Trist beslutning om nyt Rådhus

Det kan undre, at Herlev Kommune er så fattig, at det er nødvendigt at sælge en ellers velfungerende rådhusbygning – til fordel for at blive lejer i Bymidtecentret. En almindelig vedligeholdelse af det eksisterende rådhus vil belaste anlægsrammen og dermed begrænse kommende investeringer i de andre kommunale bygninger, lyder argumentet. Men at skrive under på en 30-årig uopsigelig huslejekontrakt er en meget usikker sejlads med stor risiko for kommende huslejestigninger. Hele projektet begrundes i meget tvivlsomme beregninger baseret på såkaldte dynamiske effekter af et stigende befolkningstal.

Omvendt vil beslutningen om at flytte Rådhuset i Bymidtecentret på en lejekontrakt belaste servicerammen med 4 mio. kr. om året, hvilket alt andet lige vil betyde færre penge til den borgernære service de næste 30 år – eller i alt 120 mio. kr. på de lokale velfærdsydelser på fx børn, skole og ældreomsorg.

Jeg håber, at borgerne i Herlev historisk vil holde Socialdemokratiet, Venstre og Konservative – som stemte det nye Rådhus igennem – ansvarlige for beslutningen, når konsekvenserne af stigende huslejer kommer om 15-20 år og usikkerheden om lejemålet udløber efter de 30 år.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Nej til byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde.

SF mindretalsudtalelse til

– Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

– Forslag til Lokalplan 103 for en boligbebyggelse på Hørkær 7-9.

Nej til byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde.

Vi bakker op om planerne for byudvikling af Hørkær 7-9.

Men vi er imod forslaget om at ville tillade byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde, samt hæve byggeprocenten fra 100 til 150%.

Det vil give lys og udkigsproblemer på Sønderlundsvej.

Samtidig mener SF, at der skal stilles krav om faciliteter til fælles beboerlokaler til styrkelse af fællesskaber.

SF stiller derfor forslag om ændring af formuleringerne om byggehøjde og byggeprocent:

“Bebyggelsesprocent må være max. 140% og der må bygges i op til 7 etager i max. 24 meters højde.”

Forslag til Tillæg 14 og Lokalplan 103 skal konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

I forslaget til lokalplan stilles der krav om fælles beboerlokaler.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Beboernes indsigelser mod byggehøjder skal høres

Det er fuldt forståeligt, at nabobeboerne op til Posthusgrunden kraftigt protesterer over de nye planer for det kommende byggeri og ikke mindst byggehøjderne på den inddraget parkeringsplads ved siden af de gamle posthus.

Med byggehøjde på 25 meter og 8 etager kan det ikke undgå at give alvorlige skygge- og udsigtsgener for mange beboer på den sydlige ende af Tornerosevej.

Kommunalbestyrelsen kender udmærket borgernes synspunkt på den problematik.  Vi har set det igen og igen ved behandling af lokalplaner rundt om i Herlev – den første lokalplan for Posthusgrunden, Bymidten og Den grønne Fatning.

Et flertal stiller igen og igen forslag om byghøjder, som overskrider grænserne for et godt boligmiljø. Og det bliver vedtaget, hvis forslagene ikke imødegås af omfattende borgerprotester.

I kommunalbestyrelsen er det kun SF og Enhedslisten, som stemmer imod lokalplaner med de urimelige høje byggehøjder – også den nye lokalplan for Posthusgrunden. Det gør vi igen, fordi forslaget går ud over sol, lys, udsyn og luft. Vi ved også fra Rambøll, at borgerne generelt ønsker byudvikling, som tager langsigtede hensyn til boligmiljøet. Det kan flertallet i kommunalbestyrelsen begynde at lære af.

Vi bakker beboerne op og håber, at deres indsigelser vil blive hørt.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, politisk leder (SF)

SF siger NEJ til et nyt Rådhus i Bymidten

SF ser ikke nogen grund til at smide omkring os med pengene eller flytte Rådhuset ind i det nye Bymidte-center på grundlag af tvivlsomme beregninger. Det kommer kommunen ikke nødvendigvis tættere på borgerne af.

For SF er det vigtigt, at vi udvikler kommunens service og velfærdsydelser i en åben dialog med borgerne, med vægt på helhedsorientering i sagsbehandlingen, tæt på borgerne, rettidigt, lovmedholdeligt og respektfuldt. Det kan udmærket foregå i de nuværende rammer.

Et nyt rådhus er spild af penge. Der er ikke fremlagt en rapport som dokumenterer, at det eksisterende Rådhus er ubrugeligt.

Beregningsgrundlaget opererer kun med såkaldte økonomisk dynamiske effekter ved lukning af nuværende Rådhus, og ikke hvis vi udvikler det nuværende Rådhus.

Der indregnes tomgangsudgifter for det nedlagte bibliotek i Hjortespring Center i 25 år – helt urealistisk.

Vi går fra at være ejer til lejer af rådhusfunktionen, som kan vise sig at blive meget dyrt på den lange bane.

Processen været lukket om evt. flytning af det nuværende Rådhus. Udviklingsselskabet NPV kunne allerede i april 2017 på deres hjemmeside skrive som en kendsgerning, at Herlev Rådhus flytter ind i det nye Bymidtecenter. Hele planprocessen er siden januar gået i stå. Mon NPV afventer et formelt tilsagn fra en stor lejer?

Stem SF d. 21. november og få indflydelse på beslutningen om nyt Rådhus.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, spidskandidat (SF)

Tvivlsomt beslutningsgrundlag for nyt Rådhus

En lukket proces, skift af formål, tvivlsomt beregningsgrundlag – det er essensen af hele forløbet indtil nu omkring planerne for flytning af kommunens rådhus til adresser i Hjortespring og det nye Bymidteprojekt.

Først foregik processen for lukkede døre. Dernæst skiftede projektet fra et formål om at komme tættere på borgerne i helhedsorienteret sagsbehandling til et spørgsmål om at flytte hele forvaltninger ud til henholdsvis Hjortespring og ind i det nye Bymidte-projekt.

Thomas Gyldal reagerer nu voldsom på SF og DF’s indlæg med beskyldninger om fejlinformation. Det sker efter afsløringerne af, at udviklingsselskabet NPV, som står bag det nye Bymidteprojekt, for en måned siden skrev på deres hjemmeside som en kendsgerning, at Herlev Rådhus var en del af det nye projekt. Det bedste forsvar er et angreb. Men her er Thomas Gyldals udfald pinligt.

Kendsgerningen er jo, at Thomas Gyldal udtalte til Herlev Bladet 5. april, at det er oplagt at tænke det ind i det nye bymidte-projekt

Kendsgerningen er, at dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet i april måned på samme måde var forfattet, så det kun gav mening, hvis en udflytning af dele af Rådhuset ind i bymidte-projektet var en given ting, nemlig advokatbistand til forhandlinger om lejeaftale for Bymidten og indretningsrådgivning.

Så kom afsløringen af omtalen af Herlev Rådhus indflytning i Bymidtecentret som en kendsgerning.

Og nu er dagsordenen kommet til kommunalbestyrelsesmødet i juni, hvor der lægges op til ”reelle forhandlinger om leje af lokaler i Herlev Bymidte til rådhusfunktioner” med NPV. Ovenikøbet krydret med nogle økonomiske tal, som der ikke føres noget som helst belæg for. Kommunalbestyrelsen har fortsat ikke fået en analyse, som kunne afdække om en fortsat brug og udvikling af de eksisterende rådhusbygninger er økonomisk ansvarligt.

SF vil fortsat sætte spørgsmålstegn ved det indholdsmæssige og økonomisk ansvarlige i borgmesterens nye prestigeprojekt og kræve et ordentligt beslutningsgrundlag.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, politisk leder (SF)

 

Nyt rådhus – penge ud af vinduet?

Udviklingsselskabet NPV, der står bag det kommende Bymidte-projekt, skriver på deres hjemmeside: ”Den nye markante hjørnebygning, som indeholder Herlev Kommunes nye Rådhus, vil visuelt markere Herlev Bytorv som en helhed”.

Indeholder Herlev Kommunes nye Rådhus! Det rejser unægtelig nogle spørgsmål omkring hele processen omkring en evt. beslutning om at lukke det nuværende Rådhus og flytte dele heraf ned i Bymidten.

På kommunalbestyrelsesmødet i april måned hed det sig, at det kun var forundersøgelser, der var sat i gang, selv om dagsordenspunktet kun talte om forundersøgelser af en placering i Bymidten og slet ikke muligheden for at blive i og udvikle de eksisterende Rådhusbygninger. Det sidste blev først påført efter foranledning af SF og Enhedslisten.

Før handlede dagsordenspunktet bl.a. om advokatbistand til forhandlinger om lejeaftale for Bymidten og indretningsrådgivning – som om der allerede var truffet en beslutning om at lukke det nuværende Rådhus og flytte dele deraf til Bymidten.

Ovenstående citat fra NPV’s hjemmeside rejser spørgsmålet om borgmesteren og hans parti allerede har lagt sig fast på lukning af det eksisterende Rådhus og flytning ind i det nye Bymidteprojekt?

For SF er det vigtigt, at vi udvikler kommunens service og velfærdsydelser i en åben dialog med borgerne, med vægt på helhedsorientering i sagsbehandlingen, gerne tæt på borgerne, rettidigt, lovmedholdeligt og respektfuldt. Det kan foregå i de nuværende og udviklede rammer eller i nye. Men vi ser ikke nogen grund til at smide omkring os med pengene for at kunne flytte Rådhuset ind i det nye Bymidtecenter. Det kommer kommunen ikke nødvendigvis tættere på borgerne af.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, politisk leder (SF)

Bymidten skal udvikles

En levende og driftig bymidte er helt afgørende for Herlev som lokalsamfund – det er og skal være det naturligt handelsmæssigt, kulturelt og socialt mødested. En hensygnende bymidte vil være en katastrofe for byen og kommunen. Og Bymidten har været udfordret gennem mange år – med perioder med tomme butikslokaler som et af de klarest krisetegn.

For 20 år siden samlede vi ti tusinde underskrifter imod planerne om et Bilka i Herlev, som ville have lagt Bymidten øde. Det blev heldigvis forhindret. Men det var også udtryk for en opbakning til en udvidelse af Bymidten. Den gang kom der en lille udvidelse, men det er slet ikke nok i dag, hvis Bymidten skal overleve konkurrencen fra BIG.

Derfor er det meget glædeligt, at der nu er alvorlige planer for en kraftig modernisering og udbygning af hele området med et styrket handelsliv og mange nye boliger. I det første projektoplæg var der mange kritisable forhold, som vi i SF, beboere og borgere har påpeget.

Rigtig mange af disse indvendinger er der taget højde for i det nye, andet oplæg til hørringsproces. Blandet er der taget hensyn til skyggeproblemer fra naboboligblokke, som nu er inddraget i det samlede projekt. Muligheden for at forlænge gågaden hen over Herlev Bygade er også kommet på banen efter at være blevet afvist i mere end 10 år. Det bliver rigtig interessant læse borgernes input i den videre hørringsproces.

Der har altid været store kapitalinteresser i Bymidten. Det er der ikke noget nyt i. Det nye er, at projektudviklerne synes at have forståelsen for, at det er nødvendigt at indgå i en konstruktiv dialog med borgerne i Herlev om udformning af projektet. Det modsatte har vi desværre oplevet i forbindelse med andre projekter i kommunen.

Derfor er SF meget positive over for projektet, sådan som det tegner lige nu.

Arly Eskildsen, politisk leder, kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

 

Hvorfor tillade superkompakt og 11 etagers højt boligbyggeri?

Det er positivt med byudvikling og bygning af nye boliger og ny daginstitution på Hørkær 17-19.

Men det er jo ikke helt ligegyldigt, om det nye byggeri kommer til at fungere – både i forhold til naboer og for de nye beboere, som skal bo og leve i det.

Det er (måske) forståeligt, at bygherrer ønsker at presse så mange kvadratmeter ind på byggegrunden som muligt, for det giver dem den størst mulige profit ud af projektet. Men kommunalbestyrelsen har både ret og pligt til at varetage et helhedssyn, hvor man også tager skyldige hensyn til naboerne på Glødelampegrunden og i Musikkvarteret og sikrer, at byggeriet ikke bliver så super kompakt, at sol, lys, udsyn og luft bliver en by i russisk.

Forslaget til lokalplaner – og som flertallet i kommunalbestyrelsen nu indstiller til endelig vedtagelse – tillader byggeri i op til 11 etager og en byggeprocent på 220%. Det er uhørt massivt og højt i Herlev-sammenhæng. Hvis det bliver vedtaget, betyder det, at der er stor risiko for, at de kommende beboers trivsel i området bliver væsentligt nedsat.

SF håber, at de øvrige partier i kommunalbestyrelsen når at besinde sig og lytte bare lidt til de mange naboer og borgere, som opfordrer til at reducere byggeriets volumesyge. Da vi havde høringen om Posthusgrunden blev der også lagt op til et 11 etagers højt byggeri. Her lyttede kommunalbestyrelsesflertallet til sidst til naboprotesterne og byggeriet blev reduceret til 4-7 etager som max. Lad det være en godt eksempel til efterfølgelse.

Arly Eskildsen,kKommunalbestyrelsesmedlem, politisk leder (SF)

Ideer og forslag til Bymidte

Udvikling og fornyelse af Herlev Bymidte er helt centralt for Herlev som bysamfund og kommune. Bymidten er og skal i fremtiden være lokalsamfundets handelsmæssige, sociale og kulturelle samlingspunkt – uden det går Herlev en krank skæbne i møde.

Det er derfor særdeles positivt, at der nu er en investor, som vil påtage sig ansvar og risiko for at udvikle og fornye Bymidten – et initiativ, som mange har sukket efter i mange år.

Der er sikkert mange gode ideer til, hvordan Bymidten kan komme til at se ud i fremtiden – her er SF’s ideer og forslag til den kommende VVM-redegørelsen for Herlev Bymidte:

  • Forlænge gågaden hen over Herlev Bygade, dvs. lukning ved pavillionen/Paletten-bygningen. Burde være en mulighed, når der åbner en ny tilkørselsvej til centret fra Herlev Hovedgade.
  • Byggehøjden i det nordøstlige hjørne bør begrænses. Relevante skyggediagrammer ønskes udarbejdet.
  • Det arkitektoniske udseende: Vi ønsker ikke en betonklods – mulighed for at kræve bygningens facade beklædt med røde mursten.
  • Sikre åbne butiksfacader ud mod gågaden og Herlev Torv.
  • Genbrug af regnvand fra tagene – kan bruges i toiletskyld og til vanding af beplantningen i den nye taghave.

 Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF), politisk leder

 

Mindretal undertrykkes i høringsperioden

På borgermødet om lokalplanen for det nye byggeri Hørkær 17-19 var hørringsmaterialet optrykt til mødedeltagerne. Men SF og Enhedslistens mindretalsudtalelse imod et byggeri af op til 11 etager og 36 meters højde var ikke med. Hvorfor?

Det er ganske enkelt undertrykkelse af et mindretal og et synspunkt i kommunalbestyrelsen, som det politiske flertal finder meget ubelejligt kommer frem i høringsperioden. Jeg ved godt, at man kan undskylde sig med uheld osv., men det samme skete for år tilbage, da der var en intensiv debat om fortætningen af Eventyrkvarteret.

Undskyldninger eller ej? Mask hammerende udemokratisk er det!

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF