Igen igen socialdemokratisk facon at afvise borgerkritik

Vi har prøvet det før. Som kommunalbestyrelsesmedlemmer at følge op på en kritik fra borgere, hvad vi som ansvarlige politikere har pligt til. Og igen og igen at blive mødt med det samme reflekssvar fra socialdemokraterne: Det er kritik og mistillid til kommunens ansatte.

Det gælder i spørgsmålet om anvisning af børn til daginstitutionerne, hvor loven præcist kræver af kommunerne at have plads nok, så pladsgarantien kan opfyldes, men også, at tildelingen skal foregå efter anciennitet og efter ønsker fra forældrene. Det er det princip, som De konservative og SF er tilhænger af, fordi pladsgarantien gælder om alle omstændigheder og fordeling efter anciennitet giver flest småbørnsforældre optimale muligheder for at få en plads i en daginstitution i nærområdet, så de pressede småbørnsfamilier ikke skal bruge unødig tid på ekstra transporttid til og fra institutionen.

Det gælder, når vi som kommunalbestyrelsesmedlemmer af kommunens revision eller borgere bliver gjort opmærksom på mindre god eller uheldig sagsbehandling på fx handicapområdet, familieafdelingen eller i Jobcentret. Stort set hver gang bliver vi skudt i skoene, at vi ikke har tillid til kommunens ansatte eller at vi rejser en urimelig kritik. Vi har tillid til kommunens ansatte, men de ansattes vilkår for en god og effektiv borgerbetjening er ikke altid optimal. Og det sidste har kommunalbestyrelsen ansvaret for.

SF’s position er alene at arbejde for en bedre og ordentlig sagsbehandling, hvor der aldrig kan rejses spørgsmål ved borgernes retssikkerhed, manglende partshøring, manglende inddragelse af pårørende eller al for sen hjælp og støtte til børn og familier med sociale udfordringer.

Hvor ville det være skønt, hvis vi kunne blive fri for automat-reaktionen fra det socialdemokratiske flertal i kommunalbestyrelsen, så vi sammen kunne gøre det bedre for kommunens borgere.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

28 % fejl i kommunens klagesager

DR har på grundlag af tal fra Ankestyrelsen lavet en opgørelse over kommunernes fejl i deres afgørelser på beskæftigelses- og socialområdet i indsendte klagesager. På landsplan er antallet af fejlafgørelser i de indklagede sager steget fra 21 % i 2013 til 29 % i 2016.

I Herlev viser opgørelsen for perioden 2013-16, at borgerne har klaget over 837 afgørelser, hvoraf 28 % med fejl ifølge Ankestyrelsen. Det er sager, hvor borgerne enten har fået ret, fordi kommunen har begået fejl, eller at kommunen skal se på sagen igen, fordi der er væsentlige oplysninger, som kommunen ikke har taget stilling til.

Det er et alvorligt problem, at når så mange afgørelser er fejlbefængt. Det er ofte borgere, som i forvejen har en presset livssituation, der skal bøvle først med kommunen, dernæst klagesystemet for at få ret eller en sagsbehandling på et ordentligt grundlag. Nogle borgere magter ganske heller ikke at tage kampen.

I Herlev har kommunens egen revision også igennem de seneste 4-5 år påpeget problemerne i afgørelser truffet i Jobcentret, Familieafdelingen og voksenhandicap-området. På nogle områder har revisionen sågar rejst tvivl om borgernes retssikkerhed. På handicapområdet er kommunen blevet markant underkendt i sager vedrørende omfanget af dagtilbud mv.

Der er blevet taget ledelsesmæssig handling på de omfattende problemer i sagsbehandlingen, efterhånden som de er blevet afdækket – og tendensen er generelt gået markant i den rigtige retning. Men det efterlader unægtelig et noget blakket billede af kommunens service over for de borgere, som har allermest brug for hjælp til at klare hverdagen – eller til at komme videre med deres liv.

Arly Eskildsen, kommunalbestyrelsesmedlem (SF), politisk leder

 

Ankestyrelsens underkendelse af Herlev Kommune skal adresseres politisk

Det er ikke svært at forstå, hvorfor Ankestyrelsen har underkendt Herlev Kommune i 16 ud af 25 ankesager om omfanget af bevilliget beskyttet beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud.

Det skyldes alene en politisk beslutning truffet af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Det konservative Folkeparti i maj 2014 om at ville spare 1,5 mio. kr. ved at nedjusterer de ugentlige dagtilbud fra 4 til 3. Det er en klokkeklar forringelse af livskvaliteten for nogle af vores mest underprivilegerede borgere. Det er samtidig den mest kritisable besparelse, som de fire partier har gennemført i 2014.

Når de fire partier vedtager en besparelsesramme på 1,5 mio. kr., så lægges der jo indlysende en vist pres på de enkelte sagsbehandler i deres visitation på området. Derfor er det heller ikke de kommunale sagsbehandlere, som har foretaget de omtale fejlbehæftede indstilling, som skal stå for skud. Pilen peger alene på et politisk ansvar.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF), politisk leder

Konservativt hykleri

Det er et fantastisk konservativt hykleri, at klandre SF for at kæmpe imod besparelserne og forringelser af den lokale velfærd og service over for borgerne. Besparelser som rammer bl.a. handicappede, hvor dagtilbuddene reduceres fra fire til tre dage om ugen (besparelse på 1,5 mio. kr.) – på sundhedsfremmeområdet, hvor indsatsen i forhold til meget udsatte borgere reduceres med 1 mio. kr. – på biblioteksområdet, hvor vigtige sociale aktiviteter for udsatte borgere risikere at forsvinde (besparelse på 2,5 mio. kr.) – og på socialpsykiatrien, hvor der spares en halv mio. kr.

Hvad er det helt præcist Det konservative Folkeparti står for – er det beskyttelse af de svageste i vores samfund? Overhovedet ikke: Det konservative har de sidste 10-15 år medvirket til at fjerne formueskatten, at give massive skattelettelser til de højestlønnede, at indføre de såkaldte fattigdomsydelser i 00’erne og at indgå i flertallet for de nuværende dagpengeregler, som sender en masse mennesker ud af dagpengesystemet og over på kontanthjælp.

Til de konservative i Herlev: I varetager først og fremmest de velbjergedes interesser (det er jo en ærlig sag), men social samvittighed har I ingen af. Stop jeres hykleri.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF), politisk leder

Vi skal udvikle den gode borgerbetjening

SF stillede i foråret 2012 forslag om, at der i Herlev Kommune skulle sættes et nyt projekt vedr. den gode borgerdialog, den gode borgerbetjening og nyformulering af Herlev Rådhus’ værdier på området i gang.

Den gang blev SF via bevidste fejlcitater kanøflet for uberettiget kritik af medarbejderne. For SF handler det før som nu om, at kommunen (og dens medarbejdere) skal være til for borgerne – og ikke omvendt. Det handler om borgerne frem for systemet. Når borgere bliver klemt i den kommunale sagsbehandling, tager vi borgernes parti, så fejl og mangler kan blive rettet.

Og den mellemlignende tid har både understreget og dokumenteret behovet for arbejdet med at forbedre borgerbetjeningen – desværre. Der er sket fremskridt på nogle områder. Fx har man i Jobcentret gennemført et projekt med borgerinddragelse, tværfaglighed og gennemgående sagsbehandlere, hvor de deltagende borgere har udtrykt stor tilfredshed. De er måske for første gang blevet set, lyttet til og respekteret. Det bekræfter SF i, at det er denne vej vi skal gå i alle kommunens forvaltninger.

Nogle borgere klager deres sag direkte stilet til kommunalbestyrelsen, men vi har erfaret, at det ikke er altid, at klagerne kommer til kommunalbestyrelsesmedlemmernes kendskab. Derfor har SF bedt om aktindsigt i, hvor mange sager der det seneste år ikke er videreformidlet.  Det får vi først svar på om en uge, da der skal gennemgås et større antal henvendelser!

Arly Eskildsen
Spidskandidat, kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

 

Job og uddannelse til unge

Vi må ikke svigte de unge i disse år. Hverken menneskeligt, socialt eller samfundsøkonomisk kan vi acceptere at smide en generation på gulvet. De unge skal have mulighed for at uddanne sig, mens vi venter på et økonomisk opsving, hvor deres arbejdskraft kan blive en mangelvare. Hvis prognoserne holder stik, kommer vi til at mangle bl.a. faglært arbejdskraft om ganske få år.

Derfor er det så vigtigt, at vi i Herlev gør en ekstraordinær indsats for, at de unge kommer i gang med en uddannelse. Her er den store barriere manglen på praktik- og lærepladser. Det kan langt hen ad vejen gøres ad frivillighedens vej, hvor Herlev Kommune i samarbejde med det lokale erhvervs- og handelsliv sammen skaffer uddannelsespladser nok.

Hvis de frivillige partnerskaber og kampagner ikke fører til det nødvendige antal praktik- og lærepladser, så må vi indføre sociale klausuler i alle udbud og al indkøb, som kommunen står for. Under alle omstændigheder bliver det et lovkrav fra 2014, at kommunalbestyrelsen skal begrunde, hvis man ikke ønsker at anvende sociale klausuler i sin udbudspolitik.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF
Gruppeformand og spidskandidat

 

Borgerne betaler, når sagsbehandlingen svigter

Berettiget kritik af sagsbehandlingsfejl fejes ind under gulvtæppet med fejlcitater, konstruerede myter og påstande, som er grebet ud af den blå luft. SF’s kritik er entydigt rettet mod den politiske ledelse af kommunen, ikke af medarbejderne – derfor vores forslag om at igangsætte et nyt projekt vedr. den gode borgerdialog, borgerbetjening og nyformulering af Rådhusets værdier på området. SF opfordrer ufortrødent til, at den politiske ledelse af kommunen ser seriøst på de alvorlige fejl i sagsbehandlingen.

Og de konkret sager er kendte fra afgørelser fra ankenævnene. Både Arbejdsmarkedsudvalget og Sundheds- og Voksenudvalget får løbende oversigter over de sager, som er gået kommunen imod. Den politiske ledelse af Herlev Kommune kan bare spørge forvaltningen om indholdet i de konkrete tilfælde af sager, hvor kommunen i sine afgørelser og sagsbehandling ikke har overholdt lovgivning eller god forvaltningspraksis. I afgørelserne fra ankenævnene fremgår det klart – både i de sager, hvor kommunens afgørelse er blevet omgjort, og i en række tilfælde også i afgørelser, hvor kommunen har fået medhold – hvor lovgivning fx sociallovgivning, beskæftigelsesindsats, forvaltningslov og tidsfrister ikke er blevet overholdt.

Et problem er også, at der kan gå urimelig lang tid, før kommunen følger op på en afgørelse fra et af ankenævnene, hvor afgørelsen går kommunen imod. I en konkret sag (kaldet SAG 2) gik der næsten et år fra afgørelsen i nævnet til, at kommunen rettede op – og først efter gentagne henvendelser borgeren.

I en anden konkret sag (kaldet SAG 3) fik kommunen medhold i sin afgørelse, men ankenævnet opfordrede kommunen til sammen med borgeren at følge op på sagen i form af nye tiltag – det skete ikke. Kommunen foretog sig først noget, da borgeren med bisidders hjælp rykkede for opfølgning af sagen.

Problemet i disse sager er jo i alt sin enkelthed, at det er borgeren som kommer i klemme i systemet. Det betyder for borgeren, at berettigede tilskud, forsørgelsesgrundlag eller nødvendige beskæftigelsesinitiativer forsinkes, udhules eller trækkes i langdrag. Det er borgeren, som kommer til at undgælde økonomisk eller må gå i måneds- eller årevis med dybe frustrationer over ikke at kunne komme videre med livet.

Arly Eskildsen
Fmd. SF’s kommunalbestyrelsesgruppe

 

S skyder på budbringerne og svigter sit ansvar

Nogle gange er politik underfundig, men at det ligefrem er nødvendig for Socialdemokraterne i Herlev at begå citatfusk for uberettiget at angribe SF, er alligevel betænkeligt.

SF har stillet et forslag om, at kommunalbestyrelsen skal igangsætte et nyt projekt vedr. den gode borgerdialog, den gode borgerbetjening og nyformulering af Herlev Rådhus’ værdier på området. Herlevs værdier om dialogen med borgerne er fra 1998/99 og trænger tydeligvis til at blive frisket op. Det er efter vores mening en meget konstruktiv og seriøs måde at løfte vores ansvar som kommunalbestyrelsesmedlemmer.

I en af begrundelserne for forslaget skriver vi: ”SF’s kommunalbestyrelsesgruppe oplever på grundlag af tilbagevendende borgerhenvendelser, at dialogen og betjeningen af borgere i en række tilfælde og gentagne gange ikke lever op til de vedtagne værdier og heller ikke altid til eksisterende lovgivning.”

Det bliver i Peter Nielsen fra Socialdemokraterne til følgende: ”I forslaget skriver SF, at betjeningen medarbejderne på rådhuset ikke lever op til kommunens egne værdier eller lovgivning.” Det er da et fejlcitat, som vil noget, men samtidig tjener et bevidst formål. For Peter Nielsen bruger fejlcitatet til at markedsføre en fejlagtig påstand: ”at SF endnu engang benytter lejligheden til, at komme med en for mig udokumenteret kritik af samtlige medarbejdere på rådhuset.”

SF har aldrig angrebet medarbejderne på rådhuset og slet ikke samtlige. Men vi rejser en berettiget kritik af nogle forhold, som fra tid til anden rammer nogle udsatte borgere uretfærdigt, når de fx mister deres forsørgelsesgrundlag.

I sidste nummer af Herlev Bladet giver en borger selv et eksempel på, hvordan han på et ulovligt grundlag jf. Statsforvaltningen er blevet frataget sygedagpengene af Herlev Kommune. Det kan vi kalde SAG 1.

For SF handler det ikke om kritik af kommunens medarbejdere, som er underlagt instrukser og procedure, der i den sidste ende godkendes af kommunens politiske og forvaltningsmæssige ledelse. Det er her kritikken skal rettes – derfor SF’s konstruktive beslutningsforslag.

SF handler det om, at kommunen (og dens medarbejdere) skal være til for borgerne – og ikke omvendt. Det handler om borgerne frem for systemet. Når borgere bliver klemt i den kommunale sagsbehandling, tager vi borgernes parti, så fejl og mangler kan blive rettet.

Arly Eskildsen
Fmd. SF’s kommunalbestyrelsesgruppe

 

Krisetider er forandringstider

Det er i krisetider, at vi for alvor skal udvikle, forny og forandre vores samfund, og ikke mindst den offentlige service til borgerne. Det er en altid værende opgave, som blot bliver mere påtrængende, når en økonomisk krise sætter snævre rammer for at fortsætte, som vi plejer. Også i Herlev er udfordringerne til at få øje på.

Det er derfor også positivt, at byens nye borgmester vælger at sætte fokus på udvikling af Bymidten og vores lokale handelsliv. Alle kan se at handelslivet i disse år lider af åndenød – både Bangs Torv, den tidligere Kvickly-bygning og Hjortespringcentret. Der skal ske noget nu – og SF vil se meget velvillig på mulige planer. Vi ser også nogle spændende muligheder i omlægningen af Herlev Hovedgade til en tosporet vej, gerne nedgravet ved Bymidten for at fremme et mere sammenhængende og udbygget butiksareal  i sammenhæng med Bangs Torv.

Det er også positivt, at der nu igen er planer for udvikling af DISA-grunden – blot må vi sikre os, at de kommende butikker og aktiviteter på grunden kommer til at understøtte Bymidten som Herlevs handelscentrum og ikke det modsatte, nemlig at lægge Bymidten øde.

Vi har også været enige om de store linjer i udviklingen af vores folkeskoler. Her savner vi mere målrettede tiltag for at gavne de 20 % fagligt dårligst funderede børn og unge. Her er virkelig brug for et løft. Det handler om, at vi hjælper til, at de unge får mulighed for uddannelse og job på den lange bane – målsætningen er 95 % af en årgang får en kompetencegivende uddannelse. Det vil også være det bedste bud på at sikre, at der ikke er unge, som bliver dumme af lediggang og foretager sig skøre ting, som ødelægger et trygt lokalsamfund og fællesskabet.

SF vil også gerne have fokus på fornyelse og forandringer af vores velfærdssamfund – her tænker vi på områder som sundhedsforebyggelse, ældreomsorgen, handicaphjælpen og socialpsykiatrien. Områder som vi med fordel kan udvikle, forbedre og samtidig udnytte ressourcerne bedre og mere målrettet.

Også Herlevs indsat for at yde vores bidrag til arbejdet mod klimaforandringer påkalder sig opmærksomhed. Det handler dels om ordentlig vedligeholdelse af vores kommunale institutioner og bygninger, men også optimering af energiinvesteringer, hvor der er hurtige besparelser at hente.

Vi skal også forstå at forberede os til at udnytte de nye muligheder (omend også med en række synlige udfordringer), som udbygningen af Herlev Hospital og etableringen af Letbanen på Ring 3 kan tilføre Herlev om nogle år. Så lad os tage fat.

Godt nytår til alle Herlev-borgere.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Nøl skader beskæftigelsen

Vi ser det næste hver aften på TV: Massefyringer fra danske virksomheder. Beskæftigelsen på mange områder falder – værst ser det ud på bygge- og anlægsområdet. Flere og flere håndværkere bliver arbejdsløse.

Finanskrisen er i al hast ved at udvikle sig en dyb og omfattende økonomisk og beskæftigelsesmæssig krise. En række af de helt tunge internationale økonomier som fx. USA og Japan har drastiske fald i BNP.

I mens sidder den danske regering og afventer, og afventer, og afventer … og gør ikke noget. Jo man hjælper nogle bankejer og –direktører, som belønning for deres formidable evne til at formøble og pantsætte store samfundsværdier. Men regeringen gør intet for at sætte gang i samfundsøkonomien og beskæftigelsen, der hvor der er allermest behov: Bygge- og anlægssektoren.

Her kunne regeringen ganske omkostningsfrit hæve eller ophæve det anlægsloft, som kommunerne i disse år er underlagt. Mange kommuner – herunder Herlev Kommune – har penge i kassen og mange projekter for renovering og ombygning af skoler og offentlige bygninger. I Herlev afventer vi således etableringen af de nødvendige køkkenfaciliteter i kommunens daginstitutioner, så vi snarest muligt kan blive i stand til at give alle børn i daginstitutionerne et sundt måltid mad hver dag. Og vi vil også kunne fremrykke skolerenoveringer, trafiksikkerhedsforanstaltninger og andre infrastruktur-anlæg. Alle opgaver, som ville kunne sætte gang i beskæftigelsen her og nu – og opgaver, som kun vil blive dyrere af at blive udskudt til senere.

Men regeringen nøler. Hvis det var en håndboldkamp, ville regeringen blive dømt for nøl og bolden givet over til det andet hold …

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF