En frugtbar debatproces – men nu skal værdierne konfronteres med skolens udfordringer!

Af Arly Eskildsen, kommunalbestyrelsesmedlem for SF, medlem af arbejdsgruppen vedr. værdigrundlag for udviklingen af skolerne i Herlev.

Processen med at udforme værdigrundlaget for udviklingen af skolerne har været utrolig spændende og frugtbar. Udover en veltilrettelagt proces med fremragende indspark i debatten vil jeg nok fremhæve resultaterne af caféarrangementerne. Her kom der virkelig nogle helt-nede-på-gulvet-udsagn fra forældre – og ikke mindst dem det hele først og fremmest handler om – børnene, som var meget sigende om, hvad den gode skole og det gode børneliv stiller af krav til de fysiske rammer, lærerne som undervisere og engagerede voksenmodeller og levende, fleksible undervisningsformer tilrettelagt med skyldig hensyn til det enkelte barns særlige læringstil.

Jeg oplevede også, at en lang række af børnene og forældrenes udsagn på mange områder klinger godt sammen med de sidste års initiativer som fx. den fleksible planlægning af undervisningen og fremtidens skolebyggeri.

Men det er også ganske store udfordringer, som folkeskolen står over for. Senest har OECD’s rapport om den danske folkeskole både dokumenteret det danske skolevæsens stærke sider, men også hvor der er brug for en større indsats. Det gælder også i Herlev. Vores nye værdigrundlag skal i høj grad konfronteres med disse udfordringer og stå sin prøve her. Jeg vil bl.a. fremhæve:

  • Skolen skal sikre dygtige og kompetente børn. Det faglige niveau skal højnes samtidig med at de sociale og alsidige personlige kompetencer ikke nedprioriteres.
  • Skolen skal udvikle pædagogiske moderne undervisningsformer og læringsmiljøer, der tager udgangspunkt i det enkelte barns læringsstile og sikrer sammenhæng i det faglige indhold.
  • Skolerne skal udvikle en evaluerings- og dokumentationskultur. Både som et centralt element i forståelsen af den enkelte elevs læreproces og i forhold til de overordnede mål for folkeskolen.
  • Skolen skal blive i stand til at bryde nogle af mønstrerne i den negative sociale arv. Skolen skal have en ambition for alle børn kommer med over stregen.
  • Skolen skal styrke evnen til at rumme børn, som har brug for en særlig indsats. Folkeskolen er også et fællesskab, hvor alle skal kunne indgå og trives.
  • Lærerne og pædagogerne skal sikres efter- og videreuddannelse for at leve op til de nye udfordringer i skolen. Det gælder teamsamarbejde, fleksibel planlægning af undervisningen og lærernes professionskompetencer. Engagerede lærere spillere en helt afgørende rolle for udviklingen af den gode skole.
  • Sunde børn. Mere motion og et sundt måltid mad er helt afgørende for børns evner til at lære noget.
  • Styrke ledelelsen af skolen, bl.a. udvikle en egentlig skolelederuddannelse.