Frugtbart ældre-valgmøde

Tak til Ældre Sagen for et godt valgmøde i forrige uge. Det blev et frugtbart møde mellem mødedeltagerne og de politiske repræsentanter.

Jeg vil fremhæve den enige fokus på de demente og deres pårørende – det er et område, hvor behovene i disse år stiger og stiger. Hvor vi har behov for at efteruddanne vores plejepersonale og forstærke støtten og hjælpen til de pårørende, som fra den ene dag til den anden kan stå i en ny og meget vanskelig situation.

SF har i mange år haft fokus på problemet med de mange skiftende hjemmehjælpere og det urimeligt dyre køb af vikarer hos vikarbureauer. Det er heldigvis også et felt, som der nu politisk arbejdes på at omlægge og udvikle, så vores ældre medborgere i fremtiden kan blive betjent af et personale, som de kender og er trygge ved. SF ønsker flere ansatte i ældreplejen, så svingdørshjemmehjælp kan minimeres.

SF ønsker mere omsorg i ældreplejen – væk med minuttyranni og stopure. Hjemmehjælperen skal have den fornødne tid til at snakke med de ældre og tilrette hjælpen fleksibelt, så der tages hensyn til den ældres aktuelle behov og ønsker.

SF ønsker også, at der sker en forenkling og et opgør med bureaukratiet på ældreområdet. Blandt andet tvivler vi på, om administrationen omkring den midlertidige hjemmehjælp virkelig økonomisk kan svare sig.

Og vi ønsker, at sagsbehandlingen omkring de forskellige tilskud på ældreområdet bliver mere smidig. Fx. forekommer det som Ebberød Bank, når kommunen forsøger at gennemtvinge andre løsninger end den borgeren kender i forvejen, som har fungeret i mange år –  måske ovenikøbet en dyrere løsning for kommunen og til sgene for borgeren.

Det er helt uforståeligt, at el-handicapkøretøjer nu i mange tilfælde betragtes som et privat forbrugsgode og dermed ikke tilskudsberettiget. Det er en ommer!

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

 

Hele sandheden om SF’s holdning til en værdig ældreomsorg

SF har siden 2002 stort set hvert år rejst debat i kommunalbestyrelsen om det forrykte i det store forbrug af vikarer på ældreområdet – vel og mærket til dobbelttakst fra vikarbureauer. SF har derfor løbende foreslået, at Herlev kommune burde ansætte flere i ældreplejen, så vi selv kunne dække hovedparten af vikarbehovet inden for det faste personale.

Når sandheden skal frem – og det er jo kom bekendt at foretrække – så har der kun været et andet parti i kommunalbestyrelsen, der har delt SF’s holdning – og det var DF. Tak for det – og i SF glæder vi os over, at vores ihærdige kritik af det omkostningstunge brug af vikarbureauer på ældreområdet nu endelig er blevet imødekommet af kommunalbestyrelsens flertal med budgetaftalen for 2009 og 2010. Nu afventer vi blot, at de politiske intentioner omsættes til virkelighed, så vi kan få en mere værdig ældreomsorg med færre eksterne vikarer.

Det var lige netop det, der var den politiske hensigt med forslaget SF fremsatte i efteråret 2006.

Det er også rigtig, at SF ville finansiere etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner og folkeskoler med henblik på madordninger med de ekstraordinære indtægter fra salg af Kommuneforsikring. På det tidspunkt havde kommunalbestyrelsen nemlig ikke taget stilling til anvendelsen af penge – men efterfølgende lod flertallet i kommunalbestyrelsen disse penge gå i det store økonomiske hul i regnskab for 2007 på ca. 14 mill. kr, som blev en følge af den underfinansiering, som fulgte med kommunernes overtagelse af de tidligere amtslige opgaver på bl.a. det specialiserede sociale område – et ansvar som falder tilbage på regeringen og DF.

Det er derfor noget vrøvl og historieforfalskning, når Helge Larsen fra DF påstår, at disse penge allerede var brugt på ældreområdet. Det er sandheden og kan ved selvsyn konstateres ved at læse kommunens regnskab for 2007.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

 

Hjemmehjælpen må kunne gøres bedre

Selvfølgelig kan hjemmehjælpen gøres bedre. Det manglede da bare, når vi nu via Herlevbladet er blevet præsenteret for i hvert fald tre tilfælde af galopperende svingdørshjemmehjælp. Det må ganske simpelt kunne gøres bare en lille smule bedre.

I foråret 2002 måtte vi i kommunalbestyrelsen efterbevilge 4,1 mill. kr., som i de forudgående år var anvendt til køb af ekstraordinær dyr arbejdskraft hos vikarbureauer for at opfylde kommunens forpligtelser på hjemmehjælpsområdet. I denne forbindelse blev kommunalbestyrelsen stillet i udsigt, at problemerne ville blive løst, dels gennem rekruttering af fast arbejdskraft, så den langt dyrere vikararbejdskraft kunne undgås, dels via en omfattende omorganisering af ledelsen på hjemmehjælpsområdet.

Nu er der gået to år, så det må være på tide, at der finder en evaluering sted af, om tiltagende har medvirket til at nå deres mål, herunder hvor omfattende problemerne fortsat ser ud. Som sagt er det SF’s klare mål, at blot ét tilfælde af svingdørshjemmehjælp, er et for meget – og er med til at give den kommunale hjemmehjælp et helt unødvendigt blandet omdømme.

Med andre ord: Lad kommunalbestyrelsen få indsigt i, hvordan de reelle forhold ser ud. Så vil vi helt sikkert på den ene side kunne eliminere en del myter om dårlig fungerende hjemmehjælp, og på den anden side tage nye initiativer til at rette op de forhold, som medvirker til situationer med svingdørshjemmehjælp.

SF vil meget gerne – når vi mere præcist får kendskab til problemernes omfang – medvirke til nye initiativer til udviklingen af en velfungerende, menneskelig og omsorgsfuld hjemmehjælp. Følgende initiativer kunne indgå til overvejelse:

  • Analyse og vurdering om den administrative og personalemæssige ledelse af hjemmehjælpsområdet er effektiv, og i modsat fald bud på nye tiltag til en bedre ledelse.
  • Teamorganiseret grupper af hjemmehjælpere, som også dækker hinanden af i tilfælde af sygdom.
  • Fastansættelse af hjemmehjælpere i “vikarstillinger”, således at disse indgår fast i de teamorganiserede grupper af hjemmehjælpere.
  • Anvende “omsorgspuljen” med et bedrere sigte, så tid og ressourcer fra denne pulje kan indgå i den almindelige hjemmehjælp. Det vil kunne betyde mere tid til den ældre, som modtager hjemmehjælp og mindre stress for de ansatte på hjemmehjælpsområdet.
  • Forsøg med nye måder at organisere hjemmehjælpen, herunder indhente erfaringer fra andre kommuner fx. med den såkaldte 3+3-model, hvor hjemmehjælperen arbejder 3 dage efterfulgt af 3 fridage; forskellige former for rammestyring mv.
  • Analyse af arbejdsmiljøet og tiltag for forbedringer, bl.a. for at undgå stress, fysisk nedslidning og højt sygefravær blandt de ansatte i hjemmehjælpen.
  • Nye tiltag for rekruttering af personale, herunder unge til den social- og sundhedsuddannelserne.

Ovenstående punkter kan helt givet suppleres med andre, og nogle punkter er måske allerede i gang. Det helt centrale er, at hjemmehjælpen kan gøres bedre.

Med venlig hilsen

Arly Eskildsen,
kommunalbestyrelsesmedlem for SF