Ingen saglig grund til at nedlægge daginstitutionspladser

Herlev kommune har allerede i dag svært ved at leve op til pladsgarantien. Derfor er der ingen saglig begrundelse for borgmesteren og forvaltningens oplæg til den massive nedlæggelse og sammenlægning af en række institutioner i Herlev. Det viser tal over de indskrevne børn i daginstitutionerne.

I oplægget nedlægges netto 34 pladser. Det begrundes bl.a. med henvisningen til, at børnetallet i det kommende år falder med 46 børn. Men oversigter over de indmeldte børn i Herlevs daginstitutioner viser, at der i marts 2003 var indskrevet 120 børn mere end normeringstallet. I juni måned – efter at de 6-årige var udskrevet til børnehaveklasse/SFO – var der kun 29 frie pladser. Allerede nu oplever småbørnsforældre, at de ikke kan få plads i vuggestue/daginstitution, men henvises til dagpleje eller venteliste.

På denne baggrund er der kun grundlag for mindre justeringer af normeringstallene, hvis kommunen fortsat ønsker at leve op til pasningsgarantien.

SF ønsker også, at småbørnsforældrene har reelle valgmuligheder, når de skal have deres børn passet. De må have mulighed for at vælge små eller store aldersintegrerede daginstitutioner, vuggestuer eller dagspleje. Men ingen skal i kortere eller længere perioder påduttes fx. pasning i dagpleje. Det må og skal være et frivilligt valg.

I forhold til at sikre reelle valgmuligheder for småbørnsforældrene er SF stærkt betænkelig ved den foreslåede sammenlægning af Mariehønen og Tusindfryd. Og vi ønsker, at Herlev kommune seriøst undersøger muligheden for at finde en alternativ fysisk placering af en vuggestue i Herlev.

Med venlig hilsen

Arly Eskildsen,
kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Valgfrihed – også når det gælder børnepasning

At forældrene i den lukningstruede vuggestue Storkereden kan få lov til at slås for at (gen)oprette en lille institutioner i privat regi – det er dog en ret besværlig form for valgfrihed.

SF går også ind for større valgfrihed, men i modsætning til Venstre mener vi, at valgfriheden gerne må komme til udtryk inden for den offentlige service til borgerne.

Om små eller store institutioner er at foretrække ved jeg ikke. Der er helt givet både gode argumenter for det ene og det andet. Det er derfor også fint, hvis forældrene til småbørn har mulighed for at lade størrelsen på institutionerne indgå i deres overvejelser, når de skal have deres børn i daginstitution.

Men når så Venstre slår til lyd for, at forældrene kan opnå denne valgfrihed, hvis kommunen lukker vuggestuen Storkereden, så må jeg sige, at perspektivet i Venstres løsningsmodel for øget valgfrihed forekommer noget kunstig. For hvorfor skulle småbørnsforældrene ikke kunne få den valgmulighed inden for rammerne af den offentlige sektor? Jeg synes, at vi skal lytte meget til forældrebestyrelserne ved de berørte institutioner, som er inddraget i det adminstrative oplæg til omlægning/sammenlægning og nedlæggelse af daginstitutioner.

Med venlig hilsen

Arly Eskildsen,
kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Nu rykker skolemoderniseringen nærmere

Langt om længe ser det nu ud til, at den tiltrængte ombygning og modernisering af Herlevs skoler rykker nærmere. Lige nu er skitser over planerne for ombygning af skolerne sendt ud til høring på de enkelte skoler, skolebestyrelser, lærer- og pædagogkredse m.fl. Samlet regner det første oplæg med ombygning for 80-85 mill. kr.

Oplægget er et resultat af en proces, som blev igangsat efter SF’s krav til budgettet for 2001 om, at der skulle udarbejdes skitsemodeller for renoveringen og ombygningen af vores skoler. Desværre har denne proces vores helt unødvendig langsommelig – ikke engang borgmesterens egen sendrægtige tidsplan om, at oplægget skulle være klar i efteråret 2001, har kunne holdes. Men nu er planerne klar til høring – og det er i det mindste glædeligt. Hellere sent end aldrig!

I det videre arbejde er det for SF helt afgørende, at de mange daglige brugere af vores skoler høres om ombygningsskitserne – og at der lyttes til nye forslag til ændringer, som kan gøre hverdagen for vores børn, unge og ansatte til en endnu mere positiv oplevelse.

Vi har brug for moderne folkeskoler og et fleksibelt læringsmiljø, som kan give vores børn et godt afsæt for deres kommende voksenliv. Arbejdsmarkedet og den globaliserede og komplekse verden kræver, at vores unge i fremtiden har et højt uddannelsesniveau, hvis de skal klare sig i fremtiden. Alt for mange af Herlevs unge står desværre i dag bagest i køen, når der skal deles uddannelsespladser og job ud.

Når vi i Herlev skal bruge så mange penge på ombygning af skolerne er det selvindlysende rigtig, at de nye skolebygninger er så fremtidssikret, som det er muligt at se ud i en fremtid, som vi (måske) kun kan ane. For SF er det bl.a. også vigtigt, at skolernes tilgængelighed for handicappede øges betragteligt, at arbejdsmiljøet for børn og ansatte forbedres og at toiletforholdene er i orden. På disse områder er skolerne slet ikke børneparate i dag.

Det vil også være rimeligt, hvis vi kan kombinere ombygningen af idrætsfaciliteterne på en sådan måde, at skolerne også kan anvendes af lokale idrætsforeninger. Her tænker jeg først og fremmest på de stærkt forældede og utidssvarende gymnastiksale på Elverhøjens Skole. Når vi alligevel skal løse problemet her, er det oplagt, at vi ombygger gymnastiksalene til en mindre træningshal, som med stor fordel kan bruges af skolerne i dagtimerne og idrætsforeningerne om aften og i weekenderne.

Med venlig hilsen

Arly Eskildsen,
kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Investér i folkeskolernes fremtid

Ikke mindst i lystet af den offentlige debat om styrkelse og udvikling af vores folkeskole overrasker det, at også folkeskoleområdet må holde for med betydelige nedskæringer i budgettet for 2002. Her spares samlet ca. 3 mill. kr. på området, som alt andet lige må betyde, at der bliver færre penge til at lave skole for vores børn og unge. I SF tillader vi os at have nogle visioner om både udvikling af læringsmiljøerne, nye undervisningsmaterialer og tilbud om madordninger, fx. genåbning af kantinedrift på skolerne, så børnene kan få et tilbud om et sundt måltid mad.

Dertil kommer, at det forventede oplæg til plan for ombygning og modernisering af vores folkeskoler lader vente på sig. Det er smadder ærgerligt af tre grunde:

Det ser faktisk for alvor ud til, at skolerne er gået i gang med at udvikle selvstyrende teams og fleksibelt planlægning af undervisning – en tilgang til at udvikle læringsmiljøerne, som ikke kan undgå at medføre nye undervisningsformer, holddannelser, undervisning af mindre grupper mv., som forudsætter, at de fysiske rammer – vores folkeskolers indretning – giver mulighed for at iværksætte de nye pædagogiske metoder og læringsmodeller.

Den anden grund er, at den kommuneaftale – som vi jo i SF som bekendt ikke er særlig begejstret for – dog har et meget positivt punkt om, at “nybyggeri og renovering i folkeskolen bør have høj prioritet inden for de samlede anlægsudgifter”.

Den tredje grund er, at det faktisk ser ud til, at Herlev Kommune i disse år mister yderligere børn til privatskolerne. 45 ekstra privatskoleelever i 2003, som koster os 1,3 mill. kr. i Budget 2003. Penge, som vi kunne lave meget skole for, hvis pengene blev i folkeskolerne.

SF vil derfor arbejde for, at Kommunalbestyrelsen ved andenbehandlingen af Budget 2003 på anlægsbudgettet omprioriterer afsættelse af yderligere midler til ombygning og renovering i år 2003, bl.a. så Herlev Kommune kan få mulighed for at ansøge lånedispositionspuljen om lån til realisering af de kommende projektet på skoleområdet. Det trænger vores folkeskoler til.

Med venlig hilsen

Arly Eskildsen,
kommunalbestyrelsesmedlem for SF