SF afviser at tage del i sparerbudget

SF er ikke med i Budgetaftalen 2020. Det er vi ikke, fordi Budgetoplæg 2020 er et sparerbudget –  oprindelig på 8,5 mio. kr., nu på mere end 9 mio. kr. Man kalder det omprioritering, men reelt sparer man på skolerne, på den forebyggende indsats i forhold til nogle af de mest udsatte familier og grupper, på bibliotekerne og kulturen. SF kunne ikke få bare lidt indflydelse ved at pille nogle af de værste besparelser ud af oplægget.

Vi kan ikke spare på kernevelfærd og på de forebyggende foranstaltninger og tro at vores økonomi bliver bedre af det andet end på kort sigt. SF er dybt bekymret for, at det kan ende med at blive værre. At de besparelser og omorganiseringer, der ligger, kan ende med at blive dyrere i det lange løb – både for kommunen, men især for borgerne.

Budgetaftalen mellem S, C og V indeholder yderligere besparelser på Rådhuset på over 7 mio. kr. ud over de mange mio. kr., som administrationen i forvejen havde foreslået i Budgetoplægget. Det lyder temmelig ufattelig, at der kan spares så meget på administrationen uden alvorlige konsekvenser for borgerne og den administrative drift af kommunerne. Digitalisering og effektiviseringen kaldes det. Fremtiden hedder måske snare selvbetjening og robotafgørelser i stedet for at møde sagsbehandlere af kød og blod.

Budgetaftalen indeholder en intention om et kraftigt løft af normeringen i daginstitutionerne – den del er vi enige i og vil støtte 100%, men ikke finansieringen, hvor pengene tages fra den forebyggende indsats, kulturområdet og en slagtning af kommunens administration.

Indsatsen mod klimaforandringerne og for energioptimeringer af kommunens bygninger og nedbringelse af vores bidrag til CO2-udledning er desværre sendt i syltekrukken i form af et langsomt arbejde §17,stk.4-udvalg – men de nødvendige initiativer er fraværende.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Igen igen socialdemokratisk facon at afvise borgerkritik

Vi har prøvet det før. Som kommunalbestyrelsesmedlemmer at følge op på en kritik fra borgere, hvad vi som ansvarlige politikere har pligt til. Og igen og igen at blive mødt med det samme reflekssvar fra socialdemokraterne: Det er kritik og mistillid til kommunens ansatte.

Det gælder i spørgsmålet om anvisning af børn til daginstitutionerne, hvor loven præcist kræver af kommunerne at have plads nok, så pladsgarantien kan opfyldes, men også, at tildelingen skal foregå efter anciennitet og efter ønsker fra forældrene. Det er det princip, som De konservative og SF er tilhænger af, fordi pladsgarantien gælder om alle omstændigheder og fordeling efter anciennitet giver flest småbørnsforældre optimale muligheder for at få en plads i en daginstitution i nærområdet, så de pressede småbørnsfamilier ikke skal bruge unødig tid på ekstra transporttid til og fra institutionen.

Det gælder, når vi som kommunalbestyrelsesmedlemmer af kommunens revision eller borgere bliver gjort opmærksom på mindre god eller uheldig sagsbehandling på fx handicapområdet, familieafdelingen eller i Jobcentret. Stort set hver gang bliver vi skudt i skoene, at vi ikke har tillid til kommunens ansatte eller at vi rejser en urimelig kritik. Vi har tillid til kommunens ansatte, men de ansattes vilkår for en god og effektiv borgerbetjening er ikke altid optimal. Og det sidste har kommunalbestyrelsen ansvaret for.

SF’s position er alene at arbejde for en bedre og ordentlig sagsbehandling, hvor der aldrig kan rejses spørgsmål ved borgernes retssikkerhed, manglende partshøring, manglende inddragelse af pårørende eller al for sen hjælp og støtte til børn og familier med sociale udfordringer.

Hvor ville det være skønt, hvis vi kunne blive fri for automat-reaktionen fra det socialdemokratiske flertal i kommunalbestyrelsen, så vi sammen kunne gøre det bedre for kommunens borgere.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Trist beslutning om nyt Rådhus

Det kan undre, at Herlev Kommune er så fattig, at det er nødvendigt at sælge en ellers velfungerende rådhusbygning – til fordel for at blive lejer i Bymidtecentret. En almindelig vedligeholdelse af det eksisterende rådhus vil belaste anlægsrammen og dermed begrænse kommende investeringer i de andre kommunale bygninger, lyder argumentet. Men at skrive under på en 30-årig uopsigelig huslejekontrakt er en meget usikker sejlads med stor risiko for kommende huslejestigninger. Hele projektet begrundes i meget tvivlsomme beregninger baseret på såkaldte dynamiske effekter af et stigende befolkningstal.

Omvendt vil beslutningen om at flytte Rådhuset i Bymidtecentret på en lejekontrakt belaste servicerammen med 4 mio. kr. om året, hvilket alt andet lige vil betyde færre penge til den borgernære service de næste 30 år – eller i alt 120 mio. kr. på de lokale velfærdsydelser på fx børn, skole og ældreomsorg.

Jeg håber, at borgerne i Herlev historisk vil holde Socialdemokratiet, Venstre og Konservative – som stemte det nye Rådhus igennem – ansvarlige for beslutningen, når konsekvenserne af stigende huslejer kommer om 15-20 år og usikkerheden om lejemålet udløber efter de 30 år.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Nej til byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde.

SF mindretalsudtalelse til

– Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

– Forslag til Lokalplan 103 for en boligbebyggelse på Hørkær 7-9.

Nej til byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde.

Vi bakker op om planerne for byudvikling af Hørkær 7-9.

Men vi er imod forslaget om at ville tillade byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde, samt hæve byggeprocenten fra 100 til 150%.

Det vil give lys og udkigsproblemer på Sønderlundsvej.

Samtidig mener SF, at der skal stilles krav om faciliteter til fælles beboerlokaler til styrkelse af fællesskaber.

SF stiller derfor forslag om ændring af formuleringerne om byggehøjde og byggeprocent:

“Bebyggelsesprocent må være max. 140% og der må bygges i op til 7 etager i max. 24 meters højde.”

Forslag til Tillæg 14 og Lokalplan 103 skal konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

I forslaget til lokalplan stilles der krav om fælles beboerlokaler.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

SF siger NEJ til et nyt Rådhus i Bymidten

SF ser ikke nogen grund til at smide omkring os med pengene eller flytte Rådhuset ind i det nye Bymidte-center på grundlag af tvivlsomme beregninger. Det kommer kommunen ikke nødvendigvis tættere på borgerne af.

For SF er det vigtigt, at vi udvikler kommunens service og velfærdsydelser i en åben dialog med borgerne, med vægt på helhedsorientering i sagsbehandlingen, tæt på borgerne, rettidigt, lovmedholdeligt og respektfuldt. Det kan udmærket foregå i de nuværende rammer.

Et nyt rådhus er spild af penge. Der er ikke fremlagt en rapport som dokumenterer, at det eksisterende Rådhus er ubrugeligt.

Beregningsgrundlaget opererer kun med såkaldte økonomisk dynamiske effekter ved lukning af nuværende Rådhus, og ikke hvis vi udvikler det nuværende Rådhus.

Der indregnes tomgangsudgifter for det nedlagte bibliotek i Hjortespring Center i 25 år – helt urealistisk.

Vi går fra at være ejer til lejer af rådhusfunktionen, som kan vise sig at blive meget dyrt på den lange bane.

Processen været lukket om evt. flytning af det nuværende Rådhus. Udviklingsselskabet NPV kunne allerede i april 2017 på deres hjemmeside skrive som en kendsgerning, at Herlev Rådhus flytter ind i det nye Bymidtecenter. Hele planprocessen er siden januar gået i stå. Mon NPV afventer et formelt tilsagn fra en stor lejer?

Stem SF d. 21. november og få indflydelse på beslutningen om nyt Rådhus.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, spidskandidat (SF)

Nyt rådhus – penge ud af vinduet?

Udviklingsselskabet NPV, der står bag det kommende Bymidte-projekt, skriver på deres hjemmeside: ”Den nye markante hjørnebygning, som indeholder Herlev Kommunes nye Rådhus, vil visuelt markere Herlev Bytorv som en helhed”.

Indeholder Herlev Kommunes nye Rådhus! Det rejser unægtelig nogle spørgsmål omkring hele processen omkring en evt. beslutning om at lukke det nuværende Rådhus og flytte dele heraf ned i Bymidten.

På kommunalbestyrelsesmødet i april måned hed det sig, at det kun var forundersøgelser, der var sat i gang, selv om dagsordenspunktet kun talte om forundersøgelser af en placering i Bymidten og slet ikke muligheden for at blive i og udvikle de eksisterende Rådhusbygninger. Det sidste blev først påført efter foranledning af SF og Enhedslisten.

Før handlede dagsordenspunktet bl.a. om advokatbistand til forhandlinger om lejeaftale for Bymidten og indretningsrådgivning – som om der allerede var truffet en beslutning om at lukke det nuværende Rådhus og flytte dele deraf til Bymidten.

Ovenstående citat fra NPV’s hjemmeside rejser spørgsmålet om borgmesteren og hans parti allerede har lagt sig fast på lukning af det eksisterende Rådhus og flytning ind i det nye Bymidteprojekt?

For SF er det vigtigt, at vi udvikler kommunens service og velfærdsydelser i en åben dialog med borgerne, med vægt på helhedsorientering i sagsbehandlingen, gerne tæt på borgerne, rettidigt, lovmedholdeligt og respektfuldt. Det kan foregå i de nuværende og udviklede rammer eller i nye. Men vi ser ikke nogen grund til at smide omkring os med pengene for at kunne flytte Rådhuset ind i det nye Bymidtecenter. Det kommer kommunen ikke nødvendigvis tættere på borgerne af.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, politisk leder (SF)

Arly 1. maj-tale 2017

Vi socialister og progressive kræfter står i disse år over for nogle store udfordringer og kampe: Uligheden vokser og uddybes både nationalt og globalt. Spørgsmålet om flygtninge og udlændinge har udviklet sig til en værdikrise, som også styrker de højrenationale kræfter i hele Europa. Klimaforandringerne eskalerer så klimaforskernes mest pessimistiske prognoser bliver overhalet.

Det handler i højeste grad om, hvilken klode og hvilket samfund vi vil overlade til vores børn at vokse op i, udvikle sig i og overtage efter os.

Vi skal ikke være bange for at drømme og visioner for fremtiden, så længe de har en mulighed for at blive realiseret. Hvis vi ikke sigter efter stjerne, kommer vi aldrig over trætoppene.

Hvad er det så for drømme og visioner, jeg som socialist har for kloden, Danmark og Herlev?

Solidarisk fordeling af økonomi og ressourcer på global plan. Alt andet er moralsk og etisk uanstændigt. Og hvem forestiller sig, at vi kan opretholder en verden, hvor en lille gruppe mennesker kan forbruge uforholdsmæssig stor andel af ressourcerne, men det store befolkningsflertal fastholdes i armod, fattigdom og smalhals.

Klimaforandringerne er vores arv til vores børn og børnebørn. Men også her vil en laden stå til ramme de fattigste dele af jordens befolkning hårdest. Det er en venstrefløjs opgave at kæmpe den kamp hverdag – også med lokalt bidrag i form af omstilling til vedvarende energikilder, ressourcegenindvinding, genbrug mv.

Krige, undertrykkelse, hungersnød og manglende økonomisk udvikling sender store flygtningestrømme mod Europa og de vestlige lande. Sådan har det altid været. Vi oprindelige danskere er selv indvandrere, og der altid været store folkevandringer – mennesker søger der hen, hvor honningen flyder. Egtved og Skrydstrup-pigerne bør straks deporteres ud af landet – og deres smykker konfiskere. Tænk på den omfattende udvandring fra Vesteuropa og Danmark for 100-150 år siden. For at gøre en lang historie kort: Vi må som socialister slås for, at vi altid skal hjælpe flygtningen i nød. Omvendt skal vi stille krav om vilje til at lære det danske sprog og lade sig integrere i det danske samfund. Parallelsamfund, social kontrol og tvivlsomme holdninger til demokrati, ligestilling, seksuel orientering og grundlæggende menneskerettigheder går ikke. Det er her at venstrefløjen skal være konsekvente – ellers vil de højrenationale kræfter løbe os over ende, fordi vi svigter vores opgave. Underklassen oplever, at kapitalister og eliten ikke bare rager til sig, udvider uligheden, men også på lovlige og ulovlige midler forsøger at gøre den økonomiske og sociale ulighed endnu større. Og venstrefløjen svar på disse udfordringer opleves ikke som tilstrækkelige.

Og så vil jeg vende mig mod den lokale indsats – de andre talere dækker også de landspolitiske kampe så glimrende af.

Også her er hovedfokus på lighed, social retfærdighed og økologisk bæredygtighed. Også er øges uligheden. Jeg tænker på lønforskelle, skattelettelser til de velbjergede, men også hvordan retsfølelsen undermineres med afvikling af Skat, indkrævning af skyldige beløb, manglende forfølgelse af skattelytransaktioner og udbetalinger af store milliardbeløb til svindlere og bedrager. Alt sammen medvirkende til den økonomiske udsultning, som de lokale velfærdsydelser er og har været ud sat for de sidste 15 år.

Vores drømme og visioner er styrende for vores indsats på børne- og skoleområdet: Vores børns livsbaner bestemmes i høj grad af kvalitetsstandarden i daginstitutionerne. Vi skal bruge vores viden om Hechman-kurven. Det handler om at skabe læringsmiljøer, hvor børnene får den bedste start i livet og den negative sociale arv brydes i en tidlig alder. Bedre normeringer og pædagogisk udviklingsarbejde er helt afgørende.

Herlev er slet ikke mål på skoleområdet. Kvalitetsrapporterne og måling af vores børn faglige og sociale trivsel er langt fra tilfredsstillende – og ikke er vi slet ikke i stand til at bryde den negative sociale arv. Folkeskolerne halter bagud på en række vigtige områder som fx andelen af unge, som ikke opnår karakteren 2 i dansk og matematik, andelen af unge fra Herlev, som er i gang med en ungdomsuddannelse. Og på centrale punkter ligger Herlevs folkeskoler 2-4 procentpoint bagud i forhold til landsgennemsnittet hvad angår faglig og social trivsel. Her oplever vi desværre, hvordan det politiske flertal i Herlev prioriterer bygningen af en ishockey-træningshal til 37 mill. kr. frem for at anvende pengene til renovering og modernisering af vores folkeskoler og et mangfoldigt idrætsliv.

Det sociale område er voldsomt presset. Først og fremmes af national lovgivning og forringelser. Jeg tænker bl.a. på den reelle genindførelse af fattigdomsydelser som kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Men også senest forslaget om at fjerne feriepengebegrebet vil ramme lavindkomstgrupperne hårdest på den lange bane. Forslagene om yderligere hævning af pensionsalderen er et andet, som de røde partier heldigvis er enig om at afvise. Gad vide hvilken rolle De radikale skal spille på det område.

Ordentlig behandling af vores borgere har i mange år været udfordret i Herlev. Det handler ikke kun om penge, men også om dialogen med de udsatte borgere, gennemskuelighed, redelighed fx ikke fifle med afgørende formuleringer i sagsafgørelser, ikke skiftende sagsbehandlere, overholdelse af rettighed og almindelige lovmedholdelige afgørelser. Ankestyrelsen har omgjort eller tilbagesendt 28% af indankede sager fra Herlev i seneste år.

På arbejdsmarkedsområdet handler det bl.a. om, at borgere på kontanthjælp ikke sættes i meningsløse aktiverings- og ressourceforløb. Vi skal hjælpe unge og udsatte borgere i uddannelse og job. Ikke stresse syge mennesker, så de får det værre end før. Vi er faktisk her kommet et lille skridt i den rigtige retning – noget som nogle af de berørte borgere er dybt taknemmelig for. Men er det godt nok? Næppe.

På psykiatri- og handicapområdet: Hvorfor sparer man i Herlev og resten af landet på nogle af de mest udsatte psykisk syge borgere? Herlev Kommune er desværre en af de kommuner, som løber forud med økonomiske reduktioner på boinstitutionerne og værestedet.

Et andet lokalt kampfelt er byudviklingen. Boligtætning for en hver pris, forslag om og vedtagelser af byggehøjder på 11 etager mange steder, tårnhøje byggeprocenter, manglende luft og lys mv. Det giver reel en fare for social slagside og forslumring på den lange bane. Også her oplever borgere, at vi er de eneste som tager kampen – og er taknemmelig for, at vi gør det.

Kultur- og fritidsområdet har også vores bevågenhed. Uden kultur – hvad kæmper vi så for. Det er et område, som for nogle år siden fik en meget rundbarbering med økonomiske besparelser og sammenlægninger. Vi har brug for mere lokal kultur og stor mangfoldighed. Tænk på Hjortespring Bibliotek – 1700 underskrifter har formelt sikkert, at projektet er gået fra et afviklings- til et udviklingsprojekt.

Senest er forslaget om lukning og salg af nuværende Rådhus. Oprindeligt et forslag om at komme tættere på borgerne, fremskudt og helhedsorienteret sagsbehandling. Men nu en fordeling af forvaltningerne ud i to området – et i nord og et i det nye butikscenter i Bymidten. Nogle kommer fysisk tættere på kommunen, andre kommer længere væk. Helhedsorienteringen er kun ord. Man lader samtidig som om, at beslutningen er taget. Det er den kamp som vi står i lige nu at kaste lys over. Og få hele processen ud i det offentlige rum. Bedre borgerbetjening behøver ikke at afvente, at rådhusfunktionerne bliver en del af butiksmiljøjet – og afhænger næppe af det.

Generelt mangler vi en åben og fordumsfri dialogi med borgerne: Desværre ser vil vi, at forslag trumfes igennem trods borgernes massive protester og modstand. Enkelte gange lykkedes det, når den folkelige modstand er omfattende, markant og vedholdende. Andre gange skal vi være tilfredse med blot at få en debat i det offentlige rum.

Vi har alle sammen et ansvar for, hvordan vores samfund udviklinger sig, hvad det er for nogle rammevilkår vi giver videre til vores børn og de næste generationer – og ikke mindst har vi et ansvar, hvis vi ikke hver i sær gør vores lille indsats. 1. maj er en festdag – lad os gøre de andre 364 dage om året til kampdage.

God 1. maj.

Flot NEJ fra Herlev til ophævelsen af retsforbeholdet

Tak til Herlevs vælgere for det bragende NEJ til ophævelsen af retsforbeholdet ved folkeafstemningen. Med mere end 12 % overvægt af nej-stemmer i forhold til ja har Herlevs befolkning sendt et klart signal til ja-politikkerne i folketinget.

Det er et signal fra den almindelige befolkning til Elite-Danmark om, at man ikke ønsker suverænitetsafgivelse til et overstatsligt niveau på retsområdet. Og en afvisning af Ja-partiernes aftale om en tilvalgsordning for Christiansborg-politikerne, som reelt var et ønske om fravalg af befolkningens mulighed for at tage stilling til spørgsmålene på området i fremtiden.

Det var flot, at Herlevs vælgere gennemskuede JA-politikkernes forsøg på at bruge spørgsmålet om deltagelse i EUROPOL-samarbejdet som rambuk for en ophævelse af retsforbeholdet. Ja-partierne kunne for længst have forhandlet en parallelaftale på plads, så det var det spørgsmål, som vi alene burde have taget stilling til.

Det var også flot, at hele 70,2 % af vælgerne i Herlev deltog i folkeafstemingen. Tak for det!

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

 

Mere velfærd kræver økonomisk råderum

Jeg stiller op til folketinget d. 18. juni. Ikke fordi at jeg er træt af arbejdet i Herlev Kommunalbestyrelse, men fordi det bliver mere og mere tydeligt, at regering og folketing er helt ud af trit med den almindelige befolknings behov.

Jeg vil arbejde for, at Herlev såvel alle landets kommuner får et større økonomisk råderum, der sikrer en fortsat udvikling af den borgernære velfærd.  Til gavn for børnefamilier, skolebørn, ældre, arbejdsløse, syge og socialt udsatte. Dagpengene og andre sociale ydelser skal ikke forringes. Det vil også rammer en stor del af borgerne i Herlev. Det er socialt uretfærdigt, øger uligheden og mindsker trygheden. Jeg vil arbejde for mere velfærd, mindre ulighed og styrkelse af de sociale fællesskaber.

Vi har brug for bedre normeringer og høj kvalitet i daginstitutionerne. Trivslen og det faglige niveau i folkeskolerne skal hæves – de 20 % fagligt dårligst stillede børn skal løftes. Flere skal i job, og vi skal stille krav om uddannelsespladser til de unge. Alt for mange – også i Herlev – er faldet ud af det nuværende dagpengesystem. Vi skal have en løsning på dagpengesagen.

Vi skal prioriterer et sundhedsvæsen uden ventetider og lige adgang – og psykiatrien skal  moderniseres og løftes. Vi vil have en værdig ældreomsorg med tilvalgsmuligheder tilpasset den ældres egne behov.

Jeg vil arbejde for massive investeringer i vedvarende energi og bedre kollektiv trafik, så fremkommeligheden bliver bedre for borgerne i Herlev.

Vi har brug for en markant styrkelse af venstrefløjen i folketinget – ikke en tilbagevenden til dem, som medvirkede til at køre danske økonomi i sænk i 00’erne. Vi har brug for en visionær venstrefløj, som kan og vil tage kampen op for flere job, investering i vores børn, social retfærdighed og grøn omstilling.

Arly Eskildsen
Folketingskandidat (SF) Rødovre-kredsen (Rødovre og Herlev)

 

Løbebanen, der forsvandt op i den blå luft – men overlever

Forløbet af sidste uges kommunalbestyrelsesmøde blev ekstra interessant og positivt for os, som ønsker at bevare løbebanen på Herlev Stadion.

Oplægget var ellers dystert: Både Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget havde godkendt en indstilling om et projekt for omlægning af Herlev Stadion, men uden løbebanen.

Oprindelig var det planen, at den nedslidte tribune på Herlev Stadion skulle renoveres i 2015 og 2016. Det har aldrig været politisk diskuteret eller godkendt, at løbebanen i denne forbindelse skulle sløjfes. Derfor undrede det SF (og andre partier i kommunalbestyrelsen), at løbebanen lige pludselig forsvandt op i den blå luft i indstillingen til kommunalbestyrelsen.

Heldigvis besluttede kommunalbestyrelsen at sende denne del af indstillingen tilbage med henblik på at få et helt nyt projekt. Derfor er der håb om, at den nuværende løbebane kan bevares – og også meget gerne må renoveres hurtigst muligt. Det trænger den til.

Vi har brug for en mangfoldighed i vores idrætsfaciliteter – fordi idrætsforeninger, skoler og borgere bruger de mange faciliteter, herunder løbebanen og atletikfaciliteterne på Herlev Stadion.

Forløbet understreger også, at det er helt afgørende at inddrage foreninger, skoler og borgerne i dialogen i forbindelse med de store anlægsprojekter. Af mange grunde. Også for at undgå, at vi kommer til at foretage investeringer, som ingen rigtig kan være tilfredse med.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF), politisk leder