SF’s ændringsforslag til Budget 2021

På baggrund i et øget tilskud til Herlev Kommune primært via Udligningsreformen og den dermed positive udvikling af kassebeholdningen, er der økonomisk plads til nye intiativer og genopretning af nogle af de tidligere års besparelser.

SF har følgende forslag til Budget 2021:

Børneområdet
1. Øget tilskud til uddannelse af flere meritpædagoger for at rette op på den skæve fordeling af uddannet/ikke-uddannet pædagogisk personale (1,0 mio. kr.)

Skoleområdet
2. Styrkelse af trivselspakken (2,0 mio. kr.)
3. Besparelse på afdelingsledelse på folkeskolerne i 2020 – Budgetaftale 2020 annulleres (2,1 mio. kr.)

Forebyggende indsatser
4. Reduktion af familieterapien i PPR i 2020 – Budgetaftale 2020 annulleres (0,615 mio. kr.)
5. Nedlæggelse af voksentandplejen i 2020 – Budgetaftale 2020 annulleres (0,204 mio. kr.)

Det specialiserede område og Socialpsykiatrien
6. Løft af det specialiserede område og budgettilpasning til et realistisk niveau (3,0 mio. kr.)
7. Socialpsykiatrien – koordinator mellem behandlingspsykiatrien og de kommunale støttefunktioner samt pårørenderådgivning/koordinator (0,5 mio. kr.)
8. Minibus/transporter til socialpsykiatrien leasing (0,075 mio. kr.)

Kulturområdet
9. Reduktion på Biblioteket i 2020 Budgetaftale 2020 annulleres (0,205 mio. kr.)
10. Reduktion på Musikskolen i 2020 Budgetaftale 2020 annulleres (0,307 mio. kr.)

Miljø og klima
11. Elbiler i ældreplejen, driftsafdelingen mv. i takt med nye leasingaftaler eller nyindkøb – eventuelle merudgifter (0,25 mio. kr.)
12. Reduktion i Teknik og Miljøs administrative budget, Grønne områder kvalitetsniveau sænkes i forbindelse med pleje af de grønne områder i 2020 Budgetaftale 2020 annulleres (0,103 mio. kr.)

Trafiksikkerhed/Støj
13. Øget indsats for trafiksikkerhed og støjbekæmpelse (0,5 mio. kr.)

Total driftsbudget (10,859 mio. kr.)

Finansiering af SF’s driftsforslag:
14. Kassebeholdning reduceres i 2021 fra ca. 150 mio. kr. til ca. 140 mio. kr. (10,859 mio. kr.)

Miljø og klima anlæg
15. Nyt ESCO-2 projekt Bygningsoptimering og CO2-reduktion, anlæg – kasse- og lånefinansieres (10,0 mio. kr.)
16. Solceller på kommunale bygninger i takt med ændret lovgivning og i sammenhæng med ESCO-2 projekter, anlæg – kasse- og lånefinansieres (5,0 mio. kr.)

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

SF afviser at tage del i sparerbudget

SF er ikke med i Budgetaftalen 2020. Det er vi ikke, fordi Budgetoplæg 2020 er et sparerbudget –  oprindelig på 8,5 mio. kr., nu på mere end 9 mio. kr. Man kalder det omprioritering, men reelt sparer man på skolerne, på den forebyggende indsats i forhold til nogle af de mest udsatte familier og grupper, på bibliotekerne og kulturen. SF kunne ikke få bare lidt indflydelse ved at pille nogle af de værste besparelser ud af oplægget.

Vi kan ikke spare på kernevelfærd og på de forebyggende foranstaltninger og tro at vores økonomi bliver bedre af det andet end på kort sigt. SF er dybt bekymret for, at det kan ende med at blive værre. At de besparelser og omorganiseringer, der ligger, kan ende med at blive dyrere i det lange løb – både for kommunen, men især for borgerne.

Budgetaftalen mellem S, C og V indeholder yderligere besparelser på Rådhuset på over 7 mio. kr. ud over de mange mio. kr., som administrationen i forvejen havde foreslået i Budgetoplægget. Det lyder temmelig ufattelig, at der kan spares så meget på administrationen uden alvorlige konsekvenser for borgerne og den administrative drift af kommunerne. Digitalisering og effektiviseringen kaldes det. Fremtiden hedder måske snare selvbetjening og robotafgørelser i stedet for at møde sagsbehandlere af kød og blod.

Budgetaftalen indeholder en intention om et kraftigt løft af normeringen i daginstitutionerne – den del er vi enige i og vil støtte 100%, men ikke finansieringen, hvor pengene tages fra den forebyggende indsats, kulturområdet og en slagtning af kommunens administration.

Indsatsen mod klimaforandringerne og for energioptimeringer af kommunens bygninger og nedbringelse af vores bidrag til CO2-udledning er desværre sendt i syltekrukken i form af et langsomt arbejde §17,stk.4-udvalg – men de nødvendige initiativer er fraværende.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

SF’s ændringsforslag til Budget 2020

Med en meget moderat skattestigning på grundskylden, vil de allerværste besparelser på Budget 2020 kunne undgås og nye initiativer vil kunne gennemføres.

SF har følgende forslag til Budget 2020:

Børneområdet
1. Bedre normeringer i daginstitutionerne (5,0 mio. kr.)
2. Øget tilskud til uddannelse af flere meritpædagoger for at rette op på den skæve fordeling af uddannet/ikke-uddannet pædagogisk personale (0,5 mio. kr.)

Skoleområdet
3. Besparelse på afdelingsledelse og administration på folkeskolerne annulleres (1,366 mio. kr.)
4. Styrkelse af trivselspakken (1,65 mio. kr.)

Forebyggende indsatser
5. Reduktion af familieterapien i PPR annulleres (0,615 mio. kr.)
6. Nedlæggelse af voksentandplejen annulleres (0,204 mio. kr.)
7. Administrative budgetreduktioner i Jobcentret – nedlæggelse af en stilling annulleres (0,538 mio. kr.)

Det specialiserede område og Socialpsykiatrien
8. Løft af det specialiserede område og budgettilpasning til et realistisk niveau (2,0 mio. kr.)
9. Socialpsykiatrien – koordinator mellem behandlingspsykiatrien og de kommunale støttefunktioner samt pårørenderådgivning/koordinator 
(0,5 mio. kr.)
10. Minibus/transporter til socialpsykiatrien leasing (0,075 mio. kr.)

Kulturområdet
11. Reduktion på Biblioteket annulleres (0,205 mio. kr.)
12. Reduktion på Musikskolen annulleres (0,307 mio. kr.)

Miljø og klima
13. Elbiler i ældreplejen, driftsafdelingen mv. i takt med nye leasingaftaler eller nyindkøb – eventuelle merudgifter (0,25 mio. kr.)
14. Reduktion i Teknik og Miljøs administrative budget, Grønne områder –(kvalitetsniveau sænkes i forbindelse med pleje af de grønne områder) annulleres (0,103 mio. kr.)

Trafiksikkerhed/Støj
15. Øget indsats for trafiksikkerhed og støjbekæmpelse (0,5 mio. kr.)

Total driftsbudget (13,813 mio. kr.)

Finansiering af SF’s driftsforslag:    
16. Rådighedsbeløb (3,754 mio. kr.)
17. Grundskyld + 1,4 promille (10,088 mio. kr.)

Miljø og klima anlæg
18. Nyt ESCO-2 projekt Bygningsoptimering og CO2-reduktion – anlæg, kasse- og lånefinansieres (10,0 mio. kr.)
19. Solceller på kommunale bygninger i takt med ændret lovgivning og i sammenhæng med ESCO-2 projekter – anlæg, kasse- og lånefinansieres (5,0 mio. kr.)

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Et børnenes budget

Det nye budget har en klar profil til fordel for børnene og folkeskolerne. Derfor er SF med i budgetaftalen for 2019.

Det er et budget som betyder et markant løft af hele børneområdet med mere end 17 mio. kr. til børne- og skoleområdet. Markant bedre normeringer i daginstitutionerne, som tilgodeses med 3 mio. kr. ekstra i årene fremover. Markant løft af folkeskolerne både drift og vedligeholdelse, som tilgodeses med 7 mio. kr. til driften og bedre fysiske rammer med 4 mio. kr. om året.

Vi får også en styrkelse af den forebyggende indsats for udsatte børn og familier med en ekstra sagsbehandler til børneområdet for en hurtigere indsats og tæt opfølgning og støtte til børn i udsatte positioner og deres familier.

Vi får gratis psykologbistand til de helt unge. En tidlig indsats for sårbare unge er vigtig for de unges sociale kompetencer og videre forløb i livet. Indsatsen målrettes terapi- og gruppebehandlingsforløb for unge 12-18 årige. SF ønsker gratis psykologhjælp til unge under 25 år, men dette her er en begyndelse.

Vi tilfører flere midler til vores ældreområde og det specialiserede område, hvilket gør, at servicestandarden kan fastholdes og ikke forringes i de kommende år.

Det lykkedes også at få ekstra midler til støjbekæmpelse (0,3 mio. kr) og trafiksikkerhed (0,5 mio. kr.).

Endelig bliver der nedsat et særligt udvalg vedr. grøn strategi og omstilling, samt ESCO 2.0, dvs. investering i energibesparelse og CO2-reduktionsinvestering. Det er et punkt som for alvor peger fremad og kan være med til at sætte en grøn dagsorden i Herlev.

Ovenstående er et udvalg af de væsentlige punkter i budgetaftalen for 2019, som gør, at SF deltager i aftalen. Er vi så i mål? Nej, slet ikke. Alle ved, at SF arbejder for at styrke den lokale velfærd og også anviser mulig finansiering. Men det forudsætter et flertal i kommunalbestyrelsen vil stemme for vores forslag. Hvis SF havde stillet ultimative forslag i den retning i nærværende budgetforhandlinger, kunne vi have risikeret, at den politiske pil svinget over modsat retning og gået i retning af grundskyldsnedsættelse. Og så havde vi ikke fået et budget 2019, som er en markant positivt plus for Herlevs børn og familier.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Flotte SF-resultater i budgetaftalen for 2018

SF har opnået nogle flotte resultater i budgetaftalen for 2018. Fjernelse af besparelsen på handicapområdet fra 2014, så servicestandarden på dagtilbud på aktivitets- og samværstilbud igen hæves fra 3 til 4 dage. Liftadgang for handicappede og gangbesværede i Frivilligcenter Herlev og en kommende udviklingsplan for kommunens psykiatriske tilbud.

Børne- og skoleområdet får et markant løft. Det er et reelt løft i normeringen i kraft af en bedre refusion for barselsorlov, som hidtil i perioder har ramt meget skævt og urimeligt på ikke mindst daginstitutionsområdet og til dels skoleområdet. Pulje til forbedring af udearealerne ved daginstitutionerne og skolerne fremmer læring, aktivitet og bevægelse. Alle områder i tråd med SF’s valgprogram og forslag.

I budgetaftalen er der afsat penge til en trivselspakke til skolerne, som har til formål at hjælpe et barn eller en klasse med pludselig opstået mistrivsel tilbage i trivsel. En helt afgørende indsats for at øge den faglige og sociale trivsel hos børnene i vores folkeskoler. Det er en opprioritering af skolepolitikken helt i råd med SF’s politik. Dertil kommer penge til renovering af faglokaler, som trænger til et løft.

Arbejdet med at sikre alle et job intensiveres med målrettet indsatser, så bl.a. alle unge kommer i gang. Også indsatsen på at skaffe unge fritidsjob og praktikpladser, samt integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet styrkes. Helt i tråd med SF’s politik.

Ældreområdet får også et løft – med en styrket kvalitet i hjælpen ved at sætte flere ressourcer af til bedre rammer for faglige sparring blandt medarbejderne og en øget fleksibilitet og tillid i ældreplejens opgaveudførsel, så de ældre i højere grad involveres i tilrettelæggelsen af støtte og pleje.

Budgetaftalen indeholder også et punkt om at der skal udarbejdes en ny handleplan med initiativer i forlængelse af kommunens Energi- og Klimastrategi.

Alt i alt kan SF genkende sig selv i rigtig mange punkter i Budgetaftalen for 2018. Indlysende at der er tale om kompromisser og punkter som afspejler den brede forligskreds. I SF er vi stolte over, at vi har sat vores meget markante aftryk på Budgettet for næste år.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF), politisk leder og spidskandidat

SF’s ændringsforslag til Budget 2017

Med en meget moderat skattestigning på grundskylden, vil de allerværste besparelser på Budget 2015/16 kunne undgås og nye initiativer vil kunne gennemføres.

SF har følgende forslag til Budget 2017:

 1. Kvalitetsstandarder fra 3 til 4 dagtilbud handicapområdet – niveau 2014,  0,9 mio. kr.
 2. Socialpsykiatrien/Aktivitetsteamet – niveau 2014, 0,5 mio. kr.
 3. Fokuseret sundhedsfremmende arbejde, 0,7 mio. kr.
 4. Medborgerhuset – genoprette stilling og øgede aktiviteter, 0,51 mio. kr.
 5. Gratis psykologhjælp til unge under 26 år, 0,55 mio. kr.
 6. Forældrenetværksgrupper for familier med børn med psykiske vanskeligheder, 0,3 mio. kr.
 7. Styrket forebyggelse på børneområdet, 0,5 mio. k.
 8. Pulje til øget faglige og social trivsel skoleområdet, 6,0 mio. kr.

Total                  9,96 mio. kr.

Finansiering af SF’s forslag:

 1. Grundskyld + 1,6 promille, 10,0 mio. kr.

SF-forslag til anlægsbudgettet (finansieres over kassebeholdningen):

 1. Skøjtetræningshal droppes (i alt over 3 år: 37 mio. kr.) -4,5 mio. kr.

(I overslagsårene 2018 og 2019 afsættes 34,5 mio. kr. til Multihal i Sydbyen og renovering/ombygning af folkeskoler)

 1. Renovering af Herlev Stadion inkl. atlektivanlæg (anslået), 2,5 mio. kr.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Omprioriteringsbidraget forringer den borgernære velfærd

Egentlig er overskriften forkert, fordi regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag betyder i den virkelige verden i kommunerne nedprioritering af den borgernære velfærd. I Herlev skal der spares 1 % hvert år eller 13 mio. kr. i 2017, 26 mio. kr. i 2018 og 39 mio. kr. i 2019. i alt 76 mio. kr.

Hvis det ikke lykkes kommunerne at forhandle ”omprioriteringsbidraget” ud af verden i forbindelse med de forestående økonomiforhandlinger mellem Kommunernes Landsforening og regeringen, vil det i Herlev ramme bredt og alle områder.

Der lægges op til besparelser på børnepasning (fælles sommerpasning, fælles ledelse), folkeskole (svømmeundervisning, arbejdstidsaftaler), udsatte børn og familier(specialpædagogiske fripladser), kontanthjælpsmodtagere(tandpleje), ungeindsatsen i forhold til uddannelse, ældreområdet(nedjustering af ekstrarengøring og klippekort), kulturområdet(færre kvadratmeter, fælles ledelse) og miljøområdet(nedlæggelse af Natur- og klimaråds pulje).

En lang række fagforeninger har taget initiativ til demonstrationer foran landets rådhuse torsdag d. 12. maj – også i Herlev. Det er dejligt, men det bør være en fælles sag, hvor alle borgere, som ønsker at værne omkring den borgernære velfærd, bakker op om protesterne og møde frem for at sende et klart signal til regering og folketing om, at ”nedprioriteringsbidraget” af bordet.

Vi ses foran Herlev Rådhus torsdag d. 12. maj kl. 17.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, politisk leder (SF)

 

Herlev skal spare 78 mio. over 3 år

Regeringen og dens tre støttepartier har vedtaget en lov om såkaldt omprioriteringsbidrag, som betyder, at vi i Herlev Kommune skal spare i alt 78 mio. kr. over tre år. Eller helt præcis 13 mio. kr. i 2017, 26 mio. kr. i 2018 og 39 mio. kr. i 2019.

Det vil uundgåelig kommer til at ramme den lokale velfærd med serviceforringelser og mere ulighed til følge. Nu må vi have nogle bud fra de lokale repræsentanter for Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti om, hvor de forstiller sig, at disse besparelser skal ske.

Er det normeringerne og kvaliteten i vores børnepasning, der skal holde for? Er det folkeskolerne der skal spare – her er ellers udfordringer nok i forhold til faglig og social trivsel? Er det på de sociale område forringelserne skal ske – handicappede, psykiske syge og udsatte familier, der skal betale prisen (hvad der i forvejen så rigeligt gør i forvejen)? Er det de ældre som skal bidrage til regeringens fest på kommunernes regning? Eller det måske kultur og miljø, som skal holde for nok engang?

Svar udbedes.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, politisk leder (SF)

 

SF’s ændringsforslag til Budget 2016

Med en meget moderat skattestigning på grundskylden, vil de allerværste besparelser på Budget 2016 kunne undgås og nye initiativer vil kunne gennemføres.

SF har følgende forslag til fjernelse af besparelser i Budget 2016 (og videreførte besparelser fra Budget 2015):

 1. Kvalitetsstandarder dagtilbud handicapområdet                                                   1,5 mio. kr.
 2. Væk med takststigning børnepasning                                                                       1,3 mio. kr.
 3. Væk med 1% takstreduktion spec.sociale institutioner                                      0,76 mio. kr.
 4. Udviklingspuljen, naturpuljen, tværfaglig kursusvirksomhed
  kompetenceudvikling – nedskæringer droppes                                                     0,4 mio. kr.
 5. Ungecafeerne – nuværende struktur opretholdes                                                  1,3 mio. kr.
 6. Socialpsykiatrien/Aktivitetsteamet – niveau 2014                                               0,5 mio. kr.
 7. Bofællesskaber/bemanding – niveau 2014                                                             0,2 mio. kr.
 8. Fokuseret sundhedsfremmende arbejde – niveau 2014                                      1,0 mio. kr.
 9. Vintertjenesten – fastholdelse af standard 2014                                                   0,5 mio. kr.
 10. Grønne områder – niveau 2014                                                                                 0,1 mio. kr.
 11. Grønne områder                                                                                                           0,2 mio. kr.
 12. Natur- og Klimaråd – niveau 2014                                                                         0,15 mio. kr.
 13. Ungdomsrådets aktivitetsbeløb – niveau 2014                                                  0,102 mio. kr.
 14. Herlev Festuge – niveau 2014                                                                                    0,1 mio. kr.
 15. Medborgerhuset – genoprette stilling                                                                    0,51 mio. kr.
 16. Børnenaturcentret Kildegården – niveau 2014                                                   0,36 mio. kr.
 17. Feriekoloniophold – fastholde samme antal koloniophold niveau 2014     0,158 mio. kr.

SF har følgende nye forslag til Budget 2016:

18.  Gratis psykologhjælp til unge under 26 år                                                           0,55 mio. kr.
19.  Forældrenetværksgrupper for familier med børn med
psykiske vanskeligheder                                                                                             0,3 mio. kr

Total                                                                                                                         9,99 mio. kr

Finansiering af SF’s forslag:

20.  Grundskyd + 1,6 promille                                                                                       10,0 mio. kr.

SF-forslag til anlægsbudgettet (finansieres over kassebeholdningen):

21.  Skøjtetræningshal forundersøgelse droppes (anlæg)                                         -0,3 mio. kr. 22.  Renovering af Herlev Stadion (anslået)                                                                 5,0 mio. kr.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Ankestyrelsens underkendelse af Herlev Kommune skal adresseres politisk

Det er ikke svært at forstå, hvorfor Ankestyrelsen har underkendt Herlev Kommune i 16 ud af 25 ankesager om omfanget af bevilliget beskyttet beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud.

Det skyldes alene en politisk beslutning truffet af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Det konservative Folkeparti i maj 2014 om at ville spare 1,5 mio. kr. ved at nedjusterer de ugentlige dagtilbud fra 4 til 3. Det er en klokkeklar forringelse af livskvaliteten for nogle af vores mest underprivilegerede borgere. Det er samtidig den mest kritisable besparelse, som de fire partier har gennemført i 2014.

Når de fire partier vedtager en besparelsesramme på 1,5 mio. kr., så lægges der jo indlysende en vist pres på de enkelte sagsbehandler i deres visitation på området. Derfor er det heller ikke de kommunale sagsbehandlere, som har foretaget de omtale fejlbehæftede indstilling, som skal stå for skud. Pilen peger alene på et politisk ansvar.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF), politisk leder