SF og Enhedslistens mindretalsudtalelse til Forslag til Kommuneplan 2013-2025

Forslaget til Kommuneplan 2013-2025 indeholder en lang række mål og forslag til handlinger mv., som SF og Enhedslisten altovervejende er enige i. Men på nogle enkelte punkter er SF og Enhedslisten ikke enig i målsætningen, og på andre punkter ønsker SF og Enhedslisten mere præcise og klare mål, herunder angivelse af retning for nye handlinger, initiativer mv.

Mål for boliger

Herlevs boligområder skal være smukke, indbydende og attraktive at opholde sig i. De bolignære grønne områder har stor betydning for beboernes afstressning, velvære og miljø. Derfor skal de små grønne områder så vidt muligt bevares som rekreative nærområder.

SF og Enhedslisten anerkender ønsket og behovet for etablering af nye boligområder, men afviser, at vi nødvendigvis skal inddrage alle ubebyggede områder.

 • Princippet om mindste grundstørrelse på 700 m2 skal også gælde Eventyrkvarteret (lokalplan 65). Det betyder, at følgende sætning s. 23 udgår: ”Lokalplan 65 for Eventyrkvarteret er heller ikke medtaget, da der her er mulighed for mindre grundstørrelser, end der er i resten af villaområderne.”
 • Boligudlæg ved Dildhaven (”gryderne” nord for Kildegårdskolen Vest – tidl. Hjortespring Skole) opretholdes ikke (s. 26). 1F og B22 udgår.
 • Boligudlæg ved Lindehøjcentret omkring Stadionanlægget udgår helt.
 • Højden på nyt byggeri Herlev gl. Posthus nedsættes til 6-8 etager.

Bæredygtige bebyggelser og indsats mod klimaforandringer

Også i Herlev mærker vi konsekvenserne af de globale klimaforandringer, bl.a. i form af heftige regnskyl, som overbelaster kloaksystemer, moser, åer og lavtliggende boliger med oversvømmelser til følge. Vi må tage vores del af det globale ansvar. Det kan vi bl.a. gøre ved at gøre en indsats for at sikre en bæredygtig udvikling af vores nærmiljø i Herlev. Det bliver dyrt, men det bliver dyrere af at lade være. Jo længere vi venter, jo dyrere bliver det.

Affaldsmængderne skal nedbringes, bl.a. ved øget genbrug og hjemmekompostering. Kildesorteringen skal øges hos den enkelte husstand og virksomhed, så genindvin­ding af forgængelige ressourcer kan forstærkes. Madam Skrald-ordningen er et væsentlig skridt på vejen, som bedrer miljøet og på længere sigt spare borgerne penge.

SF og Enhedslisten ønsker at fremskynde renoveringen af det nedslidte kloaknet og det underdimensionerede vandafledningssystem. En nedbrudt kloak betyder øgede udgifter til pletreparation og ekstraudgifter i afledningsafgift. Derfor er det sund økonomi at investere i genopretning af det nedslidte kloaknet. Det nedslidte vandnet skal renoveres, så spild af ren drikkevand minimeres. Separation af kloak- og regnvandssystemet i kommunens sydøstlige del skal iværksættes.

 • Afsnit om Bæredygtige bebyggelser s. 28, 1. afsnit ændres til:
 • ”Ved nybyggeri og større ombygninger skal klimatilpasning og bæredygtighed inddrages i planlægningen. Herunder skal mulighederne for anvendelse af vedvarende energi eller fjernvarme fremmes.
 • Målsætning om reduktion af CO2-udledningen med 20 % i år 2020 jf. kommunalbestyrelsens beslutning aug. 2009.
 • Plan for etablering af vedvarende solvarme- og energianlæg i Herlev Kommunes bygninger skal konkretiseres og virkeliggøres, samt mål for besparelser på energiforbruget.
 • Affaldsmængderne skal nedbringes, bl.a. ved at fremme borgernes hjemmekompostering af organisk affald og fortsat udbredelse af Madam Skrald-ordningen.
 • Krav om genbrug af tagvand, som blev indført i Kommuneplan 2009-2021, skal opretholdes i den nye kommuneplan og udarbejdelse af plan for genbrug af regnvand på alle kommunale bygninger såvel ved nybyggeri som ved renovering.
 • Fremskyndelse af renovering af det nedslidte kloaknet og vandafledningssy­stem, samt separering af hele kommunen. Målet er, at vandløbene rundt om Herlev skal leve op til økologiske målsætninger.

Mål for Handels- og centerstruktur

Den handelsmæssige udvikling skal have Herlev Bymidte som omdrejningspunkt for også på længere sigt at fastholde Bymidten som kommunens handelscenter. Samtidig skal grundlaget for lokalcentrene styrkes.

Det nye butikscenter på DISA-grunden skulle være et supplement til den eksisterende bymidte og dens butikker – men nu bliver det et alternativ i kraft af tilladelse til en meget stor dagligvarebutik. Med den kommende udformning viser VVM-analysen, at Bymidten som Herlev handelscentrum bliver fortid – og butikkerne vil lide en langsom død. Det vil være Herlev By som samlingspunkt for vores kommune, som vil lide et alvorligt knæk.

 • En stor dagligvarebutik på 3.500 m2 i DISA-centret (Føtex) vil skævride butiksstrukturen og ikke supplere og komplettere detailhandlen i bymidten, men vil komme til at udgøre en reel konkurrent til Herlev Bymidte.
 • I afsnit om DISA s. 32 udgår sætningen ”Dette kan være med til at give bymidten et løft, da den skal leve op til den øgede konkurrence og samtidig bevare livet i byen”.
 • S. 47: ”Maksimale butiksstørrelser er 3.500 m2 for dagligvarer” ændres til ”Maksimale butiksstørrelser er 2.000 m2 for dagligvarer” (opretholdelse af Kommuneplan 2009-2001’s størrelse på max. 2000 m2).
 • Gågaden i Bymidten skal forskønnes, så den kan opleves som et smukt sted i Herlev. Herlev Torv/gågaden skal forlænges over Herlev Bygade, så byens rum bliver et hele.

Mål for trafik og veje

Herlev skal have en velfungerende kollektiv trafikbetje­ning, plads til bløde trafikanter – fodgængere og cyklister – og høj trafiksikkerhed. SF og Enhedslisten ønsker en forbedring af den kollektive trafik – flere busafgange og bedre forbindelser – og en nedsættelse af billetpriserne. Den nuværende betjening skal suppleres i form af en servicebus mellem strategiske punkter i kommunen som fx. stationen, rådhus, uddannelsessteder, bibliotek, hospital og plejehjem.

 • Sikker skoleveje: Behov for en trafiksikkerhedsplan i forhold til skolerne, bl.a. sikker en sikker skolevej for børn og unge på Sønderlundvej og hastighedsnedsættelser omkring skolerne.
 • Hastighedsnedsættelse til 50 km/t på Herlev Hovedgade.
 • Stop for støj fra motor- og ringveje – ja til støjdæmpende foranstaltninger i form af fx. støjsvag asfalt og støjskærme specielt ved til- og afkørselsramperne.
 • Etablering af en letbro over Ring 4 med tilslutning til Skinderskovvej.

Arly Eskildsen, kommunalbestyrelsesmedlem (SF)
Willi Bjerregaard, kommunalbestyrelsesmedlem (Enhedslisten)