Vejprojekt på Hørkær og fremtidig cykelløsning

SF og Enhedslistens mindretalsudtalelse til Vejprojekt på Hørkær og fremtidig cykelløsning

SF og Enhedslisten foreslår, at Herlev Kommune etablerer en smal delt sti for fodgængere og cyklister på Hørkær – løsningsforslag 2 i ”Notat om cykelfaciliteter på Hørkær”.

Løsningsforslag 2 er, når løsningsforslag 4 – delt sti i normal bredde – ikke ser realisabelt ud, det løsningsforslag, som giver mest tryghed for cyklister.

Det er afgørende for tryghed og trafiksikkerhed, at lastbiler og personbiller ikke blandes med bløde trafikanter som cyklister på vejbaner på samme vejniveau. En blå cykelstrimmel giver ikke en tilfredsstillende tryghed og sikkerhed for cyklister. Det er ikke godt nok, at cykelstrimlen giver en lille forbedring i trygheden for cyklister jf. Notat om cykelfaciliteter på Hørkær.

SF og Enhedslisten støtter i øvrigt forslaget om forbud mod gennemkørende lastbiler, 3 bump, hastighedstighedsregulering til 40 km.

Arly Eskildsen, Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Willi Bjerregaard, Kommunalbestyrelsesmedlem (Enhedslisten)

Mindretalsudtalelse fra SF og Enhedslisten til Trafiksikkerhedsplan 2015-2020

Udkastet til Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune hviler på et bredt funderet grundlag af et omfattende input fra børn og unge i vores uddannelsesinstitutioner, Herlevs borgere i almindelig og en grundig analyse af de seneste års trafik-uheldssituationer i Herlev.

Det er meget anerkendelsesværdigt, at debatten om utrygheden ved skolevejstrafikforholdene i 2013 er resulteret i en åben dialog om den oplevede utryghed ved flere skoleveje for byens børn og unge, og at tilkendegivelserne er blevet taget alvorligt og indarbejdet i oplægget til Trafiksikkerhedsplan.

SF og Enhedslisten har følgende forbehold:

 • Forslag om at ændre målsætning 4 på s. 7:Ny tekst: ” Etablere 40 km/t hastighedszoner i alle boligområder hurtigst muligt og senest i 2020, samt arbejde for at etablere 50 km/t på Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade, evt. som intelligente hastighedstavler med 50 km/t i dagtimerne og 60 km/t i den øvrige tid”.
 • Nuværende: ”Etablere 40 km/t hastighedszoner i alle boligområder og undersøge muligheden for at etablere 50 km/t på Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade”.
 • Forslag om tilføjelse på side 14, næstsidste afsnit:
 • Ny tekst: ”Som et led i det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde er det et mål at etablere hastighedszoner i alle boligområder hurtigst muligt og senest i 2020.
 • Forslag om tilføjelse på side 17, tredje afsnit, efter 1. punktum:
 • ”Dvs. at de lette trafikanter udgør 81 % af samtlige tilskadekomne i kommunen.”
 • Forslag til tilføjelse fx efter sidste afsnit s. 17:
 • Det må anderkendes, at borger, forældre og børns oplevelse af utrygge trafik-lokaliteter – også når de samme lokaliteter ikke nødvendigvis viser sig i uheldsstatistikken – kan være udtryk for alvorlige trafiksikkerhedsproblemer på de pågældende lokaliteter.
 • Forslag til tilføjelse s. 29 afsnit startende med ”Analysen” og s. 35 afsnit 3:
 • ”Tiltag i forhold til disse tre lokaliteter vil indgå i arbejdet med projekteringen af Letbanen og deraf følgende ændringer af anlæg på Herlev Ringvej.”
 • Forslag om ekstra bullet nederst s. 30:
 • ”Utrygge skoleveje u. cykelstier gennemgås systematisk for at undersøge, om den fysiske indretning kan ændres, fx ved etablering af cykelstier eller andre utryghedsreducerende tiltag.”
 • Forslag til rettelse s. 32 vedr. en stigning af selebrug – stigningen er vel kun 14-15 %
 • Forslag til rettelse s. 38, ID 9A:
 • ”Kampagner mod højresvingsuheld”
 • Forslag til s. 38, ID 10C:
 • ”Alternativt etablering af cykelsti på Sønderlundsvej.”
 • Forslag om tilføjelse til fx s. 39, ID 28:
 • ”Etablering af 40 km/t zone på hele Tvedvangen.”
 • Forslag om tilføjelse s. 37 (nyt initiativ):
 • ”Ændringer af stiføring/bedre oversigtsforhold ved stitunnel ved Kildegårdskolen afd. vest).”

Arly Eskildsen, kommunalbestyrelsesmedlem (SF)
Willi Bjerregaard, kommunalbestyrelsesmedlem (Enhedslisten)

Energioptimerende renovering af kommunens bygning

På sidste kommunalbestyrelsesmødet blev en omfattende investering på i alt 125 mio. kr. over 5 år i en renovering af Herlev Kommunes ejendomme og bygninger vedtaget.

Målet er en markant reduktion i Herlev Kommunes energiudgifter og bidrage til at nedbringe kommunens CO2-udslip. Alt sammen et vigtigt skrift i retning af en mere miljø- og bæredygtig kommune. Projektet indeholder også en mulighed for etablering af solceller på kommunens bygninger – et ønske SF har haft i mange år.

Dertil kommer, at der med den store investering også indhentes på lidt af det meget omfattende vedligeholdelsesefterslæb, som er blevet dokumenteret med analysen af bygningernes tilstand i forbindelse med projektets udarbejdelse.

Det er meget glædeligt, at vi nu efter mange års tilløb og tovtrækkeri nu kommer gang med en miljø-, energi- og bygningsmæssig optimering, som oven i købet økonomisk hviler i sig selv på den lange bane. Det er bare sund fornuft.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF), politisk leder

Herlev skal være en grøn by

SF har en vision om at udvikle Herlev til en grøn by, hvor vi tager vores del af ansvaret på os, når det gælder at begrænse årsagerne til de globale klimaforandringer, som også har konsekvenser for os danskere i form af monsterregn.

En by, hvor vi sparer på energien i vores boliger, offentlige bygning og virksomheder. Det kan ske gennem løbende renovering og opgradering af bygninger.

En by, hvor vi anvender vedvarende energianlæg til produktion af varme og el. De har en hurtig indtjening af investeringerne, og samtidig reducerer vi CO2-udledningen i forhold til konventionelle energikilder som olie og gas.

En by, hvor vi markant øge genanvendelsen af ressourcerne i vores hastigt voksende affaldsmængder. Det kan vi gøre gennem kildesortering, som fx Madam Skrald-ordningen i enfamiliehusene. En succes, som vi skal udvikle videre i etageboligerne og vores institutioner i de næste år.

En by, hvor vi fremmer en effektiv kollektiv trafik, letbaner og cykeltrafikken. Det gør vi, når vi nu går i gang med at bygge letbanen på Ring 3, som gerne på følges op at en letbane ind mod København. Og ved at sørge for en bedre vedligeholdelse af vores gode cykelstinet i Herlev og etablering af cykelsuperstier.

Skal det ske må vi have strategier og målsætninger for omstillingen af Herlev til en grønnere by. Vi må opstille mål på både på lang og kortere sigt. Fx om at reducere CO2-udledningen med mindst 20 % i 2020 i forhold til 2007 og klare mål for energibesparelser. Det sidste for at strategier følges af forpligtende handling nu og ikke ud i fjernere fremtid.

Arly Eskildsen
Spidskandidat (SF), kommunalbestyrelsesmedlem

 

Plan for skoletrafiksikkerhed

SF bad allerede d. 28. september 2013 om at få et punkt om plan for forbedring af trafiksikkerheden omkring vores skoler på Teknik- og miljøudvalgets møde i oktober. Det gjorde vi på baggrund af en række henvendelser fra forældre til børn på Herlevs folkeskoler om meget konkrete trafiksikkerhedsproblemer og bekymringer om farlige cykelveje.

Vi stillede derfor på sidste uges møde i Teknik- og miljøudvalg om, at der udarbejdes en selvstændig plan for skoletrafiksikkerheden. Vi er imod at skubbe problemerne ind under en generel hastigheds- og trafiksikkerhedsplan, som udvalget på samme møde har vedtaget, at der skal udarbejdes primo 2014.

Vi har absolut ingen intention om at forsinke arbejdet – heller ikke i forhold til borgmesterens eget initiativ, som godt hverken har været til politisk behandling i Teknik- og miljøudvalget eller kommunalbestyrelsen. Vi vil blot sikre os, at skoletrafikproblemerne ikke drukner i de overordnede trafikudfordringer. Det er ærgerligt, at socialdemokraterne ikke kunne stemme for det.

Arly Eskildsen og Betina Skovby
Kommunalbestyrelsesmedlemmer for SF

 

Den kollektive trafik får 1 mia. kr.

Det er særdeles positivt, at udløberen af debatten om trængselsringen bliver, at den kollektive trafik nu tilføres 1 mia. kr. Pengene fordeles med 500 mio. kr. til billigere billetter og 500 mio. kr. til udbygning og forbedring af den kollektive trafik.

Priserne indenfor den kollektive trafik er gennem de sidste ti år steget mere end de almindelige prisstigninger. I SF har vi altid ment, at den bedste måde at få flere til at vælge bus og tog er ved at gøre den kollektive transport mere attraktiv. Derfor er der også grund til at glæde sig over, at der nu vil blive afsat et væsentligt beløb til bedre og billigere kollektiv trafik.

Det bedrøvelige ved udfaldet af debatten om trængselsringen er, at vi nu har forkertset en mulighed for at gøre noget alvorligt ved hovedstadsområdets trængselsproblemer, som hvert år koster samfundsøkonomisk 6-7 mia. kr. Årsagen hertil er ikke alene den borgerlige modstand mod enhver form for betalingsring, men også en amatøragtig håndtering af sagen omkring placeringen af ringen.

S-SF gik til valg på placering af trængselsringen på O2 i Københavns Kommune. Det var også i god tråd med den anbefaling, som 16 kommuner i Hovedstadsområdet (inkl. Herlev) var nået frem til i 2008. Men i december 2011 flyttes placeringen af trængselsringen ud til kommunegrænsen. Derved flyttede man alle praktiske problemer ud i Omegnskommunerne og brød den fælleskommunale forståelse af placeringen af ringen. Det gav reelt nådestødet til en helt nødvendig trængselsafgift og en mulig løsning på nogle af Hovedstadsområdets trængselsproblemer.

Arly Eskildsen
Fmd. SF’s kommunalbestyrelsesgruppe

 

Minimum 20 procent billigere tog- og buskort

Priserne i den kollektive transport er eksploderet under den borgerlige regering. SF vil vende udviklingen, så offentlige transportmidler igen bliver et godt alternativ til bilen. Både for at imødegå trængselsproblemerne og for at imødegå forurening og klimaproblemer.

I dag er trængselsproblemerne så store, at vi mister mindst 6 mia. kr. om året – ved at sidde og vente i køerne i og omkring København. Det burde interessere borgerlige folketingskandidater, men det ser ud som om, at de har skyklapper på, når det gælder løsningen af problemet.

I hovedstadsområdet vil vi sætte prisen på periodekort ned med 40 procent, mens klippekort bliver 25 procent billigere. Det finansieres af en ny betalingsring rundt om København, der skal være dyrest i myldretiden, så vi kan få løst trængselsproblemerne. Altså bliver det lidt dyrere at tage bilen og lidt billigere at benytte bus og tog. Samtidig skal der etableres nye parkeringsanlæg ved forstadsstationerne, og infrastrukturen skal også forbedres i form af investeringer i den kollektive trafik.

Og så glæder det mig, at tanken om en Letbane på Ring 3 nu endelig ser ud til at kunne realiseres.

Arly Eskildsen
Folketingskandidat for SF

Grøn perspektiv i ny genbrugsordning

Det er meget opmuntrende, at Herlev Kommune nu går i gang med at indføre en mere tilgængelig genbrugsordning af dele af vores affald. SF har i mange år ønsket mere genbrug, kildesortering og reduktion af vores affaldsmængde, så vigtige ressourcer ikke går op i røg.

Den nye ordning indebærer en ny beholderløsning, hvor det bliver nemt at sortere genanvendelige materialer som papir, metal, plast og glas fra den daglige husholdningsaffald og ned i den 4-delte beholder

Nu har kommunalbestyrelsen vedtaget at sendes den nye affaldsordning i udbud og fra starten af 2012 begynder indførelsen af ordningen ved alle enfamiliehuse.

SF håber samtidig, at mange flere borgere også vil hjemmekompostere det grønne køkkenaffald – det kan bidrage til at reducere vores samlede husholdningsaffald betragteligt, er til gavn for miljøet og vil økonomisk spare os alle for betydelige udgifter til bortskaffelse.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Herlevs indsats mod klimaforandringerne

Kommunalbestyrelsen har netop på sit sidste møde vedtaget et katalog over lokale bidrag til den nationale indsats mod klimaforandringer. Det er et flot resultat af den budgetaftale, som SF medvirkede til for et år siden.

Den overordnede målsætning er, at Herlev – borgere, erhvervsliv og kommune – skal nedbringe CO2-udledningen med 20% i 2020. Som delmål er opsat en reduktion på 12% allerede i 2015.

Først og fremmest sender beslutningen om den lokale indsats et klart signal om, at de voksende klimaforandringer skal tages alvorligt – det er et signal både til borgerne i Herlev og til kommunalbestyrelsen i sig selv.

Kataloget er et særdeles brugbart redskab, når de gode viljer hurtigst muligt skal omsættes i konkrete initiativer og handlinger. Kataloget indeholder mere end 50 forskellige forslag – både forslag som kan realiseres straks og på lidt længere sigt. Ud over de oplagte mål om nedbringelse af energiforbruget vil SF gerne fremhæve muligheden for at indkøbe elbiler ved udskiftningen af bilparken bl.a. i kommunens hjemmehjælp og Driftafdelingen og etablering af solvarme- og energianlæg i kommunens bygninger.

SF håber også, at kommunalbestyrelsen senere på efteråret vil kunne indgå en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune, hvilket vil forpligte kommunen til at reducere CO2-udledningen med 2% pr. år.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

 

Gør Herlev til pesticidfri by!

Åbent brev til

De 5 butikker, der fortsat sælger sprøjtemidler i Herlev Kommune:

– Råd og Dåd/Herlev Byggecenter.
– Vilhelm Bang/Kop & Kande.
– Kvikly.
– Føtex.
– Sadolin Farveland.

Gør Herlev til pesticidfri by!

Til Råd & DåD/Herlev Byggecenter, Vilhelm Bang/Kop & Kande, Kvikly, Føtex og Sadolin Farveland.

Danmarks grundvand forurenes med sprøjtegifte.

Ca. halvdelen af vandboringerne i Københavns Amt er lukket efter fund af pesticider i vandet.

Problemet stammer fra brugen af pesticider til bekæmpelse af bl.a. ukrudt.

Hvis vi stadig ønsker, at det danske grundvand skal kunne bruges som drikkevand uden omfattende kemiske rensningsprocesser, så er der kun én vej, nemlig at undlade at anvende sprøjtemidler.

Landbrugets meget store forbrug af pesticider har længe været i søgelyset, dog uden at det har hjulpet særlig meget.

Men også i de private haver bruges pesticider, og det endda i så stor mængde, at forbruget af pesticider i de danske haver er større end forbruget pr. hektar i landbruget. Da mange danske haveejere aldrig kunne finde på at hælde gift i egen have, så tyder det på et meget stort forbrug i nogle haver.

Mange kommuner og amter er holdt helt op med at bruge pesticider mod ukrudt på egne arealer. Det gælder bl.a. Herlev Kommune og Københavns Amt. Samtidig henstiller både Herlev Kommune og Københavns Amt til borgerne om ikke at bruge pesticider mod ukrudt i haverne, da det er helt unødvendigt.

I Herlev Kommunalbestyrelsen er der bred politisk opbakning omkring opfordringen til borgerne om at undlade brug af sprøjtemidler.

Jeres butikker har en meget stor mulighed for at yde et bidrag til, at kommende generationer kan drikke vand uden sprøjtegift.

Det kan I gøre ved at tage sprøjtegiftene ned fra jeres hylder og sende dem retur til producenten med besked om, at I ikke fremover forhandler sprøjtegifte. Eller I kan lade være med at genbestille produkterne, så de udfases af jeres varesortiement.

Det vil betyde, at de få, der “luger” deres ukrudt med gifte, ikke længere kan købe giftene, og dermed heller ikke er i stand til at forurene vores grundvand med gift.

De sprøjtegifte mod ukrudt, der står i jeres butik, er helt unødvendige. For ukrudtet kan klares med et fornuftigt valg af planter i haven og ved brug af hakkejern, rive, gasbrænder og ukrudtsdamper.

Da SF’s miljøgruppe i 1997 undersøgte omfanget af butikkernes salg af pesticider i Herlev Kommune var der 13 butikker, som markedsførte pesticider. Siden har en lange række butikker droppet salget af sprøjtemidler. I dag er der 5 butikker i Herlev, som fortsat sælger sprøjtemidler. Hvad forhindrer jer I at følge det gode eksempel og droppe de mange giftstoffer på jeres hylder nu?

Måske vil I sige, at så længe det ikke er forbudt at anvende sprøjtegiftene, må det være op til forbrugerne selv at bestemme om de vil købe dem. Her må spørgsmålet til jer være, om I slet ikke har nogen moral om hvad i faldbyder? Det drejer sig jo ikke om mere eller mindre underlødige vare, men om den rene gift I markedsfører!

Måske kan Herlev blive den første pesticidfrie kommune – i hvert fald hvad angår offentlig anvendelse af sprøjtegifte og butikkernes salg af samme.

Gør Herlev til en sprøjtefri kommune nu!

Med venlig hilsen

På vegne af SF’s miljøgruppe i Herlev

Arly Eskildsen
Formand for SF-Herlev
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF