SF-krav til budgettet: Et sundt måltid mad hver dag til alle børn i daginstitutioner og skoler

– SF i Herlev har et hovedkrav til budgettet for 2007: En madordning for alle børn

SF i Herlev vil har kun ét hovedkrav til vedtagelsen af det kommunale budget: At der i 2007 etableres en madordning i daginstitutionerne, så ikke kun vuggestuebørnene men også de 3-5 årige fremover får et sundt måltid mad i daginstitutioner, og at der kommer en aftale om en tilsvarende ordning på skolerne i 2008.

Under valgkampen sidste år tilkendegav de fleste partier i Herlev opbakning til SF’s forslag om et måltid mad til alle børn i institutionerne. Nu er det op til partierne at leve op til deres valgløfter.

– Finansieringen af SF’s forslag kan ske ved at anvende en del af de midler, som Herlev Kommune har tjent på salg af byggegrunde det sidste år, til at dække etableringsudgifterne, og ved forældrebetaling som del af den generelle forældrebetaling af børnepasningen. Det sidste sker i erkendelse af, at det i 2007 kan blive svært af finde pengene i den skattefinansierede del af kommunens budget, udtaler Arly Eskildsen, medlem af kommunalbestyrelsen for SF.

– Alle gode argumenter peger på, at sunde kostvaner skal starte i daginstitutionerne og fastholdes i skolerne, udtaler Arly Eskildsen, kommunalbestyrelsesmedlem for SF. Forældre i Herlev har klart givet udtryk for et ønske om, at daginstitutioner og skoler tilbyder børnene et sundt måltid mad hver dag. Og alt taler for en madordninger: Sundhed, indlæring og praktisk. Mange forældre har en fortravlet hverdag, hvorfor en madordning vil være en stor hjælp til gavn for både børn og voksne.

Yderligere informationer: Arly Eskildsen tlf. 44 84 82 52, mobil 61 68 82 52.

Madordning til børn er en fremsynet nødvendighed

Debatten om madordninger til børn i daginstitutioner og skoler raser. Det er rigtig glædeligt. Og naturligvis er der også nogle, som er skeptiske og stiller spørgsmål ved det betimelige i forslaget. Godt det samme, for det giver anledning til at lade argumenterne brydes.

For som kommunalpolitiker kan jeg ikke se bort fra, at ca. 20 % af Herlevs børn og unge vurderes at være overvægtige. Det er en sundhedsmæssige bombe – under fremtidens livskvalitet for alt for mange mennesker.

Væksten i antallet af overvægtige vil også føre til en voldsom belastning af sundhedsudgifterne.

Flere og flere påpeger også en sammenhæng mellem sund ernæring/kost og indlæring. Alt for mange børn og unge får ikke en sund og nærende kost til morgenmad og frokost. Det giver energiforladte og dårlig fungerende elever i skolen. I disse års skoledebat henvises der ofte til de internationale PISA-undersøgelser, hvor Sverige og Finland opnår bedre faglige måleresultater end Danmark. Det er slående, at disse to lande har skolemadordninger.

Endelig har det været et udtalt forældreønske. Et ønske om fælles madordninger, som jeg ikke mener, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan sidde overhørigt.

Et argument i mod fælles madordninger er, at det indskrænker forældreansvaret. Jeg mener bare ikke, at vi længere kan lukke øjnene for et stigende problem kombineret med et udtalt forældreønske. Og hvad så med forældreansvaret? Det begrænser sig jo slet ikke til spørgsmålet om madpakker, men vil jo også i fremtiden fortsat indeholde et ansvar for, at børnene får et sundt morgenmåltid, et sundt aftenmåltid, at børnene er udhvilede når de kommer i skolen, at børnene motiveres til gode fritidsaktiviteter som motion, kreative aktiviteter som musik, billedkunst og friluftsliv, at børnene stimuleres til gode læsevaner, og at vi som forældre aktivt bakker op om vores børns skoleliv. Derfor: også med en madordning i daginstitutioner og skoler vil der være store udfordringer at løfte i forældreansvaret!

PS. Selvfølgelig bør kommunen være behjælpelig med opkrævning af forældrebetalingen i Mælkebøtten.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Et sundt måltid mad og mere motion til alle børn

SF vil forsøge at sætte et forslag om et sundt måltid mad til alle børn i daginstitutioner og skoler på den politiske dagsorden i de kommende år.

Alle gode argumenter skriger på, at sunde kostvaner og mere motion skal starte tidligt i børnenes liv. Adskillige undersøgelser peger på problemer med overvægt hos børnene, og debatten om et øget fagligt niveau i skolerne indeholder også den side, som hedder, at børnene ikke kan koncentrere sig og er friske i undervisningstiden, hvis de ikke har indtaget et sundt måltid mad med energi til de små hjerneceller.

Også forældrene giver klart udtryk for ønsket om, at daginstitutioner og skoler tilbyder børnene et måltid mad hver dag. I dag er det desværre kun de yngste (vuggestuebørnene), som får et sådan tilbud. Senest er forældreønskerne kommet frem i en undersøgelse i efteråret 2004 foretaget af Herlev Kommune.

I SF vil vi gerne kvittere for forældrene tilkendegivelse ved at foreslå, at der snarest udarbejdes en plan inkl. forslag til finansiering af forslaget om en madordning omfattende alle børn. Her kan der hentes megen inspiration til den konkrete gennemførelse i det fantastisk flotte arbejde, som Børneinstitutionen Elverhuset har gjort i deres madordning for alle børn.

Det ligger også godt i forlængelse af den sundhedsstrategi, som kommunalbestyrelsen netop har vedtaget, hvor det bl.a. hedder, at kommunen skal fokusere på sund mad og måltider på skoler, institutioner og arbejdspladser mv.

SF ser også frem til, at et punkt i Budgetforliget om udvikling af modeller for samarbejde mellem skoler og idrætsliv, der kan sikre flest mulige børns deltagelse i idrætsaktiviteter, udmøntes i konkrete initiativer.

 

Med venlig hilsen

Arly Eskildsen
kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Børnene er blevet kastebolde i nedlæggelse og omstrukturering af daginstitutioner

Den ligger jo lige på den flade hånd og kan ikke være mere indlysende, som en forældre klart og tydeligt påpeger i sidste uge:

Hvorfor starter kommunen med at lukke to daginstitutioner (både Storkereden og Byvænget) i den sydlige del af Herlev inden den planlagte renovering og ombygning af institutionen på Sønderlundsvej er gennemført?

Hvorfor har kommunen ikke ventet med at gennemføre de politisk besluttede lukninger til at daginstitutionen på Sønderlundsvej stod færdigombygget? Med den valgte fremgangsmåde er flere børn end strengt nødvendigt blevet “kastebold” i det igangværende ombygningsforløb.

Hertil kommer, at ventelisterne til en daginstitutionsplads er meget presset, hvorfor flere forældre presses af situationen til at benytte dagplejetilbud frem for den ønskede pasning i daginstitution. Det rejser nok engang berettet tvivl om det rigtige i kommunalbestyrelsesflertallets beslutning sidste efterår om nedlæggelse af en vuggestue og en daginstitution i Herlev.

Vi politikere kan være uenige om prognosegrundlaget for antallet af daginstitutionspladser – men i denne sag er det desværre børnene, som må bære omkostningerne ved en kritisabel planlægning.

Med venlig hilsen

Arly Eskildsen,
medlem af kommunalbestyrelsen for SF

Lave takster på børnepasning

I TV-Nyhederne i sidste uge blev Herlev kommune udråbt som en af landets allerbilligste på vuggestueområdet (1-2 årige). Det glæder vi os over i SF. SF har gennem mange år i kommunalbestyrelsen arbejdet på at begrænse stigningerne på børnepasningsområdet. Det er stort set lykkedes, og vi har i hvert fald undgået de store stigninger, som vi har set i mange andre kommuner.

Men det handler også om at udvikle kvaliteten i kommunens børnepasningstilbud. I forhold til kommunerne i Københavns amt bruger Herlev kommuner lidt mindre end gennemsnittet. Kommunerne i Københavns amt brugte i 2003 i gennemsnit 44.278 kr i samlede pasningsudgifter pr. 0-10 årige, mens Herlev brugte 43.312 kr. Derfor tåler børnepasningsområdet ikke flere af de besparelser, som vi har set ved de seneste budgetvedtagelser.

Med venlig hilsen

Arly Eskildsen,
kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Ingen saglig grund til at nedlægge daginstitutionspladser

Herlev kommune har allerede i dag svært ved at leve op til pladsgarantien. Derfor er der ingen saglig begrundelse for borgmesteren og forvaltningens oplæg til den massive nedlæggelse og sammenlægning af en række institutioner i Herlev. Det viser tal over de indskrevne børn i daginstitutionerne.

I oplægget nedlægges netto 34 pladser. Det begrundes bl.a. med henvisningen til, at børnetallet i det kommende år falder med 46 børn. Men oversigter over de indmeldte børn i Herlevs daginstitutioner viser, at der i marts 2003 var indskrevet 120 børn mere end normeringstallet. I juni måned – efter at de 6-årige var udskrevet til børnehaveklasse/SFO – var der kun 29 frie pladser. Allerede nu oplever småbørnsforældre, at de ikke kan få plads i vuggestue/daginstitution, men henvises til dagpleje eller venteliste.

På denne baggrund er der kun grundlag for mindre justeringer af normeringstallene, hvis kommunen fortsat ønsker at leve op til pasningsgarantien.

SF ønsker også, at småbørnsforældrene har reelle valgmuligheder, når de skal have deres børn passet. De må have mulighed for at vælge små eller store aldersintegrerede daginstitutioner, vuggestuer eller dagspleje. Men ingen skal i kortere eller længere perioder påduttes fx. pasning i dagpleje. Det må og skal være et frivilligt valg.

I forhold til at sikre reelle valgmuligheder for småbørnsforældrene er SF stærkt betænkelig ved den foreslåede sammenlægning af Mariehønen og Tusindfryd. Og vi ønsker, at Herlev kommune seriøst undersøger muligheden for at finde en alternativ fysisk placering af en vuggestue i Herlev.

Med venlig hilsen

Arly Eskildsen,
kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Valgfrihed – også når det gælder børnepasning

At forældrene i den lukningstruede vuggestue Storkereden kan få lov til at slås for at (gen)oprette en lille institutioner i privat regi – det er dog en ret besværlig form for valgfrihed.

SF går også ind for større valgfrihed, men i modsætning til Venstre mener vi, at valgfriheden gerne må komme til udtryk inden for den offentlige service til borgerne.

Om små eller store institutioner er at foretrække ved jeg ikke. Der er helt givet både gode argumenter for det ene og det andet. Det er derfor også fint, hvis forældrene til småbørn har mulighed for at lade størrelsen på institutionerne indgå i deres overvejelser, når de skal have deres børn i daginstitution.

Men når så Venstre slår til lyd for, at forældrene kan opnå denne valgfrihed, hvis kommunen lukker vuggestuen Storkereden, så må jeg sige, at perspektivet i Venstres løsningsmodel for øget valgfrihed forekommer noget kunstig. For hvorfor skulle småbørnsforældrene ikke kunne få den valgmulighed inden for rammerne af den offentlige sektor? Jeg synes, at vi skal lytte meget til forældrebestyrelserne ved de berørte institutioner, som er inddraget i det adminstrative oplæg til omlægning/sammenlægning og nedlæggelse af daginstitutioner.

Med venlig hilsen

Arly Eskildsen,
kommunalbestyrelsesmedlem for SF