Mærkesager

Vi har brug for en markant styrkelse af venstrefløjen i kommunalbestyrelsen, regionsrådet og folketinget. Vi har brug for en visionær venstrefløj, som kan og vil tage kampen op for flere job, investering i vores børn, social retfærdighed og grøn omstilling.

Bedre normeringer og høj kvalitet i daginstitutionerne.
Forskning viser, at gode normeringer er den vigtigste enkeltfaktor for børnenes læring. Der er en klar sammenhæng mellem veluddannet personale og dagtilbuddets kvalitet. De fysiske rammer – inde som ude – skal være i orden.

Trivsel og højt fagligt niveau i folkeskolerne – de 20 % fagligt dårligst stillede børn skal løftes.
To voksne i klassen i de første skoleår er helt afgørende for, at børnene får en god skolestart. Vi skal have alle med – også de 20 %, som i dag har vanskelig ved efterfølgende at gennemføre en erhvervsuddannelse. Efteruddannelsen af lærere og pædagoger skal styrkes.

Værdig ældreomsorg med tilvalgsmuligheder tilpasset den ældres egne behov.
Mere omsorg og hjælp til et aktivt seniorliv. Slut med minuttyranni, stopure og unødvendig bureaukrati. Bedre vilkår for ældre demente og deres pårørende.

Flere job og krav om uddannelsespladser til de unge.
Den økonomiske politik skal medvirke til at øge udbuddet af job – ikke indskrænke antallet af ansatte i den offentlige sektor. Der skal stilles krav til virksomhederne om at oprette praktik- og lærepladser til de unge.

Prioritering af sundhedsområdet uden ventetider og lige adgang – modernisering og løft af psykiatrien.
Ventetider til udredning og behandling for kræft og psykisk sygdom skal væk. Psykiatrien skal moderniseres med vægt på en medicinlet og tvangsfri behandling baseret på dialogstyret behandling, samtaleterapi, social indsats og pårørendeinddragelse.

Massive investeringer i vedvarende energi og bedre kollektiv trafik.
En ambitiøs indsats mod klimaforandringerne og nedbringelse af CO2-udledning skal ske gennem omfattende investeringer i vedvarende energi. Den kollektive trafik skal udbygges og effektiviseres, bl.a. gennem etablering af ny letbaner i hovedstadsområdet.

Social retfærdighed og mere lighed.
Ordentlig behandling af borgere med behov for hjælp og støtte til at klare hverdagen. Opprioritering af det forebyggende sociale arbejde og mere helhedstænkning.

En målrettet integrationsindsat.
Det handler bl.a. om plads på arbejdsmarkedet til alle, som det bedste middel til at opnå integration, tolerance, frisind og plads til forskellighed. Gennemførelse af en lokal integrationshandlingsplan.

Mere velfærd – mindre ulighed
Jeg vil arbejde for, at kommunerne får et økonomisk råderum, der sikrer den fortsat udvikling af den borgernære velfærd.  Til gavn for børnefamilier, skolebørn, ældre, arbejdsløse, syge og socialt udsatte.

Dagpengene og andre sociale ydelser skal ikke forringes. Det er socialt uretfærdigt, øger uligheden og mindsker trygheden. Jeg vil arbejde for mere velfærd, mindre ulighed og styrkelse af de sociale fællesskaber.

Valget er let: Tag parti for arbejdet for at skabe et mere lige og retfærdigt samfund med muligheder for alle.