.

SF kan derfor støtte, at vi nu udsender lokalplanen i offentlig høring. Vi har dog vores store betænkelighed ved den foreslåede afvigelse fra Kommuneplan 2005-2017, hvor grundstørrelsen for fritliggende enfamiliehuse er fastlagt til mindst 700 m2 og nu foreslås nedsat til mindste grundstørrelse på 400 m2.

Der er ingen tvivl om, at grønne områder og grønne oaser i boligkvarterne har en positiv effekt – både i forhold til afstresning og almen trivsel for beboerne. Men også den miljømæssige effekt i forhold til klimaforandringerne spiller en rolle som “byen lunge” og som nedkøling af nærområderne. Her har en fortætning og højere procent af befæstet areal den stik modsatte virkning.

Om mindstestørrelsen så skal fastlægges til 700 eller fx. 600 m2 – det er vi villig til at overveje på baggrund af borgernes indmeldinger i høringsfasen.

SF havde derfor intention om at aflevere en mindretalsudtalelse til høringsmaterialet. Men på baggrund af Økonomiudvalgets indstilling om, at der i den offentlige høring særligt skal spørges ind til den fremtidige mindstegrundstørrelse, ser vi os tilgodekendt på denne måde. Vi synes også, at det er godt, at vi tager mulighederne for at opføre dobbelthuse med i høringsfasen.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Lindehøj-lokalplan: En lærerig proce

Jeg vil gerne udtrykke en uforbeholden begejstring og et stort TILLYKKE til de politikere i kommunalbestyrelsen, som i processen omkring lokalplanen for Lindehøj-området endte med både at lytte til borgerne og flytte sig i indstillingen på et ud af to hovedpunkter. Det er rigtig flot og meget lærerigt for os alle sammen.

I den offentlige høringsfase i efteråret gav rigtig mange borgere udtryk for skeptisk over for løsningen af de trafikale forhold, specielt hvad angik nedlæggelsen af den dobbeltrettede cykelsti langs Herlev-Hallerne.

Det fulgte SF til dørs på Teknik- og Miljøudvalgsmødet i december, hvor jeg som det eneste medlem af udvalget stillede forslag om opretholdelse af den dobbeltrettede cykelsti hele vejen. Økonomiudvalget indstillede på mødet d. 9. januar planforslaget uden at indeholde dobbeltrettet cykelsti langs Herlev-Hallerne. Det er med andre ord først efter afholdelsen af det borgermøde, som De konservative og SF indkaldte til d. 10. januar, at nogle i denne kommunalbestyrelse positivt har forholdt sig til spørgsmålet om dobbeltrettet cykelsti.

Nu ved jeg jo godt af erfaring, at det ikke må hedde sig, at før omtalte borgermøde har haft nogen som helst indflydelse på den nye indstilling. Men jeg mener, at I bør være stolte af, at I har lyttet til borgernes røster – at I har været bevægelige i dette spørgsmål. Endnu engang tillykke til jer. Det understreger også for SF, at vi bør lære af dette forløb: Det er helt afgørende, at borgerne bliver engageret og inddraget i planprocesser og andre projekter som en del af vores lokale demokrati. Og at vi som politikere tør at tage borgernes kritik af vores oplæg alvorlig – det kan medvirke til at Herlevs udvikling bliver endnu bedre.

Et punkt mere at rose er, at pladsdannelsen foran den gamle Herlev-Hal har fået lidt mere grøn karakter og mindre karakter af stenørken. Også mange tak for det.

Det andet hovedkritikpunkt af kommuneplantillægget og lokalplanforslaget har hele tiden været det forhold, at området – der i dag er udlagt til offentlige formål, herunder primært til idrætsformål – nu flyttes over til boligformål og med det resultat, at man vil opføre boliger klods op at et udendørs idrætsanlæg – reelt med mulighed for boliger i 3 etagers højde. Derfor har SF kritiseret planforslaget for at være noget misk-mask – det var det, da denne debat startede sidste sommer, det er det fortsat og det vil det også blive, når dette byggeri engang står færdigt. SF vender sig også imod, at alle grønne områder i vores bolignære miljø bliver bebygget. Også derfor er SF fortsat imod byggeriet klods op ad stadionanlægget og ved skøjtehallen. Derfor stemte SF imod lokalplanforslaget ved kommunalbestyrelsens endelige behandling i tirsdags.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Tænkepause til politikerne

SF konstaterer med tilfredshed, at den endelige vedtagelse af lokalplanen for Lindehøj-området efter borgermødet blev taget af kommunalbestyrelsens dagsorden.

Uanset begrundelserne for denne disposition giver det nu politikerne en tiltrængt tænkepause. SF opfordrer alle politikere i Kommunalbestyrelsen til at bruge denne pause til at tænke sig grundig om og lytte til de mange tilkendegivelser fra borgerne om anvendelsen af området i fremtiden.

Arly Eskildsen
Medlem af kommunalbestyrelsen for SF

Tag borgernes indsigelser alvorligt

770 underskrifter, 25 høringssvar, mange læserbreve i Herlev Bladet. Det er status omkring lokalplan 63 – dvs. Lindehøj centerområdet.

Nu skal politikerne til at vurdere på de mange indsigelser. En offentlig høring forpligter på ingen måde politikerne til at tage hensyn til de indkomne synspunkter fra borgerne. Sådan er formalia. Men hvis der skal stå bare lidt respekt om hørings-institutionen i planloven, så bør politikerne tage borgernes indsigelser alvorligt.

Det gælder også i sagen om Lindehøj centerområde. Når man læser de mange indlæg i Herlev Bladet og protesterne fra beboerne i lokalområdet, så er der en saglig kerne, som ikke afviser en udvikling af lokalcenterområdet, men som siger nej til fjernelse af endnu et grønt område og en kraftig bebyggelse af området.

SF har fra starten af debatten kritiseret planen for at være et brud med Kommuneplanens overordnede udlægning af området til idrætsformål mv. Alt andet end boliger. Men lokalplansforslaget indebærer først og fremmest en tilladelse til boligbyggeri klods op af eksisterende udendørs idrætsanlæg, byggehøjde på 4 etager (fra nuværende max. to etager) og en forøgelse af byggeprocenten fra 25 til 75 %.

Som argumenter for planforslaget fremføres, at Herlev Kommune har en forpligtelse til byfortætning. Det er noget vrøvl. Herlev er landets 6.-7. tættest befolket kommune og har ikke pligt til at bebygge hvert eneste grønne pletter i kommunen. Lad os bevare Herlev som en grøn kommune for herlevitterne.

En andet argument for planforslaget har været, at vi jo har den grønne kile i Hjortespring. Ja, vi er heldige i Herlev at have store grønne områder, som omkranser kommunen og tæt på store skove til weekendudflugter. Men det gør jo ikke, at vi partou skal bebygge og brolægge de små grønne pletter nær vores boligområder, grønne områder som har så stor betydning for klima og afstresning i vores hverdag.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Mix af boliger og idrætsfaciliteter er noget miskmask

Det fremlagde forslag til ny lokalplan for Lindehøj-området er et markant brud på Kommuneplanen. Området har hidtil været udlagt til offentlige formål som idrætsfaciliteter og butikker. Men med det nye forslag udlægges området også til boligformål.

Planforslaget betyder, at der kan bygges 3-4-etages boliger rundt om det nuværende stadionområde. Det er et markant brud på planpolitikken, sådan som det kom til udtryk i Herlev Kommuneplan, vedtaget for mindre end trekvart år siden. At placere boligbyggeri klods op ad eksisterende idrætsfaciliteter er problematisk af tre årsager:

– Det er noget miskmask, fordi det ikke kan undgå at give “nabo”-konflikter.

– Det forhindrer på forhånd områdets fremtidige udviklingspotentiale til idrætsformål.

– Det er en bymæssig fortætning som fjerner endnu et grønt område i Herlev med klar tendens til mere mursten og beton og færre grønne anlæg.

SF tager afstand for det fejlgreb i byudviklingen. Vi kan støtte forslaget om en udvidelse af Lindehøj-Centret. Men vi sætter vores lid til, at høringsperioden kan give anledning til en tænkepause hos den øvrige kommunalbestyrelse, så det foreslåede makværk kan blive taget af bordet igen.

Arly Eskildsen
kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Grønne oaser og naturlegeplads skal bevares

Det er særdeles arrogant at afvise debatten om lokalplanforslag 59, som indeholder en mulighed for bygningen af en 4-etagers boligblok på det område, som i dag fungerer som naturlegeplads for børnene på Hjortespring Skole og SFO. Allerede da kommunalbestyrelsen behandlede forslaget i maj tog SF forbehold og indgav mindretalsudtalelse.

Hvorfor? Herlev er en af landets tættest befolkede kommuner, når man ser på forholdet mellem areal/indbyggertal. Der er derfor den største grund til at være forsigtig med at bebygge alle de små flækker rundt om i Herlev. Det er vigtigt, at de grønne arealer i Herlev bevares. Vi ved bl.a. fra international forskning, at grønne oaser og natur i tilknytning til boligområder har stor positiv betydning for menneskers afstresning, psykiske tilstand og almindelig velvære.

Ja, men vi skal skaffe boliger til Herlevitterne lyder argumentet. SF er positiv overfor boligbyggeri på Hørkær og en række områder langs Gl. Klausdalsbrovej. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at vi absolut skal overplastre alle de sidste arealer med boliger. Det er utopi, at vi med Herlevs arealmæssige omfang i al fremtid vil være i stand til at skaffe boliger nok inden for kommunegrænsen. Løsningen af boligbehovet må derfor findes regionalt.

SF mener faktisk, at det er vigtigere at arbejde for, at Herlev også i fremtiden forbliver et smukt sted at bo og leve i. Derfor bør de få resterende friarealer reserveres til aktive rekreative arealer for beboerne i Herlev.

Og så bør kommunalbestyrelsesmedlemmerne inden afgørelsen tage en tur op og opleve, hvordan naturlegepladsen ved Hjortespring Skole anvendes – vel og mærke i et af skolens frikvarterer. Der er en summen af glade børn i krattet. Lad os bevare denne lille oase!

Arly Eskildsen
kommunalbestyrelsesmedlem for SF