Nej til takstforhøjelser på børnepasning og ældreområdet og besparelser på det sociale område

Budgettale ved kommunalbestyrelsens 1. behandling af Budget 2011 d. 8. september 2010:

Budgetoplægget er kendetegnet af takststigninger på børnepasning og ældreområdet på hhv. 5% og 10%. Endvidere må udsatte børn, handicappede og psykisk syge betale prisen i form af forringelser.

Det er med andre ord børnefamilierne, de ældre og de mest udsatte grupper i vores samfund, som må bøde for konsekvenserne af regeringens fortsatte og forstærkede udhulning af kommunernes økonomi. Det er V-K og O’s fortjeneste – eller retter mangel på samme.

Men det er også en konsekvens af, at Herlev Kommune har et urealistisk lavt skatteniveau, som presser den lokale økonomi, specielt i en nedgangstid. Forskellen mellem Herlevs skatteniveau og kommunerne i Region Hovedstaden og på landsplan giver Herlev en mindreprovenue på årsbasis på hhv. 33 mio. kr. og 46 mio. kr. Det betyder i sparetider, at det er ekstrasvært at opretholde et rimeligt serviceniveau på velfærdsydelserne.

Et nyt flertal i folketinget med S-SF som udgangspunkt vil sikre kommunerne en økonomisk ramme, som ikke blot vil fastholder det nuværende serviceniveau, men også give flere midler til bedre folkeskoler, mere forebyggelse, anstændig udvikling på det sociale område og fornuftige investeringer indenfor bl.a. energiområdet og velfærds-teknologi.

Oplæg til Budget 2011 for Herlev indeholder som sagt takststigning på børnepasning, så en institutionsplads stiger med 5% fra 1.800 kr. til 1.900 kr. pr. måned. Det er SF meget betænkelig ved.

På ældreområdet stiger taksterne for ældremad, tøjvask og rengøring stiger med 10%. Fx, stiger et middagsmåltid fra 48 kr. til 53 kr. Det mener SF ikke er rimeligt.

Oplægget indeholder besparelse på 700.000 kr. på indkøbsordningen for ældre ved ændret eller forringet visitationskriterier.

Der sker besparelse på anbringelse af børn og unge i socialpædagogiske opholdssteder mv.

Der spares 1,5 mio. kr. på tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (på handicapområdet).

Oplægget placerer besparelser på 2% eller ca. 900.000 kr. af lønbudgetterne på 4 sociale institutioner for handicappede og psykisk syge.

SF vil gerne lægge afstand til den stigende tendens til at stigmatisere handicappede. SF kan ikke acceptere tonen og kravene om nedskæringer i tilbudene til udsatte børn og unge, voksne og handicappede og andre udsatte grupper over én kam. Her må vi gerne vise lidt social samvittighed.

Anlægsbudgettet reduceres fra 64 og 55 mio. kr. i de forudgående år til 32 mio.kr i 2011 og faldende til 23 mio. kr. 2013 – vil betyde fald i bygningsstandarden, ekstraordinære vedligeholdels, renovering og nybygning på den lange bane.

Forvaltningen reduceres med 8 medarbejdere eller 3 mio. kr. Hvilke konsekvenser det vil få for borgerbetjening og faglig opbakning til kommunens borgerrettede servicevirksomheder vides ikke. Det er stærkt betænkeligt, men når det er et forslag, som kommer fra kommunens administration, må vi gå ud fra, at reduktionen opvejes af øget effektivitet.

SF har taget afstand fra ansættelsesstoppet. Det fremadrettede omkring ansættelsesstoppet er, at vi ønsker det ophævet. I stedet ønsker vi en grundig analyse af, hvor evt. besparelser gør mindst ond, og hvor det evt. kan undgå at forringe servicen på de borgernære områder. Herefter er det os som politikere, som bør træffe beslutningen om, hvor og hvordan besparelse skal foretages, hvilke stillinger der skal nedlægges og hvilke øvrige besparelser der kan findes.

SF stiller til Budget 2011 forslag om omstilling og udvikling af ældreområdet: Projekt længst muligt i eget liv. Det handler om via hjemmetræner på ældreområdet at motivere ældre på frivillig basis til undervisning og træning i at klare sig selv længst muligt i eget liv. Der laves en rehabiliteringsplan i samarbejde mellem den enkelte borger og terapeuter. Det giver en bedre livskvalitet og øget selvværd for den enkelte borger at kunne klare de daglige gøremål selv. Et sådan projekt er i gang i Fredericia og den foreløbige evaluering forestået af Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og analysefirmatet Itrack viser overraskende stor succes – både for borgerne, men også økonomisk i form af en besparelsee på 15 mill. kr. – omregnet til Herlev ca. 8 mio. kr.

SF ønsker også at intensivere projektet “egne vikarer i faste stillinger frem for køb hos vikarbureauer”.

SF ønsker også, at vi fremmer energiinvesteringerne i kommunens bygninger, hvilket vil give driftbesparelser i de kommende år. Forslaget i Budget 2011-oplægget om forøgelse af Energi- og ressourcepuljen med 1,2 mio. kr. ved at overføre 5% af energibudgetterne på alle områder er i denne sammenhæng meget positivt.

SF ønsker også en hurtig effektivisering af Jobcentrets arbejde med øget jobskabelse og bedre håndtering af bl.a. sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, herunder personer der er psykisk sårbare – det vil både betyde øget livskvalitet for borgerne og økonomisk besparelser.

SF ønsker også en faglig styrkelse af folkeskolen – bl.a. ved at gøre brug af tolærerordninger, undervisningsassistenter og pædagoger, tidlig læseindsats og efteruddannelse af lærerne.

Det er så her, at borgmesterens udpspil til skoleudviklingsplan kom ind over budgetforhandlingerne. Det kan indledningsvis  undre, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne intet har hørt om oplægget – heller ikke på budgetseminaret d. 26. august 2010 og at vi først fik det efter, at det var forelagt for de ansatte på skolerne dagen i forvejen.

Overordnet er forslaget til skoleudviklingsplan positivt, fordi det giver mulighed for at hæve elevernes timetal – fra i dag at ligge under Undervisningsministeriets vejledende timetal til at ligge over, flere timer med to lærerordninger, bedre udnyttelse af IT i undervisningen og mere efteruddannelse af lærerne.

Dog bør der være mere fokus på indsatsen for at løfte de 20% fagligt svageste elever, styrkelse af lærernes dansk som andet sprog- og vejledningskompetencer, præcisering af 7.-9. klassernes særlige profiler (internationalt, men også fx. naturfagligt, kreativitet, sprog mv.), samt at strukturændringen af fritidstilbudet for hhv. 4.-6.kl., 7.-8.kl. og op til 18 år giver anledning til spørgsmål og betænkelighed.

SF ser frem til at blive inviteret til de kommende budgetforhandlinger og hvis vi får indflydelse på udformningen af Budget 2011, så løfter SF naturligvis også ansvaret, sådan som vi har gjort det mange gange – således også med de toårige budgetforlig i både 2005/06 og senest i 2009 og 2010.

Arly Eskildsen
Gruppeformand for SF’s kommunalbestyrelsesgruppe

Hvem skal nu betale, hvem …

Naturligvis skal vi handle økonomisk ansvarligt i disse tider, men vi skal ikke gå regeringens ærinde så tæt på, at forhandlingerne skydes i gang om økonomiaftalen for kommunerne i 2011. Regeringen har skabt krisen og bør stå til ansvar for den tilstand, vi befinder os i. Hullet i statskassen er skabt ved igennem 9 år at have ført en uansvarlig økonomisk politik, bl.a. ved at give skattelettelser til de højst lønnede. Den pris er landets kommuner nu sat i udsigt til at betale … Pudsigt nok er der ingen bankdirektør, som endnu har fået et nej til en bankpakke … men når kommunerne beder, er svaret et rungende nej.

Ansættelsesstop og reduktion af medarbejdere kan ikke undgå at betyde forringelser af kommunens serviceydelser til Herlevs borgere. Med det betinget ansættelsesstop – og den måde det skal administreres på, ved vi ikke, om det er børnepasningen, folkeskolen, ældreomsorgen eller vejvedligeholdelsen, der kommer til at holde for.

Det er muligt, at vi i Herlev er nødt til at indføre et betinget ansættelsesstop i Herlev, når og hvis det lykkedes for regeringen at presse en nulvækstaftale med Kommunernes Landsforening igennem i midten af juni, men vi mener, at signalværdien i at gøre det nu er helt forkert, idet vi netop viser, at vi kan spare, og alle Herlev borgere ved, at vi i forvejen er skåret pænt ind til benet på langt de fleste områder.

Lad os ikke rive med af stemningen her i Herlev og gå regeringens ærinde. I stedet for at resignere, bør vi deltage i den offentlige debat op til økonomiforhandlingerne, som jo ligger lige rundt om hjørnet. Oppositionen står stærkere og mere samlet end længe, fagbevægelsen er også vågnet op og klar til kamp. Og alt taler for, at det er investeringer, der skal til, hvis vi vil holde hjulene i gang. Og vi har penge i Herlev til at renovere og modernisere vores bygninger og veje, så vi kan holde gang i de vigtige byggefag, og vi har en aftale om at miljøforbedre alle offentlig bygninger – så lad os være offensive frem for defensive.

SF har ikke reageret på borgmesterens mail til kommunalbestyrelsen af 22. april 2010, da det udtrykkeligt IKKE var en forespørgsel om SF’s tilslutning til et forslag om at indføre et betinget ansættelsesstop i Herlev Kommune, men en orientering om, at ”jeg (borgmesteren) har besluttet, at der med virkning fra i dag indføres et generelt, betinget ansættelsesstop på samtlige kommunens arbejdspladser”.

Et ansættelsesstop vedrører jo i høj grad budgettet for 2010. SF melder sig ikke ud af budgetaftalen, men forventer tværtimod, at aftalen overholdes, Hverken mere eller mindre!

Kære Kjeld Hansen, lad os mødes og forhandle om Herlevs fremtid. Langt hen af vejen vil vi det samme, nemlig det bedste for den enkelte borger i Herlev.

Arly Eskildsen, kommunalbestyrelsesmedlem for SF
Betina Skovby, formand for SF-Herlev

 

SF tager afstand fra ansættelsesstoppet

Det forekommer at være en panikhandling, at borgmesteren har besluttet et ansættelsesstop i Herlev Kommune. Det sker hen over hovedet på kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget og partierne bag budgettet for 2009 og 2010. I hvert fald er SF ikke blev taget i ed, selv om SF er et af partierne bag Budget 2010 – vi er ganske enkelt ikke blevet kontaktet om sagen på noget tidspunkt.

Ansættelsesstoppet virker også overilet. De økonomiorienteringer, som kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget har fået hidtil, har ikke tydet på, at der var ubalance mellem budget og forbrug. Borgmesterens beslutning om at indføre ansættelsesstop er således et klart aftalebrud.

Ydermere forekommer det udmeldte ansættelsesstop at være meget uhensigtsmæssig, fordi det kan betyde meget tilfældige forringelser – alt afhængig af, hvor der bliver ledige stillinger. SF mener, at hvis der akut er behov for besparelser og reduktion af ansatte i kommunen, så bør det ske ud fra en grundlag analyse af, hvor sådanne besparelser i givet fald gør mindst ond, og det bør under alle omstændigheder være en politisk beslutning i kommunalbestyrelsen, så politikkerne påtager sig ansvaret for forringelserne. SF kan ikke acceptere den helt tilfældige og ustyret forringelser af servicen til borgerne.

SF deler helt borgmesterens ønske om at adressere eventuelle forringelser af velfærdsydelserne til rette vedkommende: Regeringen. Lige nu har regeringen meldt sparekrav og forringelser ud i forhold til de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. SF synes ikke, at vi på nuværende tid skal føje regeringens ønsker, men kæmpe hårdt i de kommunale fællesskaber (KL) mod regeringens forsøg på at indskrænke kommunernes velfærdsydelser til borgerne. Det slag er ikke tabt – og SF har forventninger om, at Socialdemokraterne også vil tage i den kamp. Det er da også de udmeldinger om Socialdemokraterne i Folketinget og Helle Thorning Schmidt er kommet med de seneste måneder. Lad os holde fast i det. Eller risikerer vi blot at gå regeringens ærinde.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

 

Nøl skader beskæftigelsen

Vi ser det næste hver aften på TV: Massefyringer fra danske virksomheder. Beskæftigelsen på mange områder falder – værst ser det ud på bygge- og anlægsområdet. Flere og flere håndværkere bliver arbejdsløse.

