Store institutioner er bekymrende for børns trivsel

Et flertal i Børne- og uddannelsesudvalget har planer om at sammenlægge fire middelstore daginstitutioner til to store institutioner. Det drejer sig om daginstitutionerne Solsikken og Herlevgård i Syd, samt Børnehuset Kildespring og daginstitutionen Eventyrhuset i nord.

Hvis indstillingen går igennem på førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, bliver resultatet to nye stordaginstitutioner med mere end 200 børneenheder i hver.

SF’s begrundelse for at stemme imod sammenlægningen er bl.a. med henvisning til hovedkonklusionen i rapporten Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner, hvor hovedkonklusionen er, at der er en række udfordringer i store daginstitutioner i forhold til at udvikle pædagogisk kvalitet, og dermed give børnene gode muligheder for trivsel, læring og udvikling. Forskerne bag rapporten konkluderer, at det derfor ikke kan anbefales at oprette store daginstitutioner med 100 børn eller mere.

Selv om der i oplægget til sammenlægning forsøges at afbøde nogle af de største udfordringer i stordaginstitutioner, så er der grund til bekymring for børnenes trivsel og den pædagogiske udvikling, som skal sikre børnenes læring og udvikling.  I storinstitutionerne bliver der meget langt mellem ledelse og dagligdagen på de enkelte stuer – det vil kunne svække den pædagogiske kvalitet. Rapporten bekræfter også, at kontakten, nærværet og anerkendende relationer mellem pædagogerne og børnene er mindre i en stor institution, hvorfor børnenes trivsel og udvikling bliver dårligere.

De bør være en hjertesag, at Herlev kommune stiller de bedste rammer til rådighed for vores børns trivsel, læring og udvikling. Etableringen af storinstitutioner er desværre et skridt i den forkerte retning.

Arly Eskildsen, kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Pladsanvisning til gavn for småbørnsfamilierne

Det er som om, at Peter Nielsen ikke ønsker eller har et særligt filter, så han ikke er i stand til at læse indenad og forstå mit læserindlæg for et par uger siden.

Her beskrev jeg præcis SF’s grund til – sammen med De konservative – at stille forslag om, at pladsanvisningen af børn til daginstitutionerne skal foregå efter anciennitet og efter ønsker fra forældrene. Fordi pladsgarantien gælder under alle omstændigheder og fordeling efter anciennitet giver flest småbørnsforældre optimale muligheder for at få en plads i en daginstitution i nærområdet, så de pressede småbørnsfamilier ikke skal bruge unødig tid på ekstra transporttid til og fra institutionen.

Det er det signal, som vi har fået i SF, når vi har talt med småbørnsfamilier i Herlev. Og vi forstår dem, når de skal have en travl hverdag med børn og arbejde til at hænge sammen.

SF kan jo så spørge Socialdemokraterne om, hvorfor man ikke har spurgt og inddraget forældrene i spørgsmålet. SF kan godt forstå institutionslederne ønsker, men for os er det altid borgernes behov og ønsker, som kommer i første række. Kommunens ansatte skal have gode arbejdsvilkår i Herlev. Ja, men kommunen og dens institutioner er ikke til for de ansatte – de er til for borgerne og deres behov for velfærdsydelser.

Det er måske et af punkterne, som ofte adskiller SF og Socialdemokratiet i Herlev.

Arly Eskildsen, Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Igen igen socialdemokratisk facon at afvise borgerkritik

Vi har prøvet det før. Som kommunalbestyrelsesmedlemmer at følge op på en kritik fra borgere, hvad vi som ansvarlige politikere har pligt til. Og igen og igen at blive mødt med det samme reflekssvar fra socialdemokraterne: Det er kritik og mistillid til kommunens ansatte.

Det gælder i spørgsmålet om anvisning af børn til daginstitutionerne, hvor loven præcist kræver af kommunerne at have plads nok, så pladsgarantien kan opfyldes, men også, at tildelingen skal foregå efter anciennitet og efter ønsker fra forældrene. Det er det princip, som De konservative og SF er tilhænger af, fordi pladsgarantien gælder om alle omstændigheder og fordeling efter anciennitet giver flest småbørnsforældre optimale muligheder for at få en plads i en daginstitution i nærområdet, så de pressede småbørnsfamilier ikke skal bruge unødig tid på ekstra transporttid til og fra institutionen.

Det gælder, når vi som kommunalbestyrelsesmedlemmer af kommunens revision eller borgere bliver gjort opmærksom på mindre god eller uheldig sagsbehandling på fx handicapområdet, familieafdelingen eller i Jobcentret. Stort set hver gang bliver vi skudt i skoene, at vi ikke har tillid til kommunens ansatte eller at vi rejser en urimelig kritik. Vi har tillid til kommunens ansatte, men de ansattes vilkår for en god og effektiv borgerbetjening er ikke altid optimal. Og det sidste har kommunalbestyrelsen ansvaret for.

SF’s position er alene at arbejde for en bedre og ordentlig sagsbehandling, hvor der aldrig kan rejses spørgsmål ved borgernes retssikkerhed, manglende partshøring, manglende inddragelse af pårørende eller al for sen hjælp og støtte til børn og familier med sociale udfordringer.

Hvor ville det være skønt, hvis vi kunne blive fri for automat-reaktionen fra det socialdemokratiske flertal i kommunalbestyrelsen, så vi sammen kunne gøre det bedre for kommunens borgere.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Højkvalitet i daginstitutionerne

Vi ved fra dansk og international forskning, at gode normeringer og fokus på et inspirerende udviklingsmiljø er med til at give vores børn det bedste afsæt for deres senere voksenliv. Og det ved vi jo også fra egne oplever.

Når jeg er sammen med mine to børnebørn på halvanden og fem år, så oplever jeg, hvordan de er nysgerrige og undersøgende fx krible-krable insekter, at de hele tiden spørger ind til, hvad der er dit og hint fx i forhold til fodbold eller om noget der sker omkring os. Jeg oplever også, hvordan den store, som er børnehavebarn, med fornøjelse leger en forståelse af tal og bogstaver ind gennem gættelege og spil – det kommer helt naturligt. Dertil kommer hyggestunderne med læsning af bøger, som vi alle ved er vigtig.

Vi kan som forældre og bedsteforældre støtte vores børn i deres udvikling. Rigtig meget endda. Men betydningen af højkvalitetsdaginstitutioner er også helt afgørende for børnene afsæt i livet. Derfor kommer vi ikke udenom at tale normeringer og dermed økonomi, hvis vi vil det godt for børnene i Herlev.

Med budgetaftalen for 2018 har vi fået en reel mindre opnormering via fuld kompensation på barselsorlov. Men vi skal videre. SF’s mål er en opnormering af daginstitutioner, SFO og Klub Herlev, så personalet har tid til at sige sig af alle børn og i særlig grad de indsatskrævende børn og dermed bidrage til at modvirke konsekvenserne af den negative sociale arv og social ulighed. Målet er max 3 vuggestuebørn/6 børnehavebørn pr. pædagog, hvilket vil kræve godt 30 ekstra fuldtidspædagoger/medhjælpere.

Dertil kommer indsatsen på at fortsætte det pædagogiske udviklingsarbejde og sikre ordentlige fysiske indendørs- og udendørs rammer, så børnene oplever spændende, kreative og motoriske udfordrende omgivelser.

Herlevs børnefamilier har krav på høj kvalitet i kommunens daginstitutioner.

Arly Eskildsen
Spidskandidat og kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Bedre normeringer i børnepasningen

Forskning viser, at gode normeringer er den vigtigste enkeltfaktor for børnenes trivsel og læring. Der er en klar sammenhæng mellem veluddannet personale og dagtilbuddets kvalitet.

Høj kvalitet i kommunens børnepasningstilbud handler altså om antal voksne i forhold til antal børn. Der skal være mere tid til det enkelte barn i vores vuggestuer og børnehaver. Dét er kernen i SF’s nye børneudspil, som vil sikre 5000 flere voksne i landets daginstitutioner. Og flere hænder er lig med mere tid til omsorg og en bedre hverdag for alle børn.

I Herlev er de midler, som bl.a. SF har sikret i finanslovsforligene til børnepasningsområdet, også gået til at løfte området. Men det ændrer desværre ikke på, at Herlev Kommune har en relativ lavere normering end vores nabokommuner. For SF er det helt afgørende, at vi investerer mere i vores børn. Alle børn fortjener at få den bedst mulige start på livet, og det kræver, at der er tilstrækkeligt med voksne til at passe på dem, mens mor og far er på arbejde.

Med de 5000 ekstra voksne vil der fremover være tre børn pr. voksen i vuggestuerne og seks børn pr. voksen i børnehaverne. Det er en markant fremgang, der vil give børnene en bedre hverdag, pædagogerne et bedre arbejdsliv og forældrene mere ro i sindet. SF vil i den kommende valgperiode afsætte to milliarder kroner, som udelukkende skal gå til at sikre flere hænder til børnene.

Børn er vores bedste investering. Derfor vil SF investere mere i daginstitutionerne, så alle børn får mere omsorg og den bedst mulige start på livet.

Arly Eskildsen
Folketingskandidat for SF i Rødovre-kredsen

 

Et reelt frit valg af børnepasning

Der er både fordele og ulemper i valget af børnepasning i enten daginstitution eller dagpleje. Det afgørende er, at småbørnsfamilierne får et reelt frit valg af daginstitutions- eller dagplejeplads ud fra deres individuelle ønsker og behov. Men fakta og den virkelige verden i Herlev er desværre en anden.

Pladsgarantien i Herlev fungerer på den måde, at en småbørnsfamilie, som ønsker plads i daginstitution, kan få anvist plads i dagplejen – og dermed er pladsgarantien opfyldt. Det betyder, at når småbørnsfamilien står og mangler en børnepasning ved barselsorlovens udløb, så kan forældre blive presset af pasningsbehovet til at tage imod tilbudet om en plads i dagplejen. Det er ikke et frit valg og det er der naturligvis forældre, som er meget lidt tilfredse med.

Derfor arbejder SF for, at kommunen stiller det nødvendige antal pladser i daginstitu­tionerne til rådighed, så ingen forældre mod deres ønske tvinges til at sige jatak til en dagplejeplads.

I øvrigt arbejder SF også for, at der indføres en egentlig søskendegaranti, så travle børnefamilier med to småbørn ikke risikerer at skulle bringe og hente i deres børn i to forskellige daginstitutionerne. Småbørnsfamilierne er tidspresset nok i forvejen.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

 

Bedre normeringer i daginstitutionerne

SF vil i de næste fire år arbejde for, at normeringerne i Herlevs daginstitutionerne bliver bedre. I en række analyser foretaget af BUPL af de københavns omegnskommuner slås Herlev om at indtage bundskaberpositionen.

Det gælder når der sammenlignes på en lang række paramenter (næstsidsteplads). Men også når det gælder forholdet mellem antal børn pr. personale: For børn på 0-2 år ligger Herlev på tredjesidstepladsen og for børn på 3-5 år indtager Herlev desværre suveræn sidstepladsen med over 8 børn pr. ansat.

Ikke så mærkelig, at forældre og ansatte oplever, at situationen i kommunens institutioner er presset.

Børnenefamilierne har krav på en høj kvalitet i børnepasningen. Der er heller ingen tvivl om, at det samfundsøkonomisk på det lange sigt kan betale sig. Både danske og internationale undesøgelser peger entydigt på, at der er en sammenhæng mellem gode normeringer, plads, uddannelse af personalet og muligheden for at give børnene en god start på livet.

Ja, faktisk konkluderer en netop udkommet forskningsoversigt fra Det nationale Forskningscenter for velfærd (SFI), at højkvalitetsdaginstitutioner har afgørende effekt på børns trivsel og fremtidsudsigter. Børn, som har gået i en højkvalitetsdaginstitution får en bedre skolestart, flere får en erhvervsuddannelse, færre får overførselsindkomster, færre bliver arbejdsløse, færre misbrugsproblemer og færre bliver kriminelle.

Bedre normeringer og kvalitet i daginstitutionerne er den bedste investering i vores børn fremtid.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Statsforvaltningen gav SF medhold i klage over borgmesteren

Pressemeddelelse:

Statsforvaltningen har truffet afgørelse i SF’s klagesag over borgmesterens undertrykkelse af SF’s ændringsforslag ved Budgetbehandlingen sidste år i oktober måned. Her indstillede borgmesteren til kommunalbestyrelsen, at SF’s ændringsforslag om en madordning for de 3-6 årige ikke kom til afstemning. Allerede under mødet i oktober protesterede SF, men flertallet i kommunalbestyrelsen vedtog at udelukke SF’s ændringsforslag fra en egentlig afstemning.

Efterfølgende har SF klaget til Statsforvaltningen (som før den kommunale strukturreform hed Statsamtet/Tilsynsrådet). Det er denne klage, som Statsforvaltningen nu har givet SF medhold i. Som det bl.a. hedder i afgørelsen:

“Efter statsforvaltningens opfatte havde SF-gruppen ret til fornøden teknisk bistand i forbindelse med ændringsforslaget…”

Videre hedder det: “Efter statsforvaltningens opfattelse burde enten forvaltningen have gjort SF-gruppen opmærksom på, at forslaget ikke var tilstrækkeligt konkretiseret til at det kunne komme til afstemning og hjulpet gruppen hermed, eller borgmesteren burde have sørget for, at gruppen under mødet fik lejlighed til at konkretisere forslaget, så det kunne komme til afstemning.”

– Det er en klar næse til såvel borgmesteren som forvaltningen over deres håndtering af denne sag. Forvaltningen, fordi den har en klar forpligtelse til at rådgive og servicere hele kommunalbestyrelsen og ikke kun flertalspartiet og borgmesteren. Borgmesteren, fordi han burde have håndteret forløbet i kommunalbestyrelsen på en helt anden anstændig måde og givet SF-gruppen mulighed for at konkretisere forslaget under kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet for 2007, udtaler Arly Eskildsen, kommunalbestyrelsesmedlem for SF.

– Nu afventer SF borgmesterens reaktion på statsforvaltningens klare afgørelse. For det mest betænkelige under hele sager har været, at borgmesteren under kommunalbestyrelsesmødet i oktober udtalte, at SF kunne klage til tilsynsrådet, ombudsmanden, dronningen eller Anders Fogh eller hvem vi ville, men resultatet ville blive det samme. Jeg forventer, at borgmesteren nu vil komme på andre tanker og give udtryk for det, slutter Arly Eskildsen.

Yderligere informationer: Arly Eskildsen tlf. 61 68 82 52.

 

Madordning: Her er forskellen på S og SF

Under valgkampen i efteråret 2005 blev der trykt et læserindlæg i Herlev Bladet, som spurgte, om der egentlig var nogen forskel på S og SF i spørgsmålet om indførelse af madordning for børnene i daginstitutioner og skoler.

Nu ved vi, at der er forskel: SF vil allerede i 2007 sikre, at alle børn i vores daginstitutioner hver dag kan få et sundt måltid mad. Socialdemokraterne vil udarbejde modeller, som tidligst kan blive omsat til virkelighed i 2009.

Og så ved vi nu klart og tydeligt, at Socialdemokraterne er imod at etablere en ordentlig madordning for alle børn og unge på skolerne.

Det er smadder ærgerligt, at Socialdemokraterne er så langsomme i optrækket, men SF vil naturligvis blive ved med at lægge maksimal pres på de andre politiske partier i kommunalbestyrelsen for at få etableret fornuftige madordninger for vores børn. Der er ganske enkelte både indlærings- og sundhedsmæssige vægtige argumenter for at give vores børn et sundt måltid mad hver dag, mens de opholder sig i daginstitution eller skole. Så mon ikke det ad åre må lykkes.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Borgmesteren undertrykker politiske mindretal

Borgmesteren undertrykte på sidste kommunalbestyrelsesmøde SF’s ændringsforslag til budget for 2007, da han indstillede, at SF’s ændringsforslag ikke kunne komme til afstemning. Derved forhindrede borgmesteren, at SF’s forslag om en madordning for de 3-6 årige i at komme til afstemning.

Borgmesterens begrundelse for at afvise forslaget som ukonkret holder ikke. Hvis det var tilfældes, burde borgmesteren have bedt forvaltningen om at hjælpe SF med de konkrete kontobetegnelser og præcise beløb. Men det undlod borgmesteren. SF blev ikke kontaktet af forvaltningen i denne anledning. Derfor kom det også helt bag på SF, da borgmesteren under punktet meddelte, at han indstillede forslaget til afvisning. Borgmesteren havde haft 14 dage til at foranlede, at SF fik denne information – og derved give os i SF mulighed for i samarbejde med forvaltningen at præcisere forslaget.

Ved at undlade at foranlede informationen til SF og tilbud om den tekniske hjælp har borgmesteren ikke bare brudt en skik i Herlev Kommune, men også tilsidesat sit ansvar som leder af kommunens administration jf. den kommunale styrelseslov. Konsekvensen er, at et politisk mindretal er blevet undertrykt og forhindret i at få sit ændringsforslag til budgettet for 2007 sat til afstemning.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF