Klassestørrelsen er afgørende

En klassestørrelse på 21 elever som udgangspunkt er et helt afgørende element i skolepolitikken Herlev. Det bør det også være i fremtiden.

Fordi udgangspunktet for folkeskolen i Danmark er 21-22 elever pr. klasse. Fordi større klasser udfordrer fagligheden, børnenes mulighed for at blive set, hørt og hjulpet i læringsprocesserne. Og fordi børnene trives dårligere i større klasser.

Siden 1998 har en klassedannelse på 21 elever været en fast bestanddel i Herlev Kommunes skolepolitik. Senest bekræftet af kommunalbestyrelsen, da den i maj 2018 vedtog den seneste udgave af Styrelsesvedtægten for Herlevs skoler.

 Men det socialdemokratiske flertal i kommunalbestyrelsen undsagde i juni 2020 lige præcis indholdet i skolepolitikken på spørgsmål om klassestørrelsen. De har det fint med klassestørrelser på 26 elever. De argumenterer med muligheden for andre pædagogiske tiltag. Men der en verden til forskel på 21 elever eller 26 elever i en klasse – uanset at læringsmiljøet også er afhængig af mange andre faktorer. Klassestørrelsen er bare en af de vigtige faktorer.

Socialdemokraternes undsigelse og forvaltning af skolepolitikken sker ovenikøbet uden politiske vedtagelse – hen over hovedet på den samlede kommunalbestyrelse. Princippet om klassestørrelse på tæt som muligt på 21 elever pr. klasse står fortsat i Styrelsesvedtægten for Herlev Kommunes Skole.

De bliver aldring med SF’s stemme at ændre på det.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Folkeskolerne trænger alle til et økonomisk løft

Hvor er det skønt, at der nu for alvor er gang i debatten om, hvordan vi får en bedre folkeskole i Herlev. Det er også tiltrængt. Selv om det går fremad på mange paramenter, så viser de senere års trivselsmålinger og opgørelser over faglige resultater, at Herlev er langt fra målet om en folkeskole, hvor ingen eller næsten ingen børn mistrives, og hvor vi løfter vores børn og unges faglige niveau op, så alle får godt afsæt for ungdoms-, erhvervsfaglig og videregående uddannelse.

Det er klart uacceptabelt, at Herlev Kommunes opgørelser af, hvor meget vi bruger på folkeskoleområdet er så ugennemsigtigt – derfor stiller SF forslag i kommunalbestyrelsen om, at kommunen indberetter de kommunale nøgletal på en troværdig og gennemsigtig facon.

Vi skal både som forældre, borger og politikere kunne vurdere og debattere på et oplyst grundlag, om Herlev Kommune bruger for få eller tilpas med penge på skoleområdet.

SF er ikke i tvivl: Der bruges alt for lidt både på den almindelig drift og investering i udviklingen af bygningerne som rammer for moderne læringsmiljøer. Siden 2014 har folkeskolerne været udsat for besparelser, som har ramt hårdt – vel og mærke alle folkeskoler. Derfor har SF også stillet budgetforslag om en pulje til folkeskolerne for at øge den faglige og sociale trivsel. Vi har også undret os over, at flertallet i kommunalbestyrelsen har prioriteret 37 mio. kr. til en skøjtetræningshal frem for at anvende pengene på renovering og udvikling af vores skoler.

I budgetforliget for 2018 med deltagelse af SF er vi blevet delvis imødekommet med de første skridt til forbedring af folkeskolernes drift og bygningsrenovering. Men det er langt fra nok – vi må kunne løfte folkeskoleområdet endnu mere i budget for 2019.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, politisk leder (SF)

Den faglige og sociale trivsel i folkeskolerne skal øges

I Danmark har vi kun én afgørende ressource – en veluddannet arbejdskraft og evnen til innovation. Det er en katastrofe, at de borgerlige partier i folketinget sparer på uddannelsesområdet. Tværtimod skal vi prioritere at skabe de bedste vilkår for vores børn opvækst i form af højkvalitetsdaginstitutioner med ordentlige normeringer. Vi skal have de bedste folkeskoler, som har ressourcerne til at bryde den negative sociale arv og sikre såvel den sociale som faglige trivsel. Vi skal kort og godt løfte andelen af unge som får en uddannelse.

I Herlev har vi også ganske store udfordringer på folkeskoleområdet. Selv om udviklingen går i den rigtige retning, så viser de seneste tilfredsmålinger og opgørelser, at vores folkeskoler halter bagud på en række vigtige områder som fx andelen af unge, som ikke opnår karakteren 2 i dansk og matematik, andelen af unge fra Herlev, som er i gang med en ungdomsuddannelse. Og på centrale punkter ligger Herlevs folkeskoler 2-4 procentpoint bagud i forhold til landsgennemsnittet hvad angår faglig og social trivsel.

Derfor stiller SF forslag om, at der i Budget 2017 afsættes en pulje på 6 mio. kr. til øge faglig og social trivsel i folkeskolerne. En pulje som skal udmøntes sammen med forældrebestyrelserne og de ansatte og være med til at understøtte handlingsplanerne for udviklingen af Herlevs folkeskoler. Vi skal i Herlev have høje ambitioner om at løfte såvel den faglige som sociale trivsel i skolerne til glæde for Herlevs børn og unge. Det er deres fremtid det gælder.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF), politisk leder

 

Plan for skoletrafiksikkerhed

SF bad allerede d. 28. september 2013 om at få et punkt om plan for forbedring af trafiksikkerheden omkring vores skoler på Teknik- og miljøudvalgets møde i oktober. Det gjorde vi på baggrund af en række henvendelser fra forældre til børn på Herlevs folkeskoler om meget konkrete trafiksikkerhedsproblemer og bekymringer om farlige cykelveje.

Vi stillede derfor på sidste uges møde i Teknik- og miljøudvalg om, at der udarbejdes en selvstændig plan for skoletrafiksikkerheden. Vi er imod at skubbe problemerne ind under en generel hastigheds- og trafiksikkerhedsplan, som udvalget på samme møde har vedtaget, at der skal udarbejdes primo 2014.

Vi har absolut ingen intention om at forsinke arbejdet – heller ikke i forhold til borgmesterens eget initiativ, som godt hverken har været til politisk behandling i Teknik- og miljøudvalget eller kommunalbestyrelsen. Vi vil blot sikre os, at skoletrafikproblemerne ikke drukner i de overordnede trafikudfordringer. Det er ærgerligt, at socialdemokraterne ikke kunne stemme for det.

Arly Eskildsen og Betina Skovby
Kommunalbestyrelsesmedlemmer for SF

 

Ny folkeskole på vej

Vi skal udvikle Herlevs folkeskoler ved at fremme realiseringen af en ny skole med fagligt løft og øget trivsel.

Alle elever skal lære mere og være glade for at gå i skole.

Elementerne faglig fordybelse og lektiehjælp træder først i kraft efter næste folketingsvalg, men i Herlev starter vi allerede nu.

Vi skal nu i det næste år udvikle folkeskole ydere med en lidt længere og varieret skoledag samt kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere – bl.a. liniefagskompetencer, it-læringsmidler, specialpædagogik, dansk som andet sprog.

Eleverne i folkeskolen kan se frem til en mere aktiv og lærerig skoledag med plads til nye undervisnings-former, varierede aktiviteter, bevægelse og lektiehjælp. Det vil styrke børnenes trivsel og læring og give mere lige muligheder for at tage en ungdomsuddannelse.

Vi er på vej med en ny folkeskole, som ligner den, vi længe har ønsket os i SF. For SF har det været vigtigt, at flere skal lære mere, at der skal være et større fokus på trivsel og at den sociale mobilitet øges, så alle elever kommer med og uanset baggrund kan tage en ungdomsuddannelse. Nu er vi på vej.

Det er på trods af megen diskussion er lykkedes at bevare timerne til aktiviteter, der understøtter undervisningen. Det betyder ikke mindst, at lektiehjælp og bevægelse bliver en integreret del af hverdagen i skolen. Mere bevægelse og lektiehjælp i skoletiden er vigtige for at få alle børn med.

Vi har en vigtig opgave med at bryde den negative sociale arv i folkeskolen. Det kan pædagoger hjælpe med og derfor er jeg rigtig glad for, at de nu får en central plads, og at der er mulighed for to voksne i de timer, hvor der er særlige behov.

Arly Eskildsen
Gruppeformand for SF’s kommunalbestyrelsesgruppe, spidskandidat

 

Madordning: Her er forskellen på S og SF

Under valgkampen i efteråret 2005 blev der trykt et læserindlæg i Herlev Bladet, som spurgte, om der egentlig var nogen forskel på S og SF i spørgsmålet om indførelse af madordning for børnene i daginstitutioner og skoler.

Nu ved vi, at der er forskel: SF vil allerede i 2007 sikre, at alle børn i vores daginstitutioner hver dag kan få et sundt måltid mad. Socialdemokraterne vil udarbejde modeller, som tidligst kan blive omsat til virkelighed i 2009.

Og så ved vi nu klart og tydeligt, at Socialdemokraterne er imod at etablere en ordentlig madordning for alle børn og unge på skolerne.

Det er smadder ærgerligt, at Socialdemokraterne er så langsomme i optrækket, men SF vil naturligvis blive ved med at lægge maksimal pres på de andre politiske partier i kommunalbestyrelsen for at få etableret fornuftige madordninger for vores børn. Der er ganske enkelte både indlærings- og sundhedsmæssige vægtige argumenter for at give vores børn et sundt måltid mad hver dag, mens de opholder sig i daginstitution eller skole. Så mon ikke det ad åre må lykkes.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

SF-krav til budgettet: Et sundt måltid mad hver dag til alle børn i daginstitutioner og skoler

– SF i Herlev har et hovedkrav til budgettet for 2007: En madordning for alle børn

SF i Herlev vil har kun ét hovedkrav til vedtagelsen af det kommunale budget: At der i 2007 etableres en madordning i daginstitutionerne, så ikke kun vuggestuebørnene men også de 3-5 årige fremover får et sundt måltid mad i daginstitutioner, og at der kommer en aftale om en tilsvarende ordning på skolerne i 2008.

Under valgkampen sidste år tilkendegav de fleste partier i Herlev opbakning til SF’s forslag om et måltid mad til alle børn i institutionerne. Nu er det op til partierne at leve op til deres valgløfter.

– Finansieringen af SF’s forslag kan ske ved at anvende en del af de midler, som Herlev Kommune har tjent på salg af byggegrunde det sidste år, til at dække etableringsudgifterne, og ved forældrebetaling som del af den generelle forældrebetaling af børnepasningen. Det sidste sker i erkendelse af, at det i 2007 kan blive svært af finde pengene i den skattefinansierede del af kommunens budget, udtaler Arly Eskildsen, medlem af kommunalbestyrelsen for SF.

– Alle gode argumenter peger på, at sunde kostvaner skal starte i daginstitutionerne og fastholdes i skolerne, udtaler Arly Eskildsen, kommunalbestyrelsesmedlem for SF. Forældre i Herlev har klart givet udtryk for et ønske om, at daginstitutioner og skoler tilbyder børnene et sundt måltid mad hver dag. Og alt taler for en madordninger: Sundhed, indlæring og praktisk. Mange forældre har en fortravlet hverdag, hvorfor en madordning vil være en stor hjælp til gavn for både børn og voksne.

Yderligere informationer: Arly Eskildsen tlf. 44 84 82 52, mobil 61 68 82 52.

Tvivl om ytringsfriheden i Herlev efter fyring af kritisk skolebetjent

Efter kritiske udtalelser om Lindehøjskolens vedligeholdelsestilstand bragt i en artikel i Herlev Bladet d. 3. august 2005 er samme skolebetjent nu blevet fyret.

Det er et påfaldende sammenfald, men borgmester Kjeld Hansen udtaler, at der ikke er nogen sammenhæng. Så burde den sag være klar. Men desværre giver Kjeld Hansen samtidig selv næring til at se en sammenhæng mellem de kritiske udtalelser fra skolebetjenten og sammes fyring. Det sker, når Kjeld Hansen betegner skolebetjentens udtalelser til Herlev Bladet d. 21.9.2005 som “sådan en skidtspand” og samtidig besvarer på journalistens spørgsmål, om kommunale medarbejdere må udtale sig kritisk til pressen: “Ja, det må man da gerne, men man skal ikke benytte sin stilling til at udtale sig om noget, man ikke har kompetence til”!

For SF er det helt afgørende at understrege, at der ikke på nogen måde må kunne rejses tvivl om kommunens medarbejderes grundlovssikrede ytringsfrihed – og slet ikke via udøvelse af pression, direkte eller indirekte, i form af fyring eller trusler herom, repressalier og lignende.

SF stiller derfor følgende beslutningsforslag til det førstkommende møde i Herlev Kommunalbestyrelse d. 12. oktober 2005:

“For at fjerne enhver tvivl konstaterer/beslutter kommunalbestyrelsen:

  1. Kommunalbestyrelsen konstaterer og tager til efterretning, at der af Grundlovens § 77 fremgår følgende:

    “Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sin tanker, dog under ansvar for dom-stolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.”

  2. Kommunalbestyrelsen konstaterer, og tager til efterretning, at der på basis af Grundlovens § 77 består en gældende ret vedrørende offentlige ansattes ytringsfrihed. En retstilstand som blandt andet medfører følgende tre overordnede principper:

    * At alle kommunens ansatte fuldt ud har ret til på egne vegne at ytre sig i den offentlige debat i medierne. Herunder ret til at oplyse om sit ansættelsesforhold og sin stillingsbetegnelse, blot den ansatte ikke giver det udseende af, at udtalelsen sker på kommunens vegne.

    * At alle ansatte, ligesom andre borgere, har en tilsvarende ret til på egne vegne at rette henvendelser direkte til de valgte kommunalpolitikere, blot den ansatte ikke giver det udseende af, at henvendelsen sker på forvaltningsenhedens vegne.”

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Madordning til børn er en fremsynet nødvendighed

Debatten om madordninger til børn i daginstitutioner og skoler raser. Det er rigtig glædeligt. Og naturligvis er der også nogle, som er skeptiske og stiller spørgsmål ved det betimelige i forslaget. Godt det samme, for det giver anledning til at lade argumenterne brydes.

For som kommunalpolitiker kan jeg ikke se bort fra, at ca. 20 % af Herlevs børn og unge vurderes at være overvægtige. Det er en sundhedsmæssige bombe – under fremtidens livskvalitet for alt for mange mennesker.

Væksten i antallet af overvægtige vil også føre til en voldsom belastning af sundhedsudgifterne.

Flere og flere påpeger også en sammenhæng mellem sund ernæring/kost og indlæring. Alt for mange børn og unge får ikke en sund og nærende kost til morgenmad og frokost. Det giver energiforladte og dårlig fungerende elever i skolen. I disse års skoledebat henvises der ofte til de internationale PISA-undersøgelser, hvor Sverige og Finland opnår bedre faglige måleresultater end Danmark. Det er slående, at disse to lande har skolemadordninger.

Endelig har det været et udtalt forældreønske. Et ønske om fælles madordninger, som jeg ikke mener, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan sidde overhørigt.

Et argument i mod fælles madordninger er, at det indskrænker forældreansvaret. Jeg mener bare ikke, at vi længere kan lukke øjnene for et stigende problem kombineret med et udtalt forældreønske. Og hvad så med forældreansvaret? Det begrænser sig jo slet ikke til spørgsmålet om madpakker, men vil jo også i fremtiden fortsat indeholde et ansvar for, at børnene får et sundt morgenmåltid, et sundt aftenmåltid, at børnene er udhvilede når de kommer i skolen, at børnene motiveres til gode fritidsaktiviteter som motion, kreative aktiviteter som musik, billedkunst og friluftsliv, at børnene stimuleres til gode læsevaner, og at vi som forældre aktivt bakker op om vores børns skoleliv. Derfor: også med en madordning i daginstitutioner og skoler vil der være store udfordringer at løfte i forældreansvaret!

PS. Selvfølgelig bør kommunen være behjælpelig med opkrævning af forældrebetalingen i Mælkebøtten.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Modig skolebetjent er tæt på sandheden

Teknisk serviceleder Allan Tødten på Lindehøjskolen skal have tak for sit mod og ærlige udtalelser om den faldende standard på vedligeholdelsen på Herlevs skoler.

For der er noget om snakken – uanset at repræsentanter for det politiske flertal i kommunalbestyrel-sen vil gøre alt for at mane udsagnet i jorden. Det er i høj grad fortidens årti lange undladelsessynder, som vi i Herlev er i gang med at rette op på. I 80’erne og i 90’erne fik vores skoler lov til at sygne hen – med bygningsmæssige forfald, svamp og svimmelsvampsangreb, huller i gulvbelægningen, skramlede vægge, uhumske toiletforhold, forældede skolemøbler, håbløst forældede undervisningsbøger. Dertil kom mangel på IT-udstyr og nye moderne undervisningsmiljøer.

Den første genopretningsplan var den såkaldte 9-punktsplan, som i årene 1999-2003 rettede op på den værste nedslidning og indhentede det værste efterslæb på det indholdsmæssige plan. Desværre blev planen ikke videreført fra 2004. Nu er kommunen så i gang med en omfattende ombygningsplan, som foreløbig er kommet Elverhøjens Skole til gavn og i løbet af ydere 4-5 år vil nå rundt til alle skoler.

Men i erkendelse af, at skolernes standard hermed ikke er sikkert i fremtiden, har SF ønsket en ny handlingsplan til opfølgning af såvel 9-punktsplanen som ombygningsplanen. Den nye plan skal sætte fokus på bl.a. skolemøbler, undervisningsmaterialer, skolernes ordinære vedligeholdelse og evaluering af undervisningen. Det er aftalt mellem budgetforligspartierne, at denne plan skal foreligge inden udgangen af 2005.

Udsagnene fra Allan Tødten understreger behovet for en sådan handlingsplan. Det kan jo også med selvsyn konstateres, når man kommer rundt på skolerne. Jeg håber, at politikerne vil gribe den velmenende bold fra Allan Tødten i en positiv ånd – ikke som det alt for ofte sker: skyde den ned.
Arly Eskildsen,
kommunalbestyrelsesmedlem for SF