Finanskrisen er i al hast ved at udvikle sig en dyb og omfattende økonomisk og beskæftigelsesmæssig krise. En række af de helt tunge internationale økonomier som fx. USA og Japan har drastiske fald i BNP.

I mens sidder den danske regering og afventer, og afventer, og afventer … og gør ikke noget. Jo man hjælper nogle bankejer og –direktører, som belønning for deres formidable evne til at formøble og pantsætte store samfundsværdier. Men regeringen gør intet for at sætte gang i samfundsøkonomien og beskæftigelsen, der hvor der er allermest behov: Bygge- og anlægssektoren.

Her kunne regeringen ganske omkostningsfrit hæve eller ophæve det anlægsloft, som kommunerne i disse år er underlagt. Mange kommuner – herunder Herlev Kommune – har penge i kassen og mange projekter for renovering og ombygning af skoler og offentlige bygninger. I Herlev afventer vi således etableringen af de nødvendige køkkenfaciliteter i kommunens daginstitutioner, så vi snarest muligt kan blive i stand til at give alle børn i daginstitutionerne et sundt måltid mad hver dag. Og vi vil også kunne fremrykke skolerenoveringer, trafiksikkerhedsforanstaltninger og andre infrastruktur-anlæg. Alle opgaver, som ville kunne sætte gang i beskæftigelsen her og nu – og opgaver, som kun vil blive dyrere af at blive udskudt til senere.

Men regeringen nøler. Hvis det var en håndboldkamp, ville regeringen blive dømt for nøl og bolden givet over til det andet hold …

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

 

Statsforvaltningen gav SF medhold i klage over borgmesteren

Pressemeddelelse:

Statsforvaltningen har truffet afgørelse i SF’s klagesag over borgmesterens undertrykkelse af SF’s ændringsforslag ved Budgetbehandlingen sidste år i oktober måned. Her indstillede borgmesteren til kommunalbestyrelsen, at SF’s ændringsforslag om en madordning for de 3-6 årige ikke kom til afstemning. Allerede under mødet i oktober protesterede SF, men flertallet i kommunalbestyrelsen vedtog at udelukke SF’s ændringsforslag fra en egentlig afstemning.

Efterfølgende har SF klaget til Statsforvaltningen (som før den kommunale strukturreform hed Statsamtet/Tilsynsrådet). Det er denne klage, som Statsforvaltningen nu har givet SF medhold i. Som det bl.a. hedder i afgørelsen:

“Efter statsforvaltningens opfatte havde SF-gruppen ret til fornøden teknisk bistand i forbindelse med ændringsforslaget…”

Videre hedder det: “Efter statsforvaltningens opfattelse burde enten forvaltningen have gjort SF-gruppen opmærksom på, at forslaget ikke var tilstrækkeligt konkretiseret til at det kunne komme til afstemning og hjulpet gruppen hermed, eller borgmesteren burde have sørget for, at gruppen under mødet fik lejlighed til at konkretisere forslaget, så det kunne komme til afstemning.”

– Det er en klar næse til såvel borgmesteren som forvaltningen over deres håndtering af denne sag. Forvaltningen, fordi den har en klar forpligtelse til at rådgive og servicere hele kommunalbestyrelsen og ikke kun flertalspartiet og borgmesteren. Borgmesteren, fordi han burde have håndteret forløbet i kommunalbestyrelsen på en helt anden anstændig måde og givet SF-gruppen mulighed for at konkretisere forslaget under kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet for 2007, udtaler Arly Eskildsen, kommunalbestyrelsesmedlem for SF.

– Nu afventer SF borgmesterens reaktion på statsforvaltningens klare afgørelse. For det mest betænkelige under hele sager har været, at borgmesteren under kommunalbestyrelsesmødet i oktober udtalte, at SF kunne klage til tilsynsrådet, ombudsmanden, dronningen eller Anders Fogh eller hvem vi ville, men resultatet ville blive det samme. Jeg forventer, at borgmesteren nu vil komme på andre tanker og give udtryk for det, slutter Arly Eskildsen.

Yderligere informationer: Arly Eskildsen tlf. 61 68 82 52